VentureEU
Carlos Moedas, komisár pre výskum, vedu a inováciu a Pier Luigi Gilibert, výkonný riaditeľ EIF. PHOTO: © European Union.

VentureEU: Viac pracovných miest a väčší rast

Európska komisia a Európsky investičný fond (EIF) začali program celoeurópskeho fondu fondov rizikového kapitálu (VentureEU) s cieľom zvýšiť objem investícií do inovatívnych startupov a podporiť expanziu inovatívnych podnikov v Európe.

Európa má veľa talentovaných, špičkových výskumníkov a skúsených podnikateľov, ktorí by však mohli svoje schopnosti využiť ešte viac a pretaviť ich do úspešných projektov. Kľúčovú úlohu tu zohráva prístup k rizikovému kapitálu na inovácie. Komisia a EIF oznámili názvy šiestich fondov, ktoré sa podieľajú na programe a ktoré získajú podporu EÚ na dosiahnutie cieľa investovať do európskeho trhu s rizikovým kapitálom. Vďaka finančnej podpore EÚ vo výške 410 miliónov EUR majú fondy mobilizovať až 2,1 miliardy EUR z verejných a súkromných investícií. V dôsledku toho sa očakáva, že sa podarí prilákať 6,5 miliardy EUR nových investícií do inovatívnych startupov a rozširujúcich sa podnikov v celej Európe, čím sa zdvojnásobí objem terajšieho rizikového kapitálu v Európe.

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen, ktorý je zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, v tejto súvislosti uviedol: „Pri rizikovom kapitále záleží na objeme! S VentureEU mnoho európskych inovatívnych podnikateľom čoskoro získa investície, ktoré im pomôžu inovovať a presadiť sa v globálnom meradle. Pre Európu to znamená viac pracovných miest a väčší rast.“

Carlos Moedas, komisár pre výskum, vedu a inováciu, dodal: „VentureEU je kľúčový prvok stratégie otvorenej inovácie, ktorú sme predstavili pred tromi rokmi. Európa potrebuje ostať priemyselnou a hospodárskou veľmocou.“

Elżbieta Bieńkowska, komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, sa vyjadrila: „VentureEU zvýši počet a priemernú veľkosť fondov rizikového kapitálu. Naše startupy s najväčším potenciálom tak budú môcť ostať v Európe a zároveň rásť a v plnej miere využívať výhody jednotného trhu.“

Pier Luigi Gilibert, výkonný riaditeľ EIF, dodal: „VentureEU je dôležitým doplnkom európskeho kapitálového trhu. Doteraz sme podporili už viac ako 500 fondov, no toto je po prvýkrát, čo EÚ vytvorila takýto jedinečný program. V EIF sme hrdí na to, že môžeme byť súčasťou tejto iniciatívy.“

Rizikový kapitál je pre dobré fungovanie únie kapitálových trhov nesmierne dôležitý, v Európe však nie je dostatočne rozvinutý. V roku 2016 investovali fondy rizikového kapitálu v EÚ približne 6,5 miliardy EUR, v USA to bolo 39,4 miliardy EUR.

Okrem toho sú fondy rizikového kapitálu v Európe príliš malé – v priemere 56 miliónov EUR, zatiaľ čo v USA je to 156 miliónov EUR. Preto sa stáva, že inovatívne spoločnosti sa presťahujú do ekosystémov, v ktorých majú lepšie šance na rýchly rast. V EÚ bolo na konci roku 2017 celkovo 26 unikátnych spoločností (tzv. unicorn companies) s trhovou hodnotou viac ako 1 mld. USD, pričom v USA ich bolo 109 a v Číne 59.

VentureEU poskytne európskym inovátorom nové zdroje financovania, čím im umožní stať sa poprednými svetovými spoločnosťami. Očakáva sa, že v celej EÚ získa prístup k týmto zdrojom financovania približne 1 500 začínajúcich a rozširujúcich sa podnikov.

Európska únia poskytne základné investície až do výšky 410 miliónov EUR vrátane 67 miliónov EUR z vlastných fondov EIF: 200 miliónov EUR z kapitálového nástroja InnovFin v rámci programu Horizont 2020, 105 miliónov EUR z programu COSME (program EÚ pre malé a stredné podniky) a 105 miliónov EUR z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), tzv. Junckerovho plánu. Zvyšok financií získajú vybraní správcovia fondov predovšetkým od nezávislých investorov.

Šesť fondov bude mať podiel v niekoľkých menších investičných fondoch a každý z nich bude zastrešovať projekty v minimálne štyroch európskych krajinách. Tieto investičné fondy pomôžu pri financovaní malých a stredných podnikov (MSP) a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou z rôznych sektorov, ako sú vedy o živej prírode, informačné a komunikačné technológie (IKT), digitálne, medicínske technológie, či z oblasti efektívneho využívania zdrojov a energie.

Viac..  Európske akcie sa dostali na nové rekordy

Investície EÚ do programu VentureEU bude spravovať EIF pod dohľadom Komisie. Jeho správou budú poverení šiesti profesionálni a skúsení správcovia fondov, čím sa zabezpečí plne trhovo orientovaný prístup. To priláka viac investícií a výrazne zvýši dostupnosť financovania do rizikového kapitálu pre začínajúce a rozširujúce sa podniky v EÚ.

Súvislosti

Komisia ohlásila vytvorenie celoeurópskeho programu fondu fondov rizikového kapitálu (VentureEU) v rámci únie kapitálových trhov a iniciatívy pre začínajúce a rozširujúce sa podniky. Po prvý raz túto iniciatívu predstavil komisár Moedas ako súčasť stratégie otvorenej vedy, otvorenej inovácie a otvorenosti svetu v roku 2015.

V novembri 2016 Komisia a EIF uverejnili výzvu na vyjadrenie záujmu s termínom na podávanie prihlášok do 31. januára 2017. Celkovo bolo podaných 17 prihlášok. V prvom kroku Komisia vyhodnotila všetky investičné návrhy a urobila predbežný výber na základe splnenia kritérií programu VentureEU. EIF potom vykonal štandardnú hĺbkovú analýzu predbežne vybraných uchádzačov, z ktorých vybral šesť na financovanie a koncom roka 2017 s nimi začal rokovania. Prvé dve zmluvy boli podpísané v Bruseli medzi IsomerCapital a EIF a Axon Partners Group a EIF. Zvyšné štyri – Aberdeen Standard Investments, LGT, Lombard Odier Asset Management a Schroder Adveq – by sa mali finalizovať v priebehu roku 2018.

VentureEU je súčasťou širšieho ekosystému, ktorý EÚ zavádza s cieľom, aby európske inovatívne podniky, ktorých je neúrekom, mohli využiť každú príležitosť, aby sa stali svetovými priekopníkmi. Komisia predložila súbor opatrení na zlepšenie prístupu k financiám na vytváranie pracovných miest a rastu v malých a rozvíjajúcich sa podnikoch ako súčasť akčného plánu únie kapitálových trhov. Cieľom investičného plánu pre Európu je tiež zlepšiť podnikateľské prostredie v EÚ, a to prostredníctvom uváženejšieho využívania finančných zdrojov a odstránenia prekážok, ktoré bránia investíciám.

Dňa 1. marca 2018 nadobudli účinnosť nové pravidlá týkajúce sa investícií do rizikového kapitálu (EuVECA) a európskych fondov sociálneho podnikania (EuSEF), čím sa správcom fondov všetkých veľkostí uľahčila správa týchto fondov a prístup k finančným prostriedkom z týchto fondov získa väčšia škála spoločností. Novými pravidlami sa takisto znížia náklady na cezhraničné uvádzanie fondov EuVECA a EuSEF a zjednoduší sa proces registrácie.

Komisia v súlade s obnovenou stratégiou priemyselnej politiky skúma zriadenie doplnkového Európskeho akčného plánu pre rizikový kapitál pre rýchlo sa rozvíjajúce podniky (ESCALAR) s cieľom zvýšiť investičné možnosti do fondov rizikového kapitálu.

V novembri 2016 Komisia navrhla smernicu o platobnej neschopnosti podnikov, ktorá sa zameriava na uľahčenie včasnej reštrukturalizácie a podporu druhej šance.

Komisia sa tiež snaží o presadzovanie svojho programu na zavedenie solídneho jednotného priestoru EÚ v oblasti DPH. K tomu patrí aj nedávny návrh na cielené opatrenia na pomoc MSP, ktoré pôsobia cezhranične v rámci EÚ. Nové pravidlá boli dohodnuté na úrovni EÚ a mali by zjednodušiť povinnosti týkajúce sa DPH pre tisícky MSP, ktoré predávajú tovar online v celej Únii.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices