Daňové úniky spôsobili miliardové straty!

Komisár pre oblasť daní Algirdas Šemeta
Komisár pre oblasť daní Algirdas Šemeta. PHOTO: Flickr.

Štúdia o výpadkoch príjmov z DPH je financovaná Komisiou ako súčasť jej činnosti súvisiacej s reformou systému DPH v Európe a boja proti daňovým podvodom a únikom. Riešenie výpadkov príjmov z DPH si vyžaduje viacstranný prístup.

V prvom rade je nevyhnutný tvrdší postoj k daňovým únikom a prísnejšie presadzovanie predpisov na vnútroštátnej úrovni. Vďaka reforme DPH, ktorá sa začala v decembri 2011, sa už vytvorili dôležité nástroje na zabezpečenie lepšej ochrany pred podvodmi v oblasti DPH. Napríklad mechanizmus rýchlej reakcie, ktorý bol prijatý v júni 2013, umožňuje členským štátom reagovať oveľa rýchlejšie a účinnejšie v prípade náhlych a rozsiahlych podvodov v oblasti DPH.

Okrem toho platí, že čím jednoduchší je systém, tým jednoduchšie je pre daňovníkov dodržiavať predpisy. Komisia sa preto intenzívne zamerala na zjednodušenie systému DPH pre podniky v celej Európe. V roku 2013 napríklad nadobudli účinnosť nové opatrenia zamerané na uľahčenie elektronickej fakturácie, ako aj osobitné ustanovenia pre malé podniky. Navrhované jednotné daňové priznanie k DPH výrazne zníži administratívne zaťaženie podnikov zapojených do cezhraničného podnikania. Od 1. januára 2015 začne fungovať jednotné miesto kontaktu pre podniky pôsobiace v oblasti elektronických služieb a telekomunikácií. Podporí sa tým väčšia miera dodržiavania predpisov, pretože sa výrazným spôsobom zjednodušia postupy týkajúce sa DPH pre tieto podniky a umožní sa im podávať len jedno daňové priznanie k DPH za všetky ich aktivity v celej EÚ.

Ďalej je nutné, aby členské štáty v záujme zmiernenia výpadkov príjmov z DPH zmodernizovali svoju správu DPH. Možné opatrenia na zlepšenie postupov v súvislosti s vlastnými zdrojmi EÚ sú uvedené napríklad v správe o výbere DPH a postupoch kontroly vo všetkých členských štátoch, ktorá bola uverejnená vo februári 2014.

Členské štáty musia zreformovať svoje vnútroštátne daňové systémy tak, aby bolo dodržiavanie predpisov jednoduchšie, aby odrádzali od vyhýbania sa daňovej povinnosti a daňových únikov a aby sa zvýšila účinnosť výberu daní. Komisia poskytla jasné usmernenia v tomto ohľade prostredníctvom odporúčaní pre jednotlivé krajiny.

V najnovšej štúdii o výpadkoch príjmov z DPH, ktorú dnes uverejnila Komisia, sa odhaduje, že v dôsledku nedodržiavania predpisov alebo nezabezpečenia výberu daní v roku 2012 došlo k stratám na príjmoch z DPH vo výške 177 miliárd EUR.
To zodpovedá 16 % celkových očakávaných príjmov z DPH za 26 členských štátov1. V štúdii o výpadkoch príjmov z DPH sú uvedené podrobné údaje, pokiaľ ide o rozdiel medzi sumou splatnej DPH a sumou, ktorá bola v skutočnosti vybratá v 26 členských štátoch v roku 2012. Uvádzajú sa v nej tiež aktualizované údaje za obdobie rokov 2009 až 2011 s cieľom zohľadniť úpravu použitej metodiky. V štúdii sú takisto predstavené hlavné trendy v súvislosti s výpadkami príjmov z DPH, rovnako ako analýza vplyvu hospodárskej situácie a politických rozhodnutí na príjmy z DPH.

Viac..  Rozpočet EÚ 2024: vojna na Ukrajine, migračné tlaky, prírodné katastrofy aj globálna konkurencia

Komisár pre oblasť daní Algirdas Šemeta v tejto súvislosti povedal: „Výpadok príjmov z DPH je svojou podstatou ukazovateľom účinnosti, respektíve neúčinnosti opatrení v oblasti výberu DPH a dodržiavania daňových predpisov v celej EÚ. Z predložených údajov vyplýva, že v tejto oblasti ešte stále máme čo robiť. Členské štáty si nemôžu dovoliť straty príjmov tohto rozsahu. Musia sa preto ešte viac posnažiť a prijať rozhodné opatrenia na vrátenie týchto verejných peňazí do štátnych pokladníc. Pokiaľ ide o Komisiu, budeme sa naďalej zameriavať na zásadnú reformu systému DPH, aby bol tento systém odolnejší, účinnejší a menej náchylný na podvody.“

Výpadok príjmov z DPH je rozdiel medzi očakávanými príjmami z DPH a DPH, ktorú vnútroštátne orgány skutočne vybrali. Hoci je nedodržiavanie predpisov určite dôležitým faktorom tohto výpadku príjmov, príčinou výpadku príjmov z DPH nie sú len podvody. Príčinou neplatenia DPH sú, okrem iného, aj bankroty a platobná neschopnosť, štatistické chyby, omeškané platby a obchádzanie daňovej povinnosti v medziach zákona.

V roku 2012 boli najnižšie výpadky príjmov z DPH zaznamenané v Holandsku (5 % očakávaných príjmov), vo Fínsku (5 %) a v Luxembursku (6 %). K najväčším výpadkom došlo v Rumunsku (44 % očakávaných príjmov z DPH), na Slovensku (39 %) a v Litve (36 %). V jedenástich členských štátoch bol výpadok príjmov z DPH v roku 2012 oproti roku 2011 nižší, v pätnástich členských štátoch naopak narástol. V Grécku došlo k najvýraznejšiemu zlepšeniu v tomto ohľade, keď v porovnaní s rokom 2011, kedy výpadok príjmov z DPH predstavoval sumu 9,1 miliardy EUR, klesol tento výpadok v roku 2012 na 6,6 miliardy EUR. Napriek tomu však Grécko naďalej patrí k členským štátom s vysokými výpadkami príjmov z DPH (33 %).

O ram

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca: SASKA nechce zvyšovať dane ani v Európskom parlamente

V EP sme hlasovali o správe, ktorá obsahovala výzvu na revíziu dlhodobého rozpočtu EÚ. Cieľom …

Consent choices