kristalina-georgieva
Kristalina Georgieva, podpredsedníčka EK zodpovedná za oblasť rozpočtu a ľudských zdrojov. PHOTO: © European Union- EP.

Účtovná závierka EÚ dostala už deviaty rok za sebou kladné hodnotenie

Dvor audítorov zistil, že najmä v oblasti politiky súdržnosti a v oblasti poľnohospodárstva došlo k ďalšiemu zníženiu celkovej odhadovanej chybovosti v prípade platieb zo 4,4 % v roku 2014 na 3,8 % v roku 2015.

V skúmaných príjmových transakciách neboli zistené žiadne chyby. Oblasťou s najnižšou úrovňou chybovosti boli aj naďalej administratívne výdavky.

Kristalina Georgieva, podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za oblasť rozpočtu a ľudských zdrojov, uviedla:Rozpočet EÚ má slúžiť hlavne pre potreby ľudí, a preto som rada, že v tomto ohľade dosahujeme pokrok, čoho jasným dôkazom je aj posledná správa Európskeho dvora audítorov. V čoraz väčšej miere sa darí vynakladať prostriedky tam, kde sú potrebné. A zároveň sú aj účinnejšie spravované. A práve takéto úsilie potrebujeme posilňovať. Prostriedky EÚ patria našim občanom a máme voči nim povinnosť zabezpečiť, aby sa s každým ich eurom nakladalo zodpovedne a v súlade s pravidlami.“

Motivácia členských štátov lepšie kontrolovať výdavky EÚ

Členské štáty spravujú 80 % rozpočtu EÚ a Komisia vyvinula stimuly, ktorými chce každý členský štát podnietiť k tomu, aby ďalej posilňoval svoje systémy riadenia a kontroly. Cieľom je dosiahnuť to, aby členské štáty odhaľovali, nahlasovali a napravovali akékoľvek nezrovnalosti včas, aby neriskovali stratu prostriedkov, na ktoré by inak mali nárok. Komisia pomáha členským štátom v tejto snahe tak, že s nimi zdieľa osvedčené postupy, poskytuje im usmernenia a organizuje školenia pre tie vnútroštátne orgány, ktoré vynakladajú finančné prostriedky EÚ.

Neustále zameranie na výkonnosť

Európska Komisia prijala viacero ďalších opatrení na zabezpečenie toho, aby sa každé euro z rozpočtu EÚ vynaložilo efektívne. V roku 2015 spustila iniciatívu nazvanú „rozpočet EÚ zameraný na výsledky“ s cieľom zabezpečiť, aby sa zdroje EÚ využívali čo najlepšie v prospech občanov a aby pri všetkých projektoch financovaných z prostriedkov EÚ boli viditeľné jasné prínosy spolu s dosiahnutím najvýhodnejšieho pomeru medzi kvalitou a cenou. Cieľom iniciatívy je využívať rozpočet EÚ na stimuláciu rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti, a zároveň promptne a účinne reagovať na nové výzvy a núdzové situácie. V roku 2015 bol spustený jednotný webový portál, na ktorom sa uverejňujú informácie o výsledkoch dosiahnutých pri plnení rozpočtu EÚ: Výsledky EÚ.

Viac..  M. Beňová: Ekologické ciele nesmú protirečiť našim ekonomickým záujmom

Spätné vrátenie prostriedkov EÚ, ak neboli vynaložené správne

Ak Komisia zistí, že finančné prostriedky EÚ boli vynaložené nesprávne, prijme opatrenia na ich spätné získanie – pričom každoročne ide o sumu približne 3 miliardy EUR. Pokiaľ ide o rozpočtový rok 2015, Komisia sa domnieva, že budúce opatrenia na dosiahnutie spätného vrátenia prostriedkov by mohli priniesť posun výšky ohrozených zostávajúcich prostriedkov na úroveň medzi 0,8 % až 1,3 % platieb.

Znižovanie chybovosti vďaka zjednodušeniu pravidiel

V septembri 2016 Komisia predložila svoje strednodobé preskúmanie viacročného finančného rámca (na roky 2014 – 2020). Súčasťou preskúmania je ambiciózny návrh na zjednodušenie rozpočtových pravidiel. Jednoduchšie pravidlá majú za následok zníženie chybovosti a zefektívnenie vynakladania finančných prostriedkov EÚ.

Ďalšie informácie:

Podpísanie účtovnej závierky za rok 2015 Európskym dvorom audítorov je začiatkom každoročného postupu udelenia absolutória za plnenie rozpočtu. Komisia v snahe uľahčiť tento postup vypracovala v júli 2016 správy o príjmoch, výdavkoch, hospodárení a výsledkoch EÚ za rok 2015. Tento integrovaný balík finančných správ preukázal, že rozpočet EÚ dosahuje svoje ciele v súlade s prioritami Komisie a náležite sa plní.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices