komisia
PHOTO: © European Union 2016- EP.

Komisia: Kultúra je skrytým pokladom našej zahraničnej politiky

Stratégia, ktorá bola prijatá, je v súlade s prioritou Komisie urobiť z EÚ silnejšieho globálneho aktéra. Kultúra môže zohrávať kľúčovú úlohu pri posilňovaní medzinárodných partnerstiev.

Cieľom „stratégie pre medzinárodné vzťahy v oblasti kultúry“, ktorú predstavila Európska komisia a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, je podporovať spoluprácu v oblasti kultúry medzi EÚ a jej partnerskými krajinami a globálne usporiadanie založené na mieri, zásadách právneho štátu, slobode prejavu, vzájomnom porozumení a rešpektovaní základných hodnôt.

Vysoká predstaviteľka EÚ a podpredsedkyňa Komisie Federica Mogheriniová uviedla: „Kultúra musí byť neoddeliteľnou súčasťou našej zahraničnej politiky. Kultúra je sila, ktorá dokáže ľudí spájať (najmä mladých) a zlepšovať vzájomné porozumenie. Takisto môže byť motorom pre hospodársky a sociálny rozvoj. Keďže čelíme spoločným výzvam, kultúra môže pomôcť nám všetkým v Európe, Afrike, na Blízkom východe, v Ázii, aby sme boli jednotní a spoločne bojovali proti radikalizácii a nadviazali spojenectvo civilizácií proti tým, ktorí sa nás snažia rozdeliť. Preto musí mať kultúrna diplomacia v našom vzťahu s dnešným svetom kľúčový význam.“

Európsky komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics uviedol: „Kultúra je skrytým pokladom našej zahraničnej politiky. Podporuje dialóg a vzájomné porozumenie. Je preto nevyhnutná na budovanie dlhodobých vzťahov s krajinami na celom svete: má kľúčový význam pri premene EÚ na silnejšieho globálneho aktéra“.

Európsky komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica a komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannes Hahn privítali túto stratégiu, ktorá je v súlade s nedávno prijatým programom do roku 2030, v ktorom sa globálne občianstvo, kultúrna rozmanitosť a medzikultúrny dialóg uznávajú za všeobecné zásady trvalo udržateľného rozvoja a politiky EÚ v oblasti rozšírenia a európskej susedskej politiky.

Kultúra môže zohrávať dôležitú úlohu v zahraničnej politike EÚ. Spolupráca v oblasti kultúry búra stereotypy a predsudky podporou dialógu, otvorenosti, dôstojnosti a vzájomného rešpektu. Medzikultúrny dialóg môže pomôcť predchádzať konfliktom a posilniť zmierenie v rámci jednotlivých krajín a medzi nimi. Kultúra môže pomôcť v reakcii na globálne výzvy, akými je začlenenie utečencov, boj proti násilnej radikalizácii a ochrana svetového kultúrneho dedičstva. Kultúra môže byť aj nástrojom, ktorý prinesie významné sociálne a ekonomické výhody, a to v rámci EÚ i mimo nej.

V dnešnom oznámení sa navrhuje strategický rámec pre hlbšie a efektívnejšie medzinárodné vzťahy v oblasti kultúry, ako aj nový model spolupráce s členskými štátmi, národnými kultúrnymi inštitútmi, súkromnými a verejnými prevádzkovateľmi z EÚ a jej partnerských krajín, na základe ktorého sa rozšíria možnosti, vytvoria synergie a čo najefektívnejšie využijú sociálno-hospodárske prínosy.

Kultúra sa stáva stále väčšou hybnou silou hospodárskeho rastu, a to nielen vo svojich tradičných formách, ale predovšetkým vďaka kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu, MSP a cestovnému ruchu. Posilňuje to myšlienku, že synergie s ostatnými oblasťami majú kľúčový význam a že účasť verejného a súkromného sektora a občianskej spoločnosti by mala byť čoraz väčšia.

Kultúra zohráva dôležitú úlohu aj na miestnej úrovni. Zapájanie občanov, štátnych subjektov a subjektov v oblasti kultúry je hlavným zdrojom posilňovania miestnych samospráv a spoločenstiev a vytvárania trhových príležitostí.

Toto oznámenie je ako také v súlade s deviatou prioritou, ktorú načrtol predseda Európskej komisie Juncker vo svojich politických usmerneniach na rok 2014, a zároveň odráža ambície nadchádzajúcej globálnej stratégie EÚ, ktorú pripravuje vysoká predstaviteľka. Komisia zároveň oznámila, že navrhne Európskemu parlamentu a Rade EÚ, aby bol rok 2018 európskym rokom kultúrneho dedičstva.

Viac..  Blanár: Zvolenie Slovenska do VR UNESCO je potvrdením našej silnej expertízy a reputácie 

Súvislosti

Kultúra v oblasti vonkajších vzťahov EÚ je jedným z troch pilierov európskej stratégie pre kultúru (2007). Vypracovanie strategického prístupu v tejto oblasti je prioritou pracovných plánov Rady v oblasti kultúry od roku 2011. Významný pokrok sa dosiahol na základe prípravnej akcie Európskeho parlamentu „Kultúra vo vonkajších vzťahoch EÚ“ (2013 – 2014), ktorou sa zdôraznil značný potenciál kultúry vo vonkajších vzťahoch Európy a obrovský prínos, ktorý sa pre Európsku úniu a jej členské štáty skrýva v zefektívnení ich kultúrnej diplomacie.

V kultúrnych a kreatívnych sektoroch už EÚ financovala mnoho projektov, ako sú siete kreatívnych centier alebo program afrických, karibských a tichomorských (AKT) kultúr+ a programy na podporu spravovania kultúry a podporu dialógu medzi kultúrami. Program Kreatívna Európa je otvorený aj pre krajiny európskeho susedstva a krajiny zapojené do procesu rozširovania. Delegácie EÚ pravidelne organizujú kultúrne diplomatické aktivity a rozvojová spolupráca EÚ už dlho zahŕňa kultúru a dedičstvo do svojej činnosti (napríklad na obnovenie rukopisov z Timbuktu v Mali). Podpora EÚ pre nadáciu Anny Lindhovej v južnom Stredozemí je ďalším dobrým príkladom toho, ako kultúra dokáže ovplyvniť zahraničnú politiku EÚ. Program Young Arab Voices (Mladé arabské hlasy – teraz rozšírený o európsko-stredozemský región) napríklad prehlbuje dialóg medzi mladými vedúcimi pracovníkmi a zástupcami občianskej spoločnosti a rozvíja argumentáciu proti extrémizmu a násilnej radikalizácii. Ďalším príkladom je pomoc EÚ na ochranu kultúrneho dedičstva v Sýrii, ktorú vykonáva UNESCO a ktorou sa podporujú miestni aktéri pri monitorovaní stavu kultúrneho dedičstva a jeho zachovaní a v boji proti nedovolenému obchodovaniu. V rámci kultúrneho programu Východného partnerstva sa podporuje príspevok kultúrnych a kreatívnych sektorov k udržateľnému humanitárnemu, sociálnemu a hospodárskemu rozvoju. Podobne projekt „mestských stratégií vedených komunitou v historických mestách“ je zameraný na podporu sociálneho a hospodárskeho rozvoja na základe posilnenia kultúrneho dedičstva v deviatich historických mestách v Arménsku, Bielorusku, Gruzínsku, Moldavskej republike a na Ukrajine.

Horizont 2020 okrem iného podporuje výskum v oblasti kultúrnej diplomacie a činnosti spojené s kultúrnym dedičstvom prostredníctvom nadnárodných, interdisciplinárnych projektov. Pripravujú sa ďalšie programy na podporu partnerských krajín v rôznych regiónoch; konkrétne podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu a medzikultúrneho dialógu.

S cieľom pomôcť EÚ pri vykonávaní stratégie a vytváraní synergií medzi všetkými zainteresovanými stranami (delegácie EÚ, národné kultúrne inštitúty a nadácie, súkromné a verejné podniky, občianska spoločnosť) bola vo februári 2016 zriadená kultúrna diplomatická platforma so zameraním na strategické krajiny. Táto platforma, ktorú prevádzkuje konzorcium kultúrnych inštitútov členských štátov a ďalší partneri, bude poskytovať politické poradenstvo, uľahčovať vytváranie sietí, spolupracovať so zainteresovanými stranami v oblasti kultúry a vyvíjať programy odbornej prípravy pre vedúcich pracovníkov v oblasti kultúry.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices