Nezamestnanosť v niektorých členských štátoch je vyššia než 50 %! Parlament navrhuje riešenia

Európsky parlament
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO: Flickr.

Európsky parlament žiada silnejšie opatrenia zamerané na boj proti nezamestnanosti mladých, vrátane zavedenia minimálnych štandardov pre učňovské vzdelávanie a primeraného odmeňovania, uvádza sa uznesení, ktoré plénum schválilo vo štvrtok.

Bez zníženia nerovností nie je možné dosiahnuť udržateľný hospodársky rast, uvádza sa v texte uznesenia, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov, 502 za, 112 proti, 22 poslancov sa hlasovania zdržalo. Nezamestnanosť mladých dosiahla nevídanú úroveň, a to v priemere 23 % v EÚ, pričom miera nezamestnanosti v niektorých členských štátoch je vyššia než 50 %. Celkovo je v EÚ bez práce 5,3 milióna mladých ľudí vo veku od 16 do 25 rokov.

Komisia by mala pozorne monitorovať implementáciu „garančnej schémy pre mladých“, ktorá bola spustená minulý rok. Parlament tiež vyzval Komisiu, aby navrhla zavedenie minimálnych noriem týkajúcich sa kvality učňovskej prípravy, dôstojnej mzdy pre mladých ľudí a prístupu k službám zamestnanosti. Ako sa uvádza v prijatom uznesení, 6 miliárd EUR vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudínepostačuje na boj proti nezamestnanosti.

Súčasťou opatrení na národnej úrovni by malo byť aj zavedenie takých preventívnych krokov, aby sa zamedzilo predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky. Je potrebné podporiť systémy odbornej a učňovskej prípravy a vypracovať súhrnné stratégie pre mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.

Členské štáty by mali využívať Európsky sociálny fond alebo program ERASMUS+ na financovanie širších projektov týkajúcich sa mladých ľudí, najmä v oblasti podnikania mladých ľudí, chudoby a sociálneho začlenenia

Viac..  Hodnota obchodných dohôd EÚ predstavuje viac ako dva bilióny eur

Odborné vzdelávanie a príprava

Pre mladých ľudí je dôležité získať prierezové zručnosti, napríklad v oblasti IKT, vodcovských schopností, kritického myslenia a jazykových zručností, a to aj prostredníctvom štúdia v zahraničí, konštatuje sa v texte uznesenia Parlamentu.

V záujme zvládnutia očakávaného budúceho vývoja na trhu práce by sa mali členské štáty zamerať na sektory s vysokým rastovým potenciálom a potenciálom tvorby pracovných miest a prijať opatrenia na uprednostnenie odvetví vied, technológií, inžinierstva a matematiky vo svojich vzdelávacích programoch.

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby mali mladí ľudia prístup ku kvalitným pracovným miestam. Tvorbu nových pracovných miest by mali podporiť prostredníctvom odstránenia zbytočnej administratívnej záťaže a byrokracie v prípade samostatne zárobkovo činných osôb, mikropodnikov a MSP, zaviesť priaznivé daňové politiky a vytvoriť priaznivejšie prostredie pre súkromné investície.

O ram

Odporúčame pozrieť

P. Szijjártó: Neuvážené rozhodnutia Bruselu znížili konkurencieschopnosť EÚ

Neuvážené rozhodnutia v Bruseli v uplynulých rokoch viedli k poklesu konkurencieschopnosti Európskej únie (EÚ). Vyhlásil …

Consent choices