Pravidla pre blogerov

Pre všetkých blogerov sú záväzné nasledujúce pravidlá.

1. Bloger je povinný vyplniť o sebe pravdivé údaje ako sú meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a telefónne číslo. Prevádzkovateľ si na základe týchto údajov podľa potreby overí, či ide o falošný profil. Vyhradzuje si tiež právo vyzvať blogera na hodnoverné preukázanie svojej identity. Do toho času môže prevádzkovateľ blog zrušiť. Povinnosťou blogera je mať vo svojom profile zverejnenú aktuálnu fotografiu s jasne rozoznateľnou tvárou.

2. Uverejňovať blog možno len pod vlastným menom a priezviskom. Pseudonym alebo prezývka sú zakázané s výnimkou dohody medzi prevádzkovateľom a blogerom. Pridelenie výnimky je na posúdení prevádzkovateľa. Výnimku môžu tvoriť len prípady, kedy by mohol byť bloger postihovaný napríklad svojím zamestnávateľom, pretože píše o nekalých praktikách a pod.

3. Bloger nesmie publikovať nepravdivé, neoverené a skreslené informácie, ktoré by mohli poškodiť dobré meno iných osôb, prípadne firiem a spoločností. Na výzvu prevádzkovateľa je povinný predložiť o svojich tvrdeniach všetky dôkazy, ktoré má k dispozícii a podporujú jeho tvrdenia v článku. Ak bloger zistí, že zverejnil nepravdivé/nesprávne informácie je povinný bezodkladne doplniť text o opravu. Publikovať môže bloger články na akúkoľvek tému pričom nesmie porušovať zákony Slovenskej republiky, pričom preberá za svoje konanie plnú právnu zodpovednosť.

4. Medzi blogerom a prevádzkovateľom nie je žiadny pracovnoprávny vzťah, pričom sa bloger nesmie vydávať za spolupracovníka portálu EuropskeNoviny.sk.

5. Po zverejnení článku nesmie bloger meniť dátum a čas publikovania. Zároveň dáva súhlas, že prevádzkovateľ môže podľa svojho uváženia a bez časového ohraničenia uverejniť blog na svojej titulnej stránke.

6. Autorovi blogu neprináleží honorár za publikovanie svojich článkov kdekoľvek na stránkach prevádzkovateľa.

7. Bloger nesmie bez písomného súhlasu prevádzkovateľa publikovať texty, ktoré už zverejnil v iných médiách, či na inej webovej stránke.

8. Bloger nesmie vo svojich textoch propagovať vojny, agresivitu ako spôsob riešenia akýchkoľvek konfliktov, násilie, politickú, rasovú, náboženskú, občiansku, národnostnú alebo akúkoľvek inú neznášanlivosť, pornografiu. Svojimi článkami nesmie ohrozovať mravný vývoj detí a mládeže, publikovať vulgarizmy s výnimkou kedy je to nevyhnutné na dokreslenie témy, o ktorej bloger píše. Vulgarizmy v perexe, titulku sú zakázané bez výnimky – ani v prípade použitia skratiek a vybodkovaných písmen. Zakázané je publikovanie súkromnej korešpondencie iných osôb bez povolenia autora od dotknutých osôb – výnimku tvorí oficiálna komunikácia so štátnymi úradmi alebo firmami v prípade, že jej zverejnenie je napr. vo verejnom záujme pri odhaľovaní ich nečestných praktík a pod.

9. Publikovanie preložených článkov z iného jazyka, ktorých autor nie je bloger, je zakázané. Povolené je použitie časť takéhoto textu za účelom jeho okomentovania.

10. Bloger nesmie porušovať autorské práva, bez uvedenia zdroja citovať cudzie materiály.

11. Bloger nesmie zverejňovať fotografie, videá a audionahrávky, na ktoré nevlastní autorské práva. Zároveň sa zaväzuje prelinkovať pôvodný zdroj, z ktorého vychádza, ak je to možné.

12. Bloger nesmie v článku propagovať vlastné, či cudzie komerčné aktivity ani peňažné zbierky, ktoré nie sú oficiálne povolené Ministerstvom financií SR na charitatívne účely.

13. Bloger nesmie prijať žiadny dar, prípadne inú výhodu za zverejnenie pozitívneho alebo negatívneho článku o darcovi a jeho aktivitách.

14. V prípade súdneho sporu vedeného proti prevádzkovateľovi v súvislosti s akýmkoľvek článkom blogera je bloger povinný poskytnúť prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť. V prípade odmietnutia, v plnej miere zodpovedá zo škody, ktoré svojím textom/textami spôsobil, vrátane škôd, ktoré vyplývajú pre prevádzkovateľa z prehratého súdneho sporu.

15. Politici môžu na blogu publikovať výhradne vlastné postrehy, komentáre, glosy, úvahy, polemiky. Nesmú zverejňovať oficiálne stanoviská politickej strany, ktorú zastupujú alebo sú členom, jej tlačové správy alebo volebné programy. V takomto prípade kontaktujú prevádzkovateľa portálu a požiadajú o platenú inzerciu.

16. V prípade, že predmetom textu blogera je kritika konania iných osôb alebo spoločností, nesmie zakázať diskusiu pod článkom, aby sa v prípade záujmu mohli dotknuté osoby alebo spoločnosti vyjadriť pod textom. Zakázať diskusiu nesmie takisto po tom, čo v nej pribudne aspoň jeden príspevok.

17. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akúkoľvek registráciu blogera odmietnuť bez uvedenia dôvodu. Publikovanie článkov na blogoch prevádzkovateľa nie je právne nárokovateľné. Názory blogerov v článkoch nie je možné stotožňovať s postojmi prevádzkovateľa.

18. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uplatniť voči blogerom sankcie: upozornenia na porušenie pravidiel, žiadať o nápravu, zmazanie článku/článkov, deaktivácia profilu blogera

19. Definitívne rozhodnutie je na strane prevádzkovateľa v prípade akýchkoľvek sporov o výklade vyššie uvedených pravidiel.

Consent choices