Jourova
Komisárka EÚ pre spravodlivosť a spotrebiteľov Věra Jourová. PHOTO: © European Union.

Európska komisia predstavuje analýzu pravidiel EÚ na ochranu spotrebiteľa a v oblasti marketingu

Táto správa bude slúžiť ako základ pre ďalšie zlepšenie právneho rámca pre spotrebiteľov a podniky.

Z výsledkov vyplýva, že hoci sú práva spotrebiteľov v Európe silné, stále je čo zlepšovať, napríklad pokiaľ ide o presadzovanie týchto práv alebo ich prispôsobenie digitálnemu veku. Aktualizácia týchto pravidiel by takisto mala priniesť väčšiu právnu zrozumiteľnosť pre podniky s cezhraničnou pôsobnosťou.

Komisárka EÚ pre spravodlivosť a spotrebiteľov Věra Jourová uviedla: „Spotrebitelia v Európe patria medzi najlepšie chránených na svete. Využívajú silné spotrebiteľské práva pri nákupoch vo vlastnej krajine aj v zahraničí. Musíme zaistiť, aby sa tieto práva mohli aj riadne presadzovať a zodpovedali digitálnemu veku. Vďaka pripravovaným návrhom zabezpečíme dodržiavanie týchto pravidiel online aj offline. “

Pravidlá EÚ na ochranu spotrebiteľa pomohli zvýšiť dôveru spotrebiteľov: v roku 2016 mali takmer šiesti spotrebitelia z desiatich (58 %) pocit, že ich ochrana pri nakupovaní cez internet z inej krajiny EÚ je dobrá, zatiaľ čo v roku 2003 to bol len jeden z desiatich (10 %). Sedem respondentov z desiatich uviedlo, že využilo bezplatnú minimálnu dvojročnú záruku na tovar.

Zistené problémy

Komisia vo svojej analýze identifikovala tieto problémy, ktoré by sa mali riešiť:

 • Obmedzené možnosti nápravy: účinnú občianskoprávnu nápravu v prípade, že sú spotrebitelia obeťou nekalých obchodných praktík, ponúka málo krajín. V niektorých krajinách podniky a organizácie spotrebiteľov na upozornenie na protiprávne konanie nemôžu využiť súdny príkaz. Ku kolektívnemu uplatňovaniu nárokov na nápravu pristupujú členské krajiny aj naďalej rôzne.
 • Odlišné presadzovanie v členských krajinách: miera sankcií pre prípad, že spoločnosť poruší právne predpisy EÚ na ochranu spotrebiteľa, sa medzi členskými krajinami výrazne líši, čo má za následok rôzne úrovne ochrany spotrebiteľa a rozdielne podmienky pre podniky.
 • Práva nie sú úplne prispôsobené digitálnemu svetu: Pri prihlásení sa na neplatené online služby (napr. cloudové služby, sociálne médiá) spotrebitelia nemajú také isté práva na predzmluvné informácie alebo právo na odstúpenie od zmluvy, ako keby za také služby platili. Spotrebitelia sa stretávajú aj s nedostatočnou transparentnosťou online sprostredkovateľov, ktorá im spôsobuje ťažkosti s uplatňovaním práv.
 • Nízke povedomie o právach spotrebiteľov: len štyri osoby z desiatich (41 %) vedeli, že majú právo na bezplatnú opravu alebo výmenu chybného tovaru, a len jedna tretina opýtaných (33 %) vedela, že nemusí platiť za nevyžiadané výrobky ani ich vrátiť.

Ako bude Komisia ďalej postupovať?

Komisia preskúma možnosti ďalšieho postupu v týchto otázkach týkajúcich sa pravidiel EÚ na ochranu spotrebiteľa:

 • dať obetiam nekalých obchodných praktík právo na zmluvnú alebo mimozmluvnú nápravu (ako napríklad právo ukončiť zmluvu a získať naspäť zaplatenú cenu),
 • rozšíriť ochranu v rámci smernice o právach spotrebiteľov (napr. predzmluvné informácie a právo odstúpiť od zmluvy) na online služby, za ktoré spotrebitelia platia svojimi údajmi,
 • zabezpečiť, aby boli spotrebitelia využívajúci online platformy (elektronické trhy) informovaní, či nakupujú od profesionálneho obchodníka a či sa na nich vzťahujú pravidlá na ochranu spotrebiteľa,
 • posilniť a viac zosúladiť mieru sankcií za porušovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa,
 • zlepšiť postup vydávania súdneho príkazu na ochranu spotrebiteľov,
 • analyzovať výsledky prebiehajúceho hodnotenia kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu naprieč EÚ.
Viac..  Regulátor EÚ zakáže spoločnosti Meta používať údaje používateľov na reklamu

Ďalšie kroky

S cieľom preskúmať možnosť prípadných zmien právnych predpisov Komisia v roku 2017:

 • uverejní „úvodné posúdenie vplyvu“, v ktorom načrtne rozsah a možnosti budúcich legislatívnych krokov,
 • usporiada verejnú konzultáciu online,
 • vypracuje posúdenie vplyvu a na základe jeho zistení predloží legislatívny návrh.

Prebiehajúce kroky Komisie

Komisia už pracuje na aktualizácii niektorých spotrebiteľských pravidiel:

Komisia aktualizovala svoje usmernenia k smernici o nekalých obchodných praktikách, ktorá slúži ako právny základ pre mnohé koordinované konania na presadzovanie práv spotrebiteľa na úrovni EÚ.

Komisia navrhla moderné digitálne zmluvné pravidlá (IP/15/6264), ktoré budú po schválení poskytovať jasné pravidlá na lepšiu ochranu spotrebiteľa pri kúpe digitálneho obsahu. Takisto zosúladí spoločné pravidlá týkajúce sa nápravy.

Pokiaľ ide o lepšie presadzovanie práva, Komisia navrhla posilnenie spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi na ochranu spotrebiteľa a Komisiou (IP/16/1887).

Súvislosti

Komisia v rámci svojho programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) pravidelne prehodnocuje právne predpisy EÚ, aby identifikovala nadmerné regulačné zaťaženie, prekrývania, nedostatky, nesúlad alebo zastarané opatrenia, ktoré sa mohli časom objaviť.

Komisia takto posúdila šesť smerníc týkajúcich sa spotrebiteľskej a marketingovej oblasti: smernicu o nekalých obchodných praktikách, smernicu o predaji tovaru a zárukách, smernicu o neprijateľných zmluvných podmienkach, smernicu o označovaní cien výrobkov, smernicu o klamlivej a porovnávacej reklame a smernicu o súdnych príkazoch. Analýza pozostávala z prieskumu viac než 23 000 spotrebiteľov z celej EÚ, fiktívneho nakupovania, rozhovorov s národnými spotrebiteľskými inštitúciami (organizáciami, obchodnými združeniami, orgánmi, ministerstvami) a experimentov týkajúcich sa správania.

V súvislosti s kontrolou vhodnosti Komisia zároveň vykonala hodnotenie smernice o právach spotrebiteľov, ako sa vyžaduje v jej článku 30.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices