juncker
Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. PHOTO: © European Union - EP.

Komisia chce zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť pri postupoch vykonávania práva Únie

Komisia plní sľub predsedu Junckera z prejavu o stave Únie zo septembra 2016, keď uviedol: „Nie je správne, že keď sa členské štáty EÚ nedokážu dohodnúť, či zakážu alebo nezakážu používanie glyfozátu v herbicídoch, Európsky parlament a Rada tlačia na Komisiu, aby prijala rozhodnutie. Takže tieto pravidlá zmeníme.“

Balík štyroch cielených zmien zvýši transparentnosť postojov prijatých členskými štátmi, umožní lepšie politické usmernenie a zabezpečí väčšiu zodpovednosť v rozhodovacom procese. Navrhujú sa tieto štyri opatrenia:

  • Zmena pravidiel hlasovania v poslednej fáze komitologického postupu (odvolací výbor) tak, aby sa brali do úvahy iba hlasy za akt alebo proti nemu. Zníži sa tým využívanie zdržania sa hlasovania a počet situácií, v ktorých výbor nedokáže zaujať stanovisko a Komisia má povinnosť konať bez jasného mandátu od členských štátov.
  • Zapojenie ministrov členských štátov tým, že Komisia bude mať možnosť druhýkrát postúpiť vec odvolaciemu výboru na úrovni ministrov, ak národní experti neprijmú stanovisko. Zabezpečí sa tým, že sa o citlivých rozhodnutiach bude diskutovať na zodpovedajúcej politickej úrovni.
  • Zvýšenie transparentnosti hlasovania na úrovni odvolacieho výboru zverejnením hlasov zástupcov členských štátov.
  • Zabezpečenie politického príspevku tým, že Komisia bude mať možnosť postúpiť záležitosť Rade ministrov na vyjadrenie stanoviska, ak odvolací výbor nedokáže zaujať stanovisko.
Viac..  Eurokomisia odporučila otvoriť prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom

Systém komitológie funguje dobre pri veľkej väčšine rozhodnutí. V niekoľkých významných a citlivých prípadoch v posledných rokoch však členské štáty nedokázali nájsť potrebné väčšiny na hlasovanie za niektoré návrhy aktov alebo proti nim – tzv. scenár „bez stanoviska“. V týchto prípadoch nesie zodpovednosť za prijatie konečného rozhodnutia Komisia, pričom rozhodnutie musí prijať bez jasnej politickej podpory zo strany členských štátov. V rokoch 2015 a 2016 mala Komisia zákonnú povinnosť prijať 17 aktov, ktoré sa týkali autorizácie citlivých výrobkov a látok, ako sú glyfozát alebo geneticky modifikované organizmy (GMO), a to napriek tomu, že členské štáty nedokázali zaujať stanovisko v prospech rozhodnutí alebo proti nim.

Tento návrh bol oznámený ako jedna z kľúčových nových iniciatív v pracovnom programe Komisie na rok 2017. Teraz sa predloží Európskemu parlamentu a Rade.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices