Brusel chce odstrániť mučenie a trest smrti vo svete, vyčleňuje na to miliardy EUR

Finančné prostriedky EÚ vynakladané na projekty, ktorých cieľom je odstrániť mučenie a zrušenie trestu smrti na celom svete je potrebné lepšie zacieliť, podľa novej správy Európskeho dvora audítorov. Projekty, ktoré získajú podporu EÚ prinášajú svoje výsledky, hovoria audítori. Príliš často však nie sú dobre zacielené a majú obmedzený rozsah, lebo financovanie je príliš rozdrobené.

EÚ je pevne odhodlaná predchádzať všetkým formám mučenia a zlého zaobchádzania a odstraňovať ich, a zároveň presadzovať zrušenie trestu smrti vo svete. Únia využíva svoje diplomatické kontakty a poskytuje granty mimovládnym organizáciám prostredníctvom Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR). V rokoch 2007 až 2013 sa vyčlenilo viac ako 100 mil. EUR v približne 180 grantoch určených na boj proti mučeniu a za zrušenie trestu smrti.

Audítori sa zamerali najmä na to, ako boli prostriedky pridelené a či sa dosiahli udržateľné výsledky. Preskúmali 31 projektov s kontrolami v Spojenom Kráľovstve, Konžskej demokratickej republike, Gruzínsku a Južnej Afrike a administratívnym preskúmaním projektov týkajúcich sa Číny a Spojených štátov amerických. Zistili, že hoci bolo financovanie vo všeobecnosti vhodne pridelené, Komisia v dostatočnej miere nezohľadňuje priority ľudských práv v každej krajine. Projekty často neboli dobre koordinované s ostatnými opatreniami EÚ, akými sú rozvojová podpora a politický dialógo. Projekty spravidla realizovali organizácie s dobrými odbornými znalosťami, ale ich výber nebol dostatočne prísny.

„Napriek úsiliu medzinárodného spoločenstva, mučenie pretrváva a v 58 krajinách sa stále praktizuje trest smrti,” povedal pán Klaus-Heiner Lehne, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Financovanie EÚ je v tejto oblasti len skromné a rozdrobené po celom svete, preto sa peniaze, ktoré sú k dispozícii musia vynakladať efektívne.”

Podľa správy boli projekty spravidla nákladovo efektívne a udržateľné, systémy na meranie dosahu však boli pomerne slabé. Projekty, ktoré poskytovali priamu pomoc obetiam mali zrejmý dopad, obmedzovali sa však na pomerne malé cieľové skupiny. Projekty, ktoré sa snažia o legislatívne či politické reformy, limituje nepriaznivý politický kontext. Napríklad, projekt, ktorý sa venoval otázke smrti v 17 krajinách úspešne zvýšil povedomie verejnosti, podporil transparentnosť, posilnil siete a koalície a zvýšil kapacitu občianskej spoločnosti. Nebol však natoľko úspešný pokiaľ ide o dosiahnutie zásadných cieľov zrušenia trestu smrti alebo aspoň uvalenia moratória na popravy.

Viac..  Komisia navrhuje nové opatrenia zamerané na zručnosti a talenty

Podporované mimovládne organizácie sú naďalej vo veľkej miere závislé od finančnej podpory a iba niekoľko projektov zahŕňalo aktivity na zvýšenie sebestačnosti.

Vo svojej správe audítori uvádzajú niekoľko odporúčaní, ktoré sa týkajú zamerania finančných zdrojov, lepšej koordinácie s ostatnými snahami EÚ, výberu a zlepšovania návrhov projektov, rámca na meranie výkonnosti a sebestačnosti prijímateľských organizácií.

Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) poskytuje podporu demokracie a ľudských práv v krajinách mimo EÚ. Na EIDHR bol vyčlenený celkový rozpočet vo výške 1,1 mld. EUR v období 2007 – 2013. Väčšina finančných prostriedkov EIDHR sa vypláca vo forme grantov, ktoré sa udeľujú organizáciám občianskej spoločnosti na realizáciu projektov. EIDHR je hlavným nástrojom podpory pre predchádzanie mučeniu, rehabilitáciu obetí mučenia a zrušenie trestu smrti.

Odporúčania EDA v krátkosti:

1. Lepšie zamerať obmedzené zdroje;

2. Zlepšiť koordináciu s ostatnými opatreniami EÚ;

3. Zlepšiť výber projektov;

4. Lepšie využívať možnosti na zlepšenie koncepcie projektov v prípadoch, keď hodnotitelia zistili nedostatky;

5. Dopracovať rámec pre meranie výkonnosti;

6. Viac sa zamerať na zlepšenie udržateľnosti prijímateľských organizácií.

O ram

Odporúčame pozrieť

trest smrti

Európska únia je najštedrejším darcom v kampaniach a aktivitách za zrušenie trestu smrti po celom svete

Európsky parlament sa radí k najväčším odporcom trestu smrti a zasadzuje sa za jeho zrušenie …

Consent choices