Komisia zverejnila správu o tom, ako uplatňujeme právo EÚ a využívame potenciál jednotného trhu

Európska komisia potvrdila odhodlanie zabezpečiť účinné uplatňovanie celého radu európskych právnych predpisov, a najmä fungovanie najväčšieho jednotného trhu na svete s 500 miliónmi občanov.

Výročná správa poskytuje jasný obraz o tom, ako Komisia monitorovala a presadzovala právne predpisy Európskej únie v roku 2015, a z Prehľadu výsledkov jednotného trhu vyplýva, že v EÚ sa vo väčšine oblastí darí odstraňovať prekážky voľnému pohybu osôb, služieb, tovaru a kapitálu. Výsledkom konštruktívnemu dialógu o dodržiavaní predpisov medzi Komisiou a členskými štátmi je čoraz častejšie vyriešenie problémov s dodržiavaním predpisov bez potreby uchýliť sa k formálnemu konaniu.

Zároveň sa však v niektorých oblastiach pokrok zastavil alebo sa situácia dokonca zhoršila, a vznikajú nové prekážky. Jednotný trh sa tak musí prispôsobiť novej realite a svoje miesto si musia nájsť inovačné myšlienky a nové obchodné modely.

Výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva EÚ

V 33. výročnej správe o monitorovaní uplatňovania práva EÚ sa hodnotia výsledky členských štátov v kľúčových oblastiach uplatňovania práva EÚ a poukazuje sa na hlavné trendy politiky v oblasti presadzovania práva v roku 2015. Jednou z kľúčových oblastí je jednotný trh, ktorý zostáva najcennejším prínosom Európy pre milióny občanov a podnikov. Každodenne využívajú slobodu žiť, pracovať a obchodovať v 28 členských štátoch, vediac, že ich vzájomné vzťahy upravuje jasný súbor pravidiel.

Komisia otvorí konanie o porušení povinnosti, ak členský štát neodstráni údajné porušenie práva EÚ. Takýto postup sa môže uplatniť v dvoch situáciách. Po prvé, ak členský štát v dohodnutej lehote neoznámi svoje vnútroštátne opatrenia, ktorými transponoval európsku smernicu do vnútroštátneho práva. Po druhé, ak právna úprava členského štátu nie je v súlade s právnymi predpismi EÚ alebo ak vnútroštátne orgány neuplatňujú právo EÚ správne.

Celkový počet konaní o porušení povinnosti je trvale nižší v porovnaní s obdobím pred piatimi rokmi. Z toho vyplýva, že v mnohých prípadoch môže byť štruktúrovaný dialóg s členskými štátmi efektívnym nástrojom ešte pred tým, ako sa napokon otvorí konanie o porušení. Takisto to svedčí o odhodlaní Komisie spolupracovať s členskými štátmi pri zlepšovaní dodržiavania práva už v počiatočnom štádiu a riešiť potenciálne porušenia povinnosti v prospech občanov a podnikov. V tejto súvislosti predstavuje projekt EU Pilot cenný nástroj na nápravu porušení práva EÚ už v počiatočnej fáze, rovnako ako aj postup oznamovania návrhov technických predpisov pre výrobky a služby informačnej spoločnosti pred ich prijatím.

1

Nasledujúci graf poskytuje prehľad situácie v každom členskom štáte z hľadiska prípadov oneskorenej transpozície, ako aj nesprávnej transpozície a/alebo nesprávneho uplatňovania práva Únie.

2

Tak ako v roku 2014, aj v roku 2015 bolo najviac prípadov porušenia povinnosti začatých v oblasti životného prostredia a dopravy.

3

Boj proti oneskorenej transpozícii smerníc

Komisia je odhodlaná zabezpečiť, aby členské štáty transponovali európske smernice do svojich vnútroštátnych právnych poriadkov v lehotách, ku ktorým sa zaviazali. Oneskorenia pri transpozícii práva Únie bránia občanom a podnikom využívať výhody, ktoré im z práva EÚ vyplývajú, majú negatívny vplyv na celkovú právnu istotu a nespravodlivo narúšajú rovnaké podmienky na jednotnom trhu.

V roku 2015 sa počet nových konaní o porušení povinnosti v súvislosti s oneskorenou transpozíciou smerníc mierne znížil v porovnaní s rokom 2014. Medzi príklady oneskorenej transpozície patria oblasti, ktoré súvisia so smernicami o právomoci európskeho orgánu dohľadu, o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II), o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok a o zriadení jednotného európskeho železničného priestoru.

Viac..  Z plánu obnovy svieti pre Slovensko zelená pre zelené aktivity v oblasti životného prostredia

V záujme uľahčenia včasnej transpozície Komisia naďalej pomáha členským štátom prípravou implementačných plánov, špecializovanými webovými sídlami a usmerňujúcimi dokumentami, ako aj výmenou osvedčených postupov na zasadnutiach expertných skupín.

V prípadoch, v ktorých členské štáty netransponujú smernicu v dohodnutom termíne, Komisia naďalej plne využíva systém finančných sankcií zavedený Lisabonskou zmluvou. V tejto súvislosti postúpila šesť prípadov na Súdny dvor EÚ so žiadosťou, aby uplatnil finančné sankcie. Tieto žiadosti sa týkali Nemecka, Grécka, Luxemburska, Slovinska a Poľska (v dvoch prípadoch).

Prehľad výsledkov jednotného trhu

Včasná transpozícia nie je zárukou správnej transpozície. Prehľad výsledkov jednotného trhu poskytuje presný obraz o stave uplatňovania pravidiel jednotného trhu EÚ. Hodnotí sa v ňom spôsob, akým členské štáty EÚ uplatňujú európske pravidlá a identifikuje nedostatky, v prípade ktorých by členské štáty EÚ mali zintenzívniť svoje úsilie.

Na základe výsledkov v roku 2015, pokiaľ ide o sériu nástrojov riadenia a oblasti politiky, členské štáty dostali zelenú (dobrý výsledok), žltú (priemerný výsledok) a červenú kartu (podpriemerný výsledok).

4

Popri hodnotení miery dodržiavania predpisov jednotného trhu v členských štátoch sa v rámci prehľadu výsledkov hodnotí, ako štáty pomáhajú občanom a podnikom prostredníctvom rôznych nástrojov EÚ na všeobecné informovanie a hľadanie práce (portál Vaša Európa,Vaša Európa – Poradenstvo, Solvit, EURES). V rámci prehľadu výsledkov sa tiež sleduje miera otvorenosti členských štátov obchodu a investíciám, ako aj ich širšie úsilie o otváranie sektorov ako verejné obstarávanie, odborné kvalifikácie alebo poštové služby.

Po zohľadnení všetkých týchto hodnotených oblastí dosiahli najlepšie výsledky Chorvátsko, Cyprus, Estónsko, Írsko a Slovensko.

Komisia reaguje na sťažnosti občanov

Občania a dotknuté subjekty môžu oznamovať údajné porušenia práva EÚ prostredníctvom online formulára sťažnosti, ktorý je k dispozícii na portáli Europa v sekcii Vaše práva a príležitosti.V roku 2015 sa rovnako ako v predchádzajúcom roku väčšina sťažností týkala zamestnanosti a sociálnych záležitostí, jednotného trhu, ako aj spravodlivosti a práv spotrebiteľa. Pri použití formulára sťažnosti môže SOLVIT pomôcť občanom a podnikom riešiť ich problémy s verejným orgánom v inej krajine EÚ.

Súvislosti

Na základe žiadosti Európskeho parlamentu predkladá Komisia od roku 1984 každoročne správu o monitorovaní uplatňovania práva EÚ v predchádzajúcom roku. Európsky parlament následne prijíma uznesenie k správe Komisie.

Prehľad výsledkov jednotného trhu je každoročne zverejňovaný na internete. Sledujú sa ním výsledky členských štátov EÚ v niekoľkých oblastiach politiky (verejné obstarávanie, odborné kvalifikácie, poštové služby, obchodná integrácia, otvorenosť trhu) a v súvislosti s niektorými nástrojmi riadenia [transpozícia, konania o porušení povinnosti a projekt EU Pilot v oblastiach týkajúcich sa jednotného trhu, EURES, Vaša Európa, Vaša Európa – Poradenstvo, Solvit, IMI, prioritné oblasti, európske spotrebiteľské centrá, Sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa, Informačný systém o technických predpisoch (TRIS)].

O dac

Odporúčame pozrieť

priroda

Z plánu obnovy svieti pre Slovensko zelená pre zelené aktivity v oblasti životného prostredia

Dekarbonizácia priemyslu, reforma ochrany prírody, krajinné plánovanie, národné parky a revitalizácia vodných tokov sú témy, …

Consent choices