Európska komisia žaluje Slovensko kvôli skládke

Európska komisia opäť žaluje Slovensko na Súdnom dvore EÚ v súvislosti s nelegálnou skládkou v Žiline-Považskom Chlmci. Komisia v žalobe navrhuje pokutu za nevykonanie rozsudku Súdneho dvora z apríla 2013. Súdny dvor EÚ v tomto rozsudku stanovil, že rozhodnutia o prevádzke skládky Žilina – Považský Chlmec sa musia prijať v súlade s európskymi pravidlami o ochrane životného prostredia. Účelom týchto pravidiel je zabrániť vážnemu ohrozeniu ľudského zdravia a životného prostredia.

Súdny dvor EÚ 25. apríla 2013 rozhodol, že Slovensko porušilo právo EÚ schválením prevádzky existujúcej skládky Žilina – Považský Chlmec bez plánu úpravy skládky a neprijatím konečného rozhodnutia týkajúceho sa prevádzky skládky na základe schváleného plánu úpravy skládky. Ani po troch rokoch Slovensko neprijalo konečné rozhodnutie o postavení skládky. Komisia žiada Súdny dvor EÚ, aby uvalil minimálnu jednorazovú pokutu vo výške 939 000 EUR a dennú pokutu vo výške 6 793,80 EUR, ktorá by sa mala vyplácať odo dňa vydania rozsudku súdu do času, kým slovenské orgány nezabezpečia plný súlad s právom EÚ. Tieto sankcie, ktoré navrhla Komisia podľa Lisabonskej zmluvy, zohľadňujú trvanie porušenia, stupeň jeho závažnosti, ako aj veľkosť členského štátu. Konečné rozhodnutie o sankciách prináleží Súdnemu dvoru EÚ v Luxemburgu.

Podľa smernice o skládkach odpadov (smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999) členské štáty mali uzatvoriť nevyhovujúce existujúce skládky do 16. júla 2009, pokiaľ neposkytli vhodné „plány úpravy skládky“, prostredníctvom plánovaných opatrení na splnenie požiadaviek smernice, čo by im umožnilo naďalej prijímať odpad na zneškodnenie. Hoci skládka v Žiline už odpad neprijíma, nedosiahol sa nijaký skutočný pokrok v postupe jej uzatvorenia v súlade so smernicou o skládkach odpadu. Komisia sa preto rozhodla opäť žalovať Slovensko na Súdnom dvore EÚ a navrhnúť pokuty.

Viac..  Ivan Štefanec: Ekologické ciele pri opätovnom používaní obalov sú reálne dosiahnuteľné

Podľa práva EÚ by sa malo v Európe vykonávať len bezpečné a kontrolované skládkovanie. V smernici o skládkach odpadov (smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999) sa stanovujú normy na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred negatívnymi účinkami spôsobovanými zberom, prepravou, uskladnením, spracovaním a zneškodňovaním odpadu. Zameriava sa na prevenciu alebo najväčšie možné zníženie negatívnych účinkov skládkovania odpadu, najmä pokiaľ ide o povrchové vody, podzemné vody, pôdu, ovzdušie a ľudské zdravie, a to zavádzaním prísnych technických požiadaviek na odpad a skládky.

 

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices