Vera Jourova
Eurokomisárka Věra Jourová. PHOTO: © European Union- EP.

Komisia: Firmy prevádzkujúce sociálne médiá musia dodržiavať európske predpisy o ochrane spotrebiteľa

Pod vedením francúzskeho úradu zodpovedajúceho za ochranu spotrebiteľa a s podporou Európskej komisie preto v novembri európske úrady poslali Facebooku, Twitteru a Google+ list, v ktorom ich žiadajú o riešenie problémov v dvoch oblastiach.

Európske orgány na ochranu spotrebiteľa a Európska komisia sa s týmito firmami stretli, aby spolu prediskutovali navrhované riešenia. Tieto firmy do mesiaca pripravia podrobné opatrenia na dosiahnutie súladu s európskym regulačným rámcom. Komisia a úrady na ochrany spotrebiteľa vyhodnotia konečné návrhy. Ak návrhy nebudú vyhovovať, úrady zodpovedajúce za ochranu spotrebiteľa by v krajnom prípade mohli pristúpiť k presadzovaniu predpisov.

Komisárka Jourová v tejto súvislosti uviedla: Sociálne médiá sa stali súčasťou nášho každodenného života a väčšina obyvateľov v Európe ich pravidelne využíva. Vzhľadom na rastúci význam sociálnych sietí na internete musíme zabezpečiť, aby tento sektor dodržiaval naše prísne pravidlá, ktoré majú chrániť spotrebiteľov pred nekalými praktikami. Je neprijateľné, aby európski spotrebitelia mohli riešiť spory len podaním žaloby na súde v Kalifornii. Takisto nemôžeme akceptovať, aby bolo používateľom odoprené právo odstúpiť od elektronicky uskutočneného nákupu. Spoločnosti prevádzkujúce sociálne médiá takisto musia prevziať väčšiu zodpovednosť v boji proti podvodom na ich platformách. Chcela by som sa európskym úradom na ochranu spotrebiteľa poďakovať za húževnatú prácu, ktorú v tejto dôležitej otázke spolu s Komisiou odviedli za posledné mesiace. Spoločnosti prevádzkujúce sociálne médiá teraz majú mesiac na to, aby navrhli riešenia na dosiahnutie súladu s predpismi EÚ.“

Tieto firmy súhlasili s tým, že navrhnú zmeny zamerané na dve oblasti:

 • neprijateľné zmluvné podmienky,
 • boj proti podvodom, ktoré zavádzajú spotrebiteľov používajúcich sociálne siete.

Objasnenie podmienok alebo odstránenie nezákonných podmienok

Platformy sociálnych médií by mali podmienky poskytovania služieb uviesť do súladu s európskym právom na ochrane spotrebiteľa. V smernici o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa totiž stanovuje, že štandardné zmluvné podmienky, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach strán na škodu spotrebiteľa, sa považujú za nekalé, a teda neplatné. Ďalej musia byť podľa smernice zmluvné podmienky vypracované jasne a zrozumiteľne, aby boli spotrebitelia jasným a zrozumiteľným spôsobom informovaní o svojich právach.

V praxi to okrem iného znamená, že:

 • sociálne siete nemôžu spotrebiteľom odoprieť ich právo obrátiť sa na súd v tej krajine EÚ, v ktorej žijú,
 • sociálne siete nemôžu od spotrebiteľov vyžadovať, aby sa vzdali svojich platných práv, ako je ich právo odstúpiť od elektronicky uskutočneného nákupu,
 • v podmienkach poskytovania služieb sa nemôže obmedziť alebo úplne vylúčiť zodpovednosť sociálnych sietí v súvislosti s plnením danej služby,
 • sponzorovaný obsah nemôže byť skrytý, ale by mal byť identifikovateľný ako taký,
 • sociálne siete nemôžu jednostranne zmeniť podmienky bez toho, aby spotrebiteľov jasne informovali o dôvodoch, a bez toho, aby im dali možnosť v primeranej lehote zmluvu zrušiť,
 • podmienky poskytovania služieb nemôžu prevádzkovateľom sociálneho média udeliť neobmedzenú právomoc a právomoc rozhodovať o odstránení obsahu,
 • prevádzkovateľ sociálneho média by sa mal pri vypovedaní zmluvy riadiť jasnými pravidlami, a nemal by rozhodovať jednostranne a bez dôvodu.
Viac..  M. Lexmann: Opraviteľnosť výrobkov šetrí naše peňaženky, ale aj životné prostredie

Odstraňovanie klamlivých publikácií, ktoré zavádzajú spotrebiteľov

Firmy prevádzkujúce sociálne médiá musia zo svojich webových sídiel odstraňovať všetky klamlivé publikácie, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľov, a to hneď, ako sa o nich dozvedia. Úrady jednotlivých krajín zodpovedajúce za ochranu spotrebiteľa by mali mať v tejto súvislosti priamy a pre všetkých rovnaký komunikačný kanál, cez ktorý by mohli priamo prevádzkovateľom sociálneho média nahlasovať takéto priestupky (napríklad porušenie smernice o nekalých obchodných praktikách alebo smernice o právach spotrebiteľov) a dosiahnuť, že sa dotyčný obsah stiahne. Takisto by cez ne mohli podávať informácie o obchodníkoch, ktorí sú za tieto priestupky zodpovední. Spĺňalo by to európske právne predpisy o ochrane spotrebiteľa a požiadavky smernice o elektronickom obchode, na základe ktorej krajiny EÚ môžu stanoviť postupy pre odstránenie nezákonných informácií alebo znemožnenie prístupu k nim.

Tu je niekoľko príkladov pozorovaných praktík:

 • podvody s platbami od zákazníkov,
 • nástrahy pri prihlásení sa na odber, keď sa spotrebiteľ môže zaregistrovať na bezplatné vyskúšanie, ale nedostane jasné a dostatočné informácie,
 • predaj sfalšovaných výrobkov,
 • na sociálnych médiách sa rozšírili falošné akcie ako „vyhraj smartfón za 1 €“, ktoré skutočne boli súťažou, ale ústili do skrytých dlhodobých predplatných za niekoľko stoviek eur ročne.

Súvislosti

Nariadenia EÚ o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa spájajú úrady jednotlivých európskych krajín zodpovedajúcich za ochranu spotrebiteľa do celoeurópskej siete na presadzovanie právnych predpisov. Vďaka nej môže úrad z jednej krajiny EÚ požiadať podobný úrad v inej krajine EÚ, aby prijal opatrenia v prípade cezhraničného porušenia pravidiel ochrany spotrebiteľov v EÚ.

Táto spolupráca sa týka pravidiel ochrany spotrebiteľov v rôznych oblastiach: smernica o nekalých obchodných praktikách, smernica o elektronickom obchode, smernica o právach spotrebiteľov alebo smernica o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách.

Sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa v novembri 2016 pod vedením francúzskeho generálneho riaditeľstva pre politiku hospodárskej súťaže, spotrebiteľské záležitosti a kontrolu podvodov (DGCCRF) a s pomocou Komisie dokončila koordinované hodnotenie problematických postupov v službách, ktoré poskytujú vedúce sociálne médiá (Facebook, Twitter a Google+). Kontakt bol nadviazaný aj s odborovým združením EDiMA.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices