Podvod a korupcia – jednoduchý spôsob, ako dosiahnuť rast?

Podľa najnovšieho prieskumu o korupcii a podvodoch, ktorý uskutočnila spoločnosť EY pre Európu, Blízky východ, Indiu a Afriku pod názvom Podvod a korupcia – jednoduchý spôsob, ako dosiahnuť rast?, sú podniky vzhľadom na ich ďalšie príležitosti expanzie vystavené zvýšenému riziku z dôvodu väčšieho tlaku na zabezpečovanie rastu príjmov a nestability na trhu. Výzvy vrátane geopolitickej nestability, volatility cien komodít a mien, ako aj ekonomických sankcií tlačia spoločnosti a ich vedúcich pracovníkov k vysokorizikovému správaniu.

Výsledky prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo 3 800 zamestnancov veľkých podnikov v 38 krajinách, ukázali, že podľa približne 31 % respondentov sa na vedenie ich podnikov vyvíja čoraz väčší tlak, aby expandovali na rizikovejšie trhy. Na Slovensku však tento tlak vníma len pätina respondentov. Podľa tohtoročného prieskumu sa vnímanie podnikateľského prostredia od roku 2013, keď spoločnosť EY tento prieskum na Slovensku naposledy vykonala, výrazne nezmenilo. Až 78 % slovenských respondentov (84 % v roku 2013) je presvedčených, že podplácanie a korupcia sú u nás značne rozšírené, čo je výrazne viac ako celkový priemer (51 %) či priemer v rýchlo rastúcich ekonomikách (61 %).

Riziko podvodu však existuje aj mimo rýchlo rastúcich trhov. 28 % predstaviteľov vyššieho manažmentu (čo sa takmer zhoduje s počtom respondentov zo Slovenska) uviedlo, že za uplynulý rok zaznamenali prípad skorého vykázania výnosov vo svojej organizácii – typ správania, ktoré bolo hlavným problémom v mnohých prípadoch najzávažnejších podvodov. V tejto súvislosti 21 % respondentov (oproti 26 % respondentov zo Slovenska) tiež uviedlo, že zlé správy o finančných výsledkoch sa neoznamujú materskej spoločnosti otvorene.

„Riziká podvodu, úplatkárstva a korupcie sú skutočné. Podniky čelia zložitým obmedzeniam vzhľadom na spôsob, akým podnikajú, ďalej sprísňujúcim sa sankčným režimom a novým rizikám, napr. počítačovej kriminalite, ktoré majú potenciál významne narušiť ich fungovanie. Je nevyhnutné, aby k realizácii vysokorizikových rastových stratégií pristupovali v tejto oblasti s veľkou obozretnosťou,“ hovorí Daniel Bican, partner oddelenia pre vyšetrovanie podvodov a riešenie sporov EY v strednej Európe.

Predstavujú podvod a korupcia jednoduchý spôsob, ako dosiahnuť rast?

Napriek tomu, že predstavitelia vyššieho manažmentu môžu byť v pokušení podstupovať riziká, aby urýchlili krátkodobý rast, prieskum poukázal na jasnú koreláciu v spoločnostiach, ktoré zaznamenávajú rast a dodržiavanie právnych predpisov berú vážne.

„Podľa nášho prieskumu je 20 % všetkých respondentov presvedčených, že pri dosahovaní rastu ich budú brzdiť interné pravidlá ich podniku v oblasti prevencie úplatkárstva a korupcie. My si to však nemyslíme. Dobrá správa je, že na Slovensku 84 % opýtaných nepovažuje interné pravidlá v oblasti prevencie úplatkárstva a korupcie za brzdu konkurencieschopnosti na trhu. Aby podnik napredoval na rýchlo rastúcich trhoch, potrebuje správne kontrolné mechanizmy a postupy. Musí zabezpečiť školenie svojich tímov, aby sa ich členovia dokázali správne rozhodnúť, ak je im ponúknutý úplatok alebo sú požiadaní o falšovanie účtov. V neposlednom rade musí disponovať správnymi nástrojmi na monitorovanie činností s cieľom riešiť tieto riziká včas,“ pokračuje Pavla Hladká, senior manažérka oddelenia vyšetrovania podvodov a riešenia sporov EY Slovensko.

Podniky sa stále nechránia dostatočne

Podľa nášho prieskumu mnohé podniky stále neimplementovali základy, vďaka ktorým by dokázali účinne dodržiavať právne predpisy.

  • 42 % všetkých respondentov tvrdí, že v ich spoločnosti neexistujú interné pravidlá v oblasti prevencie úplatkárstva a korupcie, resp. o nich nevedia (Slovensko: 50 %)
  • 36 % respondentov neabsolvovalo školenie týkajúce sa prevencie úplatkárstva/korupcie (Slovensko: 46 %)

24 % respondentov tvrdí, že ich spoločnosť nemá linku na oznamovanie nekalého konania. Na Slovensku je toto percento ešte vyššie (27 %) napriek tomu, že od 1. januára 2015 je účinný zákon č. 307/2014, stanovujúci povinnosť zaviesť vnútorný systém vybavovania podnetov pre viaceré typy organizácií na Slovensku.

Viac..  Európsky trh komerčných nehnuteľností čaká oživenie, na Slovensko dorazí neskôr

Výsledky prieskumu okrem iného potvrdzujú, že organizácie poskytujúce finančné služby už zareagovali na intenzívny tlak, ktorému sú vystavené zo strany regulačných orgánov, zákazníkov a ostatných. V porovnaní s inými sektormi robia viac vo svojej snahe zamerať sa na oblasť súladu a správania svojich zamestnancov. Stále však existujú výnimky: niektorí respondenti z tohto sektora uviedli, že v ich podniku neexistujú interné pravidlá v oblasti prevencie úplatkárstva a korupcie ani linka na oznamovanie nekalého správania. Navyše sa v podnikoch nachádzajú senior manažéri, ktorí údajne nevenujú veľkú pozornosť pravidlám proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, resp. problematike nepovolených obchodných či predajných praktík.

Záväzok zo strany vedenia je kľúčový

Nie každý vyšší manažment podniku jasne komunikuje svoj záväzok dodržiavať vysoké etické štandardy. Navyše sa rozchádzajú aj ich názory s názormi pracovníkov na nižších úrovniach: 44 % respondentov z radov vyššieho manažmentu vyhlásilo, že dôležitosť vysokých etických štandardov komunikujú často, pričom však len 30 % zamestnancov s týmto vyhlásením súhlasilo.

Daniel Bican túto tému uzatvára: „Podniky sú naďalej pod intenzívnym tlakom z hľadiska zabezpečenia ich ďalšieho rastu, pričom niektoré z nich vnímajú ako prijateľné riešenie fungovanie v rámci trhu, kde existujú medzery medzi tým, čo je v súlade s právom a čo je protiprávne, bez zodpovedajúceho riadenia týchto rizík. Výsledky nášho prieskumu však ukazujú, že takáto voľba nie je správna a že rast možno dosiahnuť popri náležitom riadení rizík podvodu a korupcie. Účinné dodržiavanie právnych predpisov nie je prekážkou rastu, naopak je nevyhnutné na zabezpečenie trvalého úspechu.“

Veľké podniky sú spoločnosti s vyše 150, 250, 1 000 alebo 1 500 zamestnancami na celom svete v závislosti od príslušnej krajiny, resp. podľa toho, ako sú kótované na burze cenných papierov, alebo nadnárodné spoločnosti.

Na účely tejto správy do „rozvinutých“ krajín patrí Belgicko, Dánsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo. Podľa našej prognózy na júl 2014 medzi rýchlo rastúce trhy patria: Česká republika, Egypt, India, Južná Afrika, Nigéria, Poľsko, Rusko, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Turecko a Ukrajina.

O prieskume

Od decembra 2014 do januára 2015 uskutočnila globálna výskumná agentúra Ipsos pre spoločnosť EY 3 800 on-line alebo osobných rozhovorov s manažérmi veľkých spoločností z 38 krajín. Prieskum sa uskutočnil anonymne v miestnom jazyku príslušných krajín.

V prípade akýchkoľvek otázok, žiadostí o komentár a vyjadrenia, odborných rozhovorov týkajúcich sa poradenstva v oblasti auditu, daní, transakčného a podnikového poradenstva, prosím kontaktujte ma na dole uvedených telefónnych číslach.

Zuzana Marhefkova | Head of Marketing

Ernst & Young, k.s.
Hodzovo nam. 1A, 811 06 Bratislava, Slovak Republic
Office: +421 2 3333 9547 | Mobile: +421 910 820 350 | zuzana.marhefkova@sk.ey.com

 

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Tvrdšie sankcie voči Rusku a posilnenie našej vlastnej obrany

Od začiatku vpádu ruských vojsk na celé územie Ukrajiny uplynuli dva roky. Ruská vojenská agresia …

Consent choices