galko
Ľubomír Galko, podpredseda SaS. PHOTO: archív SaS.

Ľubomír Galko: Použitie telových kamier v niektorých krajinách EÚ a USA – 2.časť

galko
Ľubomír Galko. PHOTO: SaS.

V 1.časti komentára o použití telových kamier (Body worn cameras – BWC) v niektorých krajinách EÚ a USA som sa venoval dvom prípadom, kedy by bolo žiaduce použitie BWC aj na Slovensku, popísal som, čo to BWC vlastne je a aké skúsenosti z ich použitia v iných krajinách vyplývajú. Tému som rozobral aj z hľadiska, výrazného zásahu do súkromia, možností vyžadovania súhlasu k nahrávaniu a nahrávaniu v súkromných priestoroch.

1.časť komentáru je uverejnená TU.

V tejto – druhej časti popíšem, akým spôsobom je potrebné uchovávať dáta, odporúčané lehoty, možnosti zverejňovania dát, preskúmavanie dát, ako aj argumenty PRE a PROTI zavedeniu BWC a možné uplatnenie BWC v podmienkach Slovenska.

Uchovávanie dát z nahrávok

Možné sú dve „úložiská dát“:

a) vnútorne riadené úložisko

b) úložisko riadené „treťou stranou“ a sprístupnené užívateľom prostredníctvom online databázy.

Bez ohľadu na spôsob uchovávania dát, orgány musia uskutočniť všetky kroky na zabezpečenie bezpečnosti dát. To znamená explicitne stanoviť, kto má prístup k dátam a za akých podmienok, vytvoriť kontrolný systém na monitorovanie prístupu, zaistiť záložný systém, určiť ako budú dáta sťahované z BWC a zaistiť ich ochranu pred manipuláciou pred ich stiahnutím.

Praktické odporúčania:

● Výslovne zakázať manipuláciu, editovanie a kopírovanie dát. Zabrániť neoprávnenej manipulácii pred stiahnutím dát. Niektoré kamerové systémy majú zabudované technické ochranné prostriedky znemožňujúce prístup policajta k dátam pred ich stiahnutím

● Vytvoriť kontrolný mechanizmus informujúci o tom, kto, kedy a za akým účelom mal umožnený prístup k dátam. Výslovne určiť, kto môže a za akým účelom mať prístup k dátam.

● Zabezpečiť spoľahlivý systém zálohovania dát (kópie na disk)

● Určiť, kedy budú dáta stiahnuté z kamery do úložiská dát a kým. Možnosťou je, aby prevádzkovateľ kamery stiahol záznam na konci každej zmeny. V prípade závažných situácií (napríklad streľba), predpisy môžu požadovať fyzické prevzatie BWC nadriadeným, ktorý bude následne zodpovedať za sťahovanie dát

● S dátami, slúžiacimi ako dôkazy nakladať v špeciálnom režime

● Každý videozáznam kategorizovať podľa typu zaznamenanej udalosti (dôkazný záznam/nedôkazný záznam/bez udalostí). Práve táto kategorizácia určuje lehotu uchovávania videozáznamu, oprávnenie k prístupu a či bude nahrávka zverejnená alebo nie. Taktiež uľahčuje vyhľadávanie dát žalobcom, sudcom a pod. Práve z dôvodu jednoduchšieho kategorizovania dát je vhodné sťahovať dáta vždy po skončení služby/zmeny

Lehoty uchovávania dát

Lehoty sú všeobecne dané typom udalostí, ktorú záznam zachytáva.  Na jednej strane preferovanie kratších lehôt pri nedôkazných záznamoch sleduje princíp minimalizácie zásahu do súkromných práv a taktiež znižuje náklady. Dlhšie lehoty v niektorých prípadoch sú vhodné z dôvodu zabezpečenia transparentnosti a v súvislosti s potenciálnymi sťažnosťami. V takomto prípade je lehota uchovávania totožná s lehotou na podanie sťažnosti. Je vhodné informovať na webovom portáli o všetkých lehotách, určených legislatívou, aby subjekty vedeli, dokedy môžu požadovať kópie nahrávok, prípadne podať sťažnosť proti postupu policajta.

Zverejňovanie dát

Musí regulovať zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý stanoví, kedy záznam z BWC je verejným záznamom a kedy nie. Dochádza k stretu dvoch právom chránených hodnôt: ochrana súkromia vs. otvorenosť a transparentnosť. Legislatíva musí :

● Stanoviť, kto je oprávnený sprístupniť údaje a aký je postup odpovedania na verejné žiadosti. Legislatíva by mala mať jasné a konzistentne definované pravidlá pre externé uvoľnenie zaznamenaných dát – verejnosti a médiám

● Zabrániť zneužitiu osobných údajov a ich zverejneniu, napr. na internete

● Rozšíriť výnimky, na ktoré sa zákon o slobodnom prístupe k informáciám nebude vzťahovať. Najčastejšie, ak ide o nahrávky obsahujúce dôkaz alebo ako súčasť prebiehajúceho vyšetrovania

● Ošetriť, aby nedošlo k zneužitiu tohto inštitútu na krytie pochybení policajtov

Preskúmavanie dát

Sú možné tri prístupy :

a) Pravidelné monitorovanie záznamov –  môže pomôcť proaktívne identifikovať problémy a viesť policajtov k zodpovedaniu sa za svoj výkon

b) Podmienečné pravidelné sledovanie, napr. ak ide o skúšobnú dobu policajta alebo boli zaznamenané naňho viaceré sťažnosti.

c) Zakázané náhodné preskúmavanie nahrávok, nakoľko je to zbytočné, ak sú tieto preskúmavania vykonané v konkrétnych incidentoch.

Rôznia sa i názory na to, či má policajt urobiť písomný záznam o zákroku na základe preskúmania nahrávky z tohto zákroku (dôvod: policajt si pripomenie udalosti a dôkladnejšie vykoná záznam, čím sa zabezpečí silný dôkaz) alebo ho urobiť bez pozretia nahrávky (poukazuje na pravdivé vnímanie situácie policajta v danom momente, nakoľko kamera nedokáže zachytiť dôvody policajta pre uskutočnenie zákroku – napr. policajt sa domnieval, že podozrivý mal zbraň, pritom kamera to nezaznamenáva).

Praktické odporúčania:

● Policajtom má byť  dovolené preskúmavať nahrávku, ak je policajt súčasťou incidentu a je nutné podať vyhlásenie k jeho obsahu (Príklad : streľba, ktorá sa prešetruje)

● Legislatíva určí okolnosti, za ktorých môže nadriadený preskúmavať nahrávky. Bežné situácie, kde je to vhodné, sú sťažnosti voči postupu policajta, preskúmavanie na účely školenia či inštruktáže a pod.

● V súvislosti s vnútorným auditom sa odporúča namiesto priameho sledovania pristúpiť k náhodnému monitorovaniu činnosti policajta, a to preskúmavaním nahrávok za účelom monitorovania napĺňania programu a hodnotenia výkonu. Takéto monitorovanie musí byť zadefinované vo vnútorných predpisoch a vopred dostupné a známe. Dôvodom je to, aby nedošlo k oslabeniu dôvery medzi nadriadeným a podriadeným

Viac..  Ivan Štefanec: Ekologické ciele pri opätovnom používaní obalov sú reálne dosiahnuteľné

● Využívať náhodnú kontrolu – monitorovanie nie ako nástroj potrestania, ale ako nástroj učenia

BWC a školenie

● Pre potreby BWC je nutné pravidelne absolvovať školenie všetkých, ktorí sa akokoľvek podieľajú na fungovaní BWC (policajti, manažment, personálne oddelenie….)

● Školenie policajtov ktorí budú nosiť BWC – povinné a to ešte pred ich použitím. Predmetom školenia by malo byť oboznámenie sa so všetkými pravidlami a postupmi,  na ktoré sa vzťahuje agenda BWC, oboznámenie sa so všetkým predmetnými zákonmi (o súhlase s nahrávaním, dôkazoch, o ochrane súkromia, o verejnom zverejňovaní), oboznámenie sa s postupmi bezpečného a účinného zaobchádzania s BWC. Školenie by malo uskutočniť potenciálne cvičné situácie, s ktorými sa počas používania BWC vo výkone môžu policajti stretnúť. Predmetom školenia by mali byť aj postupy pre sťahovanie, označovanie a kategorizovanie dát, postupy pre prístup a prezeranie zhotovených dát (iba pre personál, s oprávnením prístupu k údajom), postupy na prípravu a prezentáciu digitálnych dôkazov na súde, postupy pre evidenciu a hlásenie každého nesprávneho fungovania zariadení

● Školiaci manuál o BWC by mal byť ľahko dostupný v každom okamihu

Argumenty PRE:

Vysoká cena je vykompenzovaná znížením súdnych poplatkov, dôvodom je napríklad i to, že týmto spôsobom sa získavajú nezlomné dôkazy, ktoré urýchľujú trestné stíhanie a teda dochádza k uzavretiu dohody medzi obžalobou a obvineným. Taktiež znižuje náklady na súdne spory pri falošných obvineniach policajtov z nesprávneho postupu pri výkone.

Príklad 1: V New Yorku stálo zabezpečenie kamier 33 mil. dolárov. V roku 2013 súdne spory v súvislosti s pochybením policajtov stáli 132 mil. dolárov.  Ak by kamery zredukovali počet sťažností občanov o 1/5 , vykompenzovali by svoju cenu.

Príklad 2 : Záverečná správa z Národného pilotného projektu v r.2006 vo Veľkej Británii konštatovala, že sa zredukovali sťažnosti voči policajtom na nulu, čas strávený administratívnymi prácami sa percentuálne skrátil o 22,4 %, čo viedlo súčasne k zvýšeniu času na hliadkovanie o 9,2 % (50 minút z 9 hodinového pracovného času).

Príklad 3 – 12-mesačný pilotný projekt v Californii v r.2013 priniesol nasledujúce výsledky:

– policajti preukázali profesionálnejší prístup (lepšie správanie) k občanom

– nedochádzalo k eskalácii potenciálnych konfliktov

– počet sťažnosti občanov proti postupu policajtov  oproti predošlému roku sa znížil o 88%

– prišlo k 60% zníženiu použitia sily pri zákrokoch

– tým, že policajti nemuseli zakročiť silou , prišlo k  zníženiu administratívneho zaťaženia 

– prišlo k zníženiu súdnych poplatkov (podozriví vďaka kamerovým dôkazom súhlasili s dohodou o vine a treste).

Argumenty PROTI:

– nutná jednorázová vyššia vstupná investícia,

– vznikajú otázky, čo ak policajt zabudne zapnúť kameru, prípadne kamera sa pokazí, ako sa vyvodí zodpovednosť v takomto prípade  v súvislosti s chýbajúcim dôkazom

– pri nepretržitom použití kamery nie je zabezpečená ochrana policajta v súvislosti s jeho výrokmi – každá profesia má svoj žargón, humor a podobne, napríklad nemiestne vtipkovanie, rozhovory kolegov – možný zásah do základnej listiny ľudských práv a slobôd

– možné vnímanie občanov ako obrovský zásah do súkromia, na verejnosti v prítomnosti, v blízkej vzdialenosti k policajtovi, môžu mať pocit neustáleho sledovania ich aktivít

– riziko prelomenia technickej ochrany nahrávok

– môže byť ohrozené vyšetrovanie, v prípadoch, ak vyšetrovatelia získavajú informácie od informátora (utajený, napr. drogový díler – „udavač“, informátor), ktorý odmietne poskytovať tieto informácie pred kamerou

Uplatnenie BWC v slovenských podmienkach

Samozrejme, je utópiou predpokladať zavedenie BWC na Slovensku v takom rozsahu ako je tomu napr. v USA. Určite by však bolo zmysluplné zaviesť ich ako pilotný projekt – na nejakom konkrétnom oddelení, v nejakom meste, regióne a postupne uvádzať do praxe. Na ich obstaranie by sa mohli zrejme čerpať aj eurofondy.  Netreba vymýšľať vymyslené – z vyššie spomenutých krajín je možné čerpať praktické poznatky a aplikovať ich na podmienky Slovenska. Prípady, aké boli spomenuté v úvode článku, by sa stali definitívne minulosťou. Profitovali by občania, ktorí by cítili väčšiu právnu istotu – že sa bude voči nim postupovať striktne v zmysle zákona, a ak nie, vinný policajt bude potrestaný. A aj samotní všetci poctiví policajti by dostali do rúk silný prostriedok, ktorým by sa mohli brániť voči krivým obvineniam, s ktorými sú v súčasnosti nie ojedinele , konfrontovaní.

A na záver – jeden z vážnych problémov našej spoločnosti – korupcia veľkých rozmerov pri dopravných priestupkoch, by bola potláčaná.„Namerali ste mi vysokú rýchlosť alebo som prešiel na červenú, ale ak prižmúrite oči, dohodneme sa na nižšej sume pokuty – do vrecka a bez bločku. Takéto amorálne konanie oboch strán – nepoctivého občana aj nepoctivého policajta, by sa pri nasadení BWC stalo minulosťou 

Komentár pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk pripravil Ľubomír Galko, exminister obrany, tímlíder SaS pre vonkajšiu a vnútornú bezpečnosť.

O Ľubomír Galko

Ľubomír Galko - exminister obrany, tímlíder SaS pre vonkajšiu a vnútornú bezpečnosť, poslanec NR SR.

Odporúčame pozrieť

galko

Budúcu europoslankyňu Nicholsonovú zrejme nahradí na poste podpredsedu NR SR Ľubomír Galko

Republiková rada strany Sloboda a Solidarita schválila Ľubomíra Galka za kandidáta na post podpredsedu NR …

Consent choices