Značký archívu: Monika Beňová

Europarlament schválil revíziu spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

polnohospodarstvo

Europoslanci dali zelenú revízii spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), aby sa znížila administratívna záťaž pre poľnohospodárov v EÚ. Parlament v stredu schválil revíziu nariadenia o strategických plánoch SPP a horizontálneho nariadenia SPP, pričom 425 hlasov bolo za, 130 proti a 33 sa zdržalo hlasovania. Poslanci prijali návrh zákona s technickými úpravami, ktoré navrhla Rada a schválil …

Viac ... »

Europoslanci žiadajú ráznu reakciu v rámci boja proti ruskému zasahovaniu

europsky parlament

Európsky parlament vyzýva politické vedenie v EÚ a členské štáty, aby urýchlene a rázne bojovali proti ruským pokusom o zasahovanie. Po niekoľkých nedávnych odhaleniach pokusov podporovaných Kremľom zasahovať do európskych demokratických procesov a podkopávať ich, poslanci Európskeho parlamentu vo štvrtok prijali uznesenie, v ktorom dôrazne odsudzujú takéto snahy. Každá takáto …

Viac ... »

Europarlament prijal smernicu o práci pre digitálne platformy

Európski poslanci v stredu schválili nové pravidlá, ktorých cieľom je zlepšiť pracovné podmienky pracovníkov platforiem. Cieľom nových pravidiel, na ktorých sa dohodli Parlament a Rada vo februári a ktoré boli prijaté 554 hlasmi za, 56 hlasmi proti a 24 sa zdržalo hlasovania, je zabezpečiť, aby pracovníci platforiem mali svoj zamestnanecký status správne …

Viac ... »

Europarlament schválil historicky prvé pravidlá EÚ o boji proti násiliu na ženách

nasilie

Cieľom nových pravidiel je predchádzať rodovo motivovanému násiliu a chrániť jeho obete, najmä ženy a obete domáceho násilia. Európsky parlament v stredu prijal vôbec prvé pravidlá EÚ týkajúce sa boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, a to 522 hlasmi za, 27 proti a 72 sa zdržalo hlasovania. V …

Viac ... »

M. Beňová: Únia bude mať špecializovaný úrad na boj proti praniu špinavých peňazí

Poslanci Európskeho parlamentu sa dnes zaoberali posúdením návrhu jednotných pravidiel Európskej únie zameraných na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. „Ide o balík legislatívnych predpisov, ktorý bol dohodnutý s Radou začiatkom tohto roka,“ uviedla europoslankyňa Monika Beňová. Obsahuje v sebe šiestu smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí, ku ktorej aktualizácii dochádza …

Viac ... »

M. Beňová: Európske pravidlá v boji proti násiliu páchanom na ženách sú krokom správnym smerom

Benova

Plénum Európskeho parlamentu sa dnes zaoberá vôbec prvým európskym legislatívnym predpisom o boji proti násiliu páchanom na ženách a domácemu násiliu. Okrem opatrení zameraných na prevenciu a predchádzanie takéhoto násilia sú jeho súčasťou napríklad aj špecifické pravidlá zamerané proti kybernetickému prenasledovaniu. „Obsahuje aj ustanovenia týkajúce sa zlepšenia prístupu obetí násilia …

Viac ... »

M. Beňová: Právo na opravu má obmedziť často neodôvodnené zdražovanie výrobkov

Začalo sa posledné plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu pred júnovými voľbami. Na jeho úvod sa  poslanci zaoberali novými pravidlami na podporu opravy tovarov, ktoré sú výsledkom predbežnej dohody členských štátov na tzv. práve na opravu pre spotrebiteľov. „Cieľom je z pohľadu spotrebiteľa rozšíriť možnosti opravy tovarov v rámci ich záručnej doby a po …

Viac ... »

M. Beňová: Musíme chrániť deti pred sexuálnym zneužívaním na internete

Benova

Plénum Európskeho parlamentu bude na úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia hlasovať o návrhu v súvislosti s predĺžením platnosti dočasnej legislatívy umožňujúcej odhaľovanie a odstraňovanie internetového obsahu zobrazujúceho zneužívanie detí. „Dané pravidlá zjednodušili odhaľovanie a nahlasovanie sexuálneho zneužívania detí, ako aj odstraňovanie s tým súvisiaceho obsahu na internete,“ pripomenula poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová. …

Viac ... »

Zníženie znečistenia z priemyslu a veľkých chovov hospodárskych zvierat

zvierata, kura, nosnice

Nové pravidlá znížia škodlivé emisie z priemyselných zariadení a veľkých chovov ošípaných a hydiny s cieľom chrániť ľudské zdravie a životné prostredie. Parlament prijal dohodu s členskými štátmi o revízii smernice o priemyselných emisiách (IED) 393 hlasmi za, 173 bolo proti a 49 sa hlasovania zdržalo, a nové nariadenie o portáli pre priemyselné …

Viac ... »

Euro 7: Parlament prijme opatrenia na zníženie emisií z cestnej dopravy

emisie

Europoslanci dali v stredu zelenú novým pravidlám EÚ na zníženie emisií z osobných áut, dodávok, autobusov, nákladných áut a prívesov. 297 hlasmi za, 190 proti a 37 sa zdržalo hlasovania, Parlament prijal dohodu dosiahnutú s Radou o nariadení Euro 7 (typové schvaľovanie a dohľad nad trhom motorových vozidiel). Vozidlá budú musieť …

Viac ... »

Akt o slobode médií: nový zákon na ochranu novinárov EÚ a slobody tlače

zurnalisti

Europoslanci v stredu definitívne schválili nové právne predpisy na ochranu novinárov a médií pred politickými alebo ekonomickými zásahmi. Nový právny predpis, ktorý bol prijatý 464 hlasmi za, 92 bolo proti a 65 sa zdržalo hlasovania, zaväzuje členské štáty, aby chránili nezávislosť médií, a zakazuje všetky formy zásahov do redakčných rozhodnutí. …

Viac ... »

Umelá inteligencia: Europarlament prijal prelomový zákon

umela inteligencia

Parlament v stredu schválil akt o umelej inteligencii, ktorý zaisťuje bezpečnosť a súlad so základnými právami a zároveň podporuje inovácie. Nariadenie, ktorého znenie dohodol Parlament v decembri 2023 s členskými štátmi, bolo schválené 523 hlasmi za, pričom 46 bolo proti a 49 sa zdržalo hlasovania. Cieľom nariadenia je chrániť základné práva, …

Viac ... »

Sankcie EÚ: nové pravidlá na potlačenie ich porušovania

Europoslanci schválili nové pravidlá, ktoré majú harmonizovať uplatňovanie sankcií EÚ vo všetkých členských štátoch. Európsky parlament 543 hlasmi za, 45 proti a 27 sa zdržalo hlasovania prijal smernicu, na ktorej sa dohodol s členskými štátmi, o kriminalizácii porušovania a obchádzania sankcií EÚ. Smernica zavedie spoločnú definíciu a minimálne sankcie za …

Viac ... »

M. Beňová: Riziká súvisiace s umelou inteligenciou musíme vedieť účinne eliminovať

Poslanci Európskeho parlamentu dnes hlasujú o nových pravidlách zameraných na reguláciu umelej inteligencie. Tieto sú výsledkom dohody s členskými štátmi Európskej únie a budú sa tak uplatňovať vo všetkých krajinách rovnako. „Európa sa stane prvým kontinentom s komplexnými pravidlami pre využívanie umelej inteligencie,“ pripomenula poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová. Tieto by …

Viac ... »

Energetická efektívnosť budov: Poslanci schválili dekarbonizáciu sektora budov

budova

Po predchádzajúcej dohode s Radou europoslanci v utorok schválili plány na zníženie spotreby energie a emisií skleníkových plynov z odvetvia budov. Cieľom navrhovanej revízie smernice o energetickej hospodárnosti budov je do roku 2030 výrazne znížiť emisie skleníkových plynov a spotrebu energie v sektore budov v EÚ a do roku 2050 …

Viac ... »

M. Beňová: Potrebujeme vyčleniť dostatok zdrojov na obnovu verejných budov

Sektor budov má kľúčový potenciál pre napĺňanie európskych environmentálnych cieľov. V nadväznosti na dohodu o revízii smernice o energetickej hospodárnosti budov dnes poslanci Európskeho parlamentu hlasujú o konkrétnych plánoch na znižovanie energetickej spotreby a emisií skleníkových plynov. Nové pravidlá znamenajú pre krajiny aj povinnosť obnovovať väčšie množstvo budov s najhoršou hospodárnosťou. …

Viac ... »

M. Beňová: Spotrebitelia musia byť lepšie chránení pred zavádzajúcimi reklamami

benova

Prebiehajúca zelená transformácia so sebou prináša aj množstvo nepravdivých informácií o rôznych výrobkoch. Takémuto klamaniu spotrebiteľov pritom musíme vedieť účinne zabraňovať. „Riešením je efektívna ochrana spotrebiteľov pred zavádzajúcimi reklamami,“ pripomenula poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová. Potrebujeme jasne stanovené kritériá, ktoré pomôžu odhaľovať zavádzajúce a nekorektné tvrdenia odkazujúce na problematiku ochrany životného prostredia. „Zároveň …

Viac ... »

M. Beňová: Obmedzenie práva veta by viedlo k prehlbovaniu sporov medzi členskými štátmi

Dôsledná pripravenosť Európskej únie a jej inštitúcií na ďalšie rozšírenie o aktuálne kandidátske krajiny je veľmi dôležitá. Výzvy na inštitucionálne zmeny však nemôžu byť opakovaným zastieracím manévrom predstaviteľov niektorých frakcií Európskeho parlamentu na neustále umelé otváranie diskusie o obmedzovaní zásady jednomyseľnosti pri rozhodovaní v Rade. Viaceré členské štáty a ich čelní predstavitelia pravidelne zdôrazňujú význam …

Viac ... »

M. Beňová: Potrebujeme ďalšie účinné opatrenia na zastavenie nárastu cien potravín

Poslanci Európskeho parlamentu diskutovali so zástupcami Komisie o neustále sa zvyšujúcich cenách potravín a s tým súvisiacimi dopadmi na sociálnu situáciu obyvateľov. Klesá miera inflácie, preukázateľne sa znižujú ceny poľnohospodárskych produktov, vrátane pšenice či kukurice. „Nárast cien potravín sa však napriek tomu nezastavil, naopak v mnohých členských štátoch Európskej únie, vrátane Slovenska, sú stále …

Viac ... »

M. Beňová: Očakávané uvoľňovanie menovej politiky má priniesť aj zlacňovanie hypoték

Poslanci Európskeho parlamentu na úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu diskutovali s prezidentkou Európskej centrálnej banky na tému možného znižovania úrokových sadzieb. Inflácia v eurozóne sa preukázateľne spomaľuje. „V tejto súvislosti sa preto uvažuje o možnom znížení úrokových sadzieb, ktoré sú od septembra minulého roku na svojich rekordných maximách,“ pripomenula poslankyňa …

Viac ... »
Consent choices