Bienkowska, Katainen
Eurokomisárka Elżbieta Bieńkowska a eurokomisár Jyrki Katainen. PHOTO: © European Union.

Trh verejného obstarávania v EÚ: Komisia vydala usmernenia pre uchádzačov z tretích krajín

Toto usmernenie je súčasťou balíka iniciatív Komisie na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže, vysokej kvality a rovnakých podmienok na trhoch verejného obstarávania. Je to zároveň prvý výsledok desiatich opatrení stanovených v oznámení o vzťahoch medzi EÚ a Čínou, ktoré podporila Európska rada vo svojich záveroch z marca 2019.

EÚ má otvorený trh verejného obstarávania, ktorý je najväčším na svete a ktorého hodnota sa odhaduje na 2 bilióny EUR ročne. Na čoraz globálnejších trhoch musia mať verejní obstarávatelia v EÚ k dispozícii správne nástroje a poznatky na zaobchádzanie s uchádzačmi z krajín spoza hraníc EÚ.

V usmernení, ktoré bolo vydané, sú uvedené praktické rady pre verejných obstarávateľov v členských štátoch. Slúži ako pomôcka na identifikáciu tých uchádzačov z tretích krajín, ktorí získali prístup na trh verejného obstarávania v EÚ. Usmernenie sa ďalej zameriava na zvýšenie informovanosti verejných obstarávateľov o rôznych nástrojoch zo súboru nástrojov EÚ pre verejné obstarávanie. Patria medzi ne opatrenia, ktoré možno prijať v prípade ponúk s neobvykle nízkou cenou, ako aj opatrenia na zabezpečenie toho, aby uchádzači z tretích krajín dosahovali rovnakú úroveň kvality ako uchádzači z EÚ v oblastiach, ako sú bezpečnostné, pracovné a environmentálne normy.

Podpredseda zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen v tejto súvislosti uviedol: „Otvorenosť a hospodárska súťaž vo verejných súťažiach pomáhajú získať vyššiu hodnotu za peniaze daňových poplatníkov a verejné služby vysokej kvality. Verejní obstarávatelia musia byť pri prijímaní rozhodnutí informovaní, musia prednostne sledovať najlepší záujem občanov EÚ a využívať pritom všetky dostupné nástroje na dodržiavanie našich európskych noriem. Pomyselnou druhou stranou mince našej otvorenosti musí byť možnosť podnikov EÚ recipročne sa uchádzať o verejné zákazky v krajinách mimo EÚ.“

Komisárka zodpovedná za vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska doplnila: „Pre všetkých uchádzačov – či európskych alebo zahraničných – musia platiť rovnaké pravidlá. Verejní obstarávatelia môžu využiť flexibilitu právneho rámca na stanovenie a presadzovanie vysokých sociálnych, environmentálnych a iných noriem kvality pre všetkých uchádzačov bez ohľadu na ich pôvod. Tak sa medzi nimi vytvorí rovnováha.“

Toto usmernenie pomáha verejným obstarávateľom aj v tom, aby dokázali efektívne skúmať ponuky, odhaľovať ponuky s potenciálne neobvykle nízkou cenou a nachystať svoje obstarávania tak, aby v nich vybrali možnosť, ktorá bude najinovatívnejšia, sociálne najvýhodnejšia či najekologickejšia. Zameriava sa na tieto oblasti:

  • Prístup zahraničných uchádzačov: Pravidlá EÚ vo všeobecnosti nerozlišujú medzi spoločnosťami z EÚ a z tretích krajín. V usmernení sa však objasňuje, že zaručený prístup na trh verejného obstarávania v EÚ majú len spoločnosti z tretích krajín, s ktorými EÚ podpísala záväzné medzinárodné alebo dvojstranné dohody o voľnom obchode vzťahujúce sa na verejné obstarávanie. Iné spoločnosti z tretích krajín na trhy verejného obstarávania v EÚ zabezpečený prístup nemajú a môžu byť z obstarávaní vylúčené. V usmernení sa ďalej potvrdzuje, že členské štáty majú naďalej možnosť obmedziť prístup na svoje trhy v oblastiach obrany a bezpečnosti.
  • Odmietnutie ponúk s neobvykle nízkou cenou: Komisia verejným obstarávateľom pripomína, že v súlade s pravidlami EÚ majú možnosti zamietnuť ponuky, ktorých cena sa javí ako neopodstatnene nízka. Usmernenie obsahuje kontrolný zoznam otázok, ktoré môžu obstarávatelia položiť uchádzačovi, aby im vysvetlil nízku cenu.
  • Verejné obstarávanie založené na kvalite: Pravidlá EÚ v oblasti verejného obstarávania nabádajú verejné orgány, aby ich obstarávania boli strategické a aby stredobodom ich postupov verejného obstarávania bola inovácia, sociálna zodpovednosť a udržateľnosť. Takto sa dá predísť zadávaniu zákaziek len na základe najnižšej ceny. Usmernenie obsahuje konkrétne príklady takéhoto strategického obstarávania a vysvetľuje sa v ňom, ako pri postupe verejného obstarávania stanoviť a presadzovať sociálne, environmentálne a pracovné normy. Tieto pravidlá platia pre všetky verejné obstarávania bez ohľadu na to, či ponuky predkladajú podniky usadené v EÚ alebo nie.
  • Praktická pomoc Komisie: V usmernení sa pripomína aj to, že verejné orgány môžu Komisiu požiadať, aby pred prijatím dôležitých krokov, napríklad pred vyhlásením výzvy na predkladanie ponúk v rámci hlavného projektu alebo podpísaním medzinárodnej dohody, posúdila zlučiteľnosť projektu s pravidlami verejného obstarávania EÚ (tzv. mechanizmus „posudzovania ex ante“). Môže ísť napríklad o poradenstvo súvisiace s neobvykle nízkou cenou alebo o posúdenie formy verejného obstarávania na základe kvality.
Viac..  Politické usmernenia: udržanie reforiem a investícií na zabezpečenie prosperity, konkurencieschopnosti, spravodlivosti a odolnosti EÚ

Súvislosti

Pravidlá EÚ v oblasti verejného obstarávania pomáhajú získať vyššiu hodnotu za peniaze daňových poplatníkov tým, že zabezpečujú, aby sa verejné zákazky zadávali transparentnými, nediskriminačnými a súťaživými postupmi verejného obstarávania. V roku 2014 boli zjednodušené ešte viac, vďaka čomu majú verejné orgány právomoc využívať pri nákupe tovaru a služieb verejné obstarávanie na dosiahnutie environmentálnych, spoločenských alebo inovačných cieľov. Jednotný trh pre verejné obstarávanie v súčasnosti predstavuje významnú časť hospodárstva EÚ, pričom jeho hodnota sa odhaduje na 2 bilióny ročne alebo zhruba 14 % HDP EÚ.

V marci 2019 prijali Komisia a vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci spoločné oznámenie, v ktorom stanovili novú „strategickú víziu vzťahov medzi EÚ a Čínou“ a pomenovali potrebu vyváženejších a recipročných hospodárskych vzťahov medzi oboma partnermi. Komisia v tejto súvislosti navrhla balík opatrení na odstránenie prekážok, ktoré stoja v ceste rovnakým podmienkam pre spoločnosti z EÚ a z krajín mimo EÚ na trhu verejného obstarávania v Únii.

Ako sa uvádza v tomto oznámení, Komisia skúma aj to, ako by EÚ mohla primerane riešiť rušivé vplyvy štátneho vlastníctva a štátneho financovania zahraničných spoločností na vnútorný trh EÚ. Komisia napokon opätovne vyzýva Európsky parlament a členské štáty, aby do konca roku 2019 prijali nástroj medzinárodného obstarávania s cieľom podporiť reciprocitu a sprístupniť verejné obstarávanie spoločnostiam EÚ v tretích krajinách.

Toto usmernenie vychádza z oznámenia „Za fungujúce a prínosné verejné obstarávanie v Európe“ , ktorým sa vytvorilo široké partnerstvo s členskými štátmi s cieľom zvýšiť účinnosť verejného obstarávania. Poznanie a využívanie príležitostí a flexibility rámca EÚ pre verejné obstarávanie prispieva k posilneniu jednotného trhu a vytvoreniu rovnakých podmienok pre všetkých aktérov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Michal Šimečka o správe Európskej komisie: Využívanie paragrafu 363 je na Slovensku nadužívané

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Právny …

Consent choices