Bienkowska
Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska. PHOTO: © European Union.

Európska komisia sa usiluje o zefektívnenie normalizácie na jednotnom trhu

Európska komisia predkladá akčný plán na zvýšenie efektívnosti, transparentnosti a právnej istoty pri vývoji harmonizovaných noriem pre plne funkčný jednotný trh.

Normy, ktoré sú z veľkej časti dobrovoľné a iniciované priemyselným odvetvím, – od veľkosti papiera A4 cez airbagy až po technológiu 5G – znižujú náklady, podporujú inovácie, zabezpečujú interoperabilitu medzi rôznymi zariadeniami a službami a pomáhajú podnikom vstupovať na trhy. Harmonizované normy EÚ existujú v mnohých oblastiach, ako sú chemické látky, stavebné výrobky, kozmetika, bezpečnosť hračiek, zdravotnícke pomôcky a obaly. Komisia predkladá opatrenia, ktorých cieľom je reagovať na požiadavky zainteresovaných strán a zaistiť, aby európsky systém normalizácie dokázal držať krok s rýchlo napredujúcim technickým vývojom, novými hospodárskymi trendmi a modelmi rastu, a zároveň podporiť synergie s medzinárodnými a celosvetovými normami.

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska v tejto súvislosti uviedla: „Normy sa často považujú za technickú záležitosť, no ich značný hospodársky vplyv a výhody pociťujú spoločnosti a spotrebitelia na jednotnom trhu dennodenne. Dobre fungujúci systém normalizácie pomôže Európe zachovať si výhodu „prvého ťahu“ a udržať krok so zmenami a príležitosťami v oblastiach, ako sú internet vecí, veľké dáta, vyspelá výroba, robotika, 3D tlač, technológie blockchainu a umelá inteligencia. Zároveň chceme zabezpečiť, aby naše normy zaručovali vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia, spotrebiteľa a životného prostredia v prospech európskych občanov.“

Oznámenie poskytuje prehľad fungovania európskeho systému normalizácie, hodnotí iniciatívy, ktoré sa začali realizovať v posledných rokoch, a predstavuje štyri kľúčové opatrenia, ktoré Komisia okamžite podnikne na zvýšenie efektívnosti, transparentnosti a právnej istoty pre aktérov zapojených do vývoja harmonizovaných noriem:

  • čo najrýchlejšie vyriešiť problém nahromadenia harmonizovaných noriem, ktoré ešte neboli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie,
  • zjednodušiť vnútorné rozhodovacie procesy, najmä rozhodnutie o uverejnení odkazov na harmonizované normy v úradnom vestníku,
  • vypracovať dokument s usmerneniami týkajúcimi sa praktických aspektov vykonávania nariadenia o normalizácii,
  • priebežne posilňovať systém konzultantov na podporu rýchleho a spoľahlivého hodnotenia harmonizovaných noriem a ich včasného uverejnenia v úradnom vestníku.

Komisia bude aj naďalej spolupracovať so všetkými príslušnými partnermi s cieľom zabezpečiť trvalý úspech európskej normalizácie ako základného prvku plne fungujúceho jednotného trhu.

Viac..  F. Villeroy: Údaje o inflácii posilňujú dôveru v redukciu úrokov začiatkom júna

Akčný plán úzko súvisí s oznámením o jednotnom trhu a oznámením o lepšom investičnom prostredí v Európe, ktoré poskytujú aktuálne posúdenie zostávajúcich prekážok pre vytvorenie plne fungujúceho jednotného trhu a príležitostí, ktoré ponúka.

Súvislosti

Európske normy nahrádzajú potenciálne rozporné vnútroštátne normy vo všetkých členských štátoch Únie, a uľahčujú tak ich používateľom prístup na jednotný trh. Prispievajú tým k neustálemu prehlbovaniu jednotného trhu. Podporou úzkeho zosúlaďovania harmonizácie európskych a medzinárodných noriem Európska únia takisto exportuje najlepšie postupy a zvyšuje synergie v globálnych hodnotových reťazcoch. To posilňuje obchodné toky a európskym podnikom poskytuje príležitosti, aby rozšírili svoju činnosť.

Harmonizovaná norma je európska norma, ktorú vypracovala uznaná európska normalizačná organizácia na základe žiadosti Európskej komisie. Tieto normy sa stávajú súčasťou práva EÚ a ak sú použité, poskytujú výrobcom na celom jednotnom trhu predpoklad zhody s požiadavkami právnych predpisov EÚ. To zas poskytuje používateľom dôležitú právnu istotu a zároveň umožňuje malým a stredným podnikom uvádzať na trh výrobky v súlade s právnymi predpismi EÚ bez dodatočných nákladov.

Európsky systém normalizácie je založený na verejno-súkromnom partnerstve medzi Komisiou a subjektmi, ktoré pôsobia v oblasti normalizácie. Nariadením o normalizácii, ktoré nadobudlo účinnosť v roku 2013, sa zaviedlo nové rozdelenie úloh a zodpovednosti medzi aktérov v rámci tohto systému. Stanovuje sa v ňom aj pevný rámec, pokiaľ ide o požiadavky na inkluzívnosť, ktorý umožňuje, aby sa v procese normalizácie zohľadnili záujmy malých a stredných podnikov, spotrebiteľov a pracovníkov, ako aj environmentálne záujmy.

Za posudzovanie európskych harmonizovaných noriem je zodpovedná Komisia. Jej úlohou je tiež zabezpečiť, aby tieto normy boli v súlade s požiadavkami stanovenými v príslušných harmonizovaných právnych predpisoch Únie. Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie potvrdila význam tejto zodpovednosti a zdôraznila jej právne dôsledky.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices