Komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Program InvestEU podporí tvorbu pracovných miest, rast a inovácie v Európe

Komisia navrhuje v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie 2021 – 2027 vytvoriť Program InvestEU, ktorý by zlúčil financovanie z rozpočtu EÚ vo forme úverov a záruk do jedného nástroja.

Cieľom Programu InvestEU je zlúčiť množstvo aktuálne dostupných finančných programov a rozšíriť úspešný model Investičného plánu pre Európu, tzv. Junckerovho plánu. Prostredníctvom InvestEU bude Komisia pokračovať v stimulovaní tvorby pracovných miest, investícií a inovácie.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker uviedol: „Investičný plán pre Európu dokázal úspešne mobilizovať súkromné investície a pomohol pri vytváraní pracovných miest v Európe. Doteraz zmobilizoval investície v hodnote takmer 290 miliárd EUR, ktoré by bez neho neboli možné, a poskytol financie 635 000 malým podnikom. Programom InvestEU chceme rozšíriť tento úspešný model na ďalšie programy financovania z prostriedkov EÚ. Našim cieľom je zjednodušiť súčasnú schému, urobiť viac za menej a zamerať sa viac na sociálne investície.“

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, dodal: Program InvestEU je štrukturálnou reformou v rozpočte EÚ. Zlučuje veľké množstvo programov financovania z prostriedkov EÚ do jedinej štruktúry pod jednou značkou: InvestEU. Nadviazaním na úspech Európskeho fondu pre strategické investície môžeme pokračovať v podpore tvorby pracovných miest, inovácií a zručností v Európe. Navyše s pridanou hodnotou, že to bude pre prijímateľov jednoduchšie a transparentnejšie. InvestEU nám pomôže dosiahnuť naše ciele politiky, akými sú napríklad udržateľnosť, vedecká excelentnosť, sociálne začlenenie a pomoc pri rozširovaní malých podnikov. Jeho snahou bude mobilizovať investície v hodnote vyše 650 miliárd EUR, najmä zo súkromného sektora. Členským štátom takisto dávame možnosť, aby efektívnejšie využívali finančné prostriedky EÚ prostredníctvom záručného fondu, čo bude výhodné pre obe strany.

Nový program sa bude skladať z Fondu InvestEU, Poradenského centra InvestEU a Portálu InvestEU.

1. Fond InvestEU

Fond InvestEU nadväzuje na úspech Junckerovho plánu a bude pokračovať v mobilizovaní verejných a súkromných investícií v EÚ s cieľom riešiť značný nedostatok investícií v Európe. Nový fond bude predovšetkým:

  • Robiť viac za menej: Komisia navrhuje vyčleniť na Fond InvestEU 15,2 mld. EUR. Z rozpočtu EÚ tak bude možné poskytnúť záruku vo výške 38 miliárd EUR, ktorá sa použije na podporu strategicky významných projektov v celej EÚ. Komisia očakáva, že prilákaním súkromných a verejných investícií by mal fond počas siedmich rokov v celej EÚ zmobilizovať dodatočné investície v hodnote vyše 650 miliárd EUR;
  • Vytvárať diverzifikované, flexibilné portfólio: Fond InvestEU bude podporovať tieto štyri oblasti politiky – udržateľná infraštruktúra; výskum, inovácia a digitalizácia; malé a stredné podniky a sociálne investície a zručnosti. Fond bude zároveň flexibilný, keďže bude schopný reagovať na trhové zmeny a priority politiky, ktoré sa časom menia.
  • Zefektívňovať a zjednodušovať: Program InvestEU bude mať jednotnú, prehľadnú štruktúru správy a riadenia a jednotné a prehľadné požiadavky na podávanie správ, ktoré sa nebudú prekrývať. Jediným fondom sa zlúči množstvo rôznych nástrojov financovania na úrovni EÚ a rôzne pravidlá, ktoré sa na ne uplatňujú, čím sa posilní jeho zameranie na oblasti a ciele politiky. Tým, že nám pomôže plniť naše záväzky v oblasti klímy podľa Parížskej dohody alebo záväzky v oblasti Európskeho piliera sociálnych práv, bude pevne naviazaný na politické priority EÚ;
  • Využívať odborné znalosti našich finančných partnerov na miestnej, národnej alebo celoeurópskej úrovni: Skupina Európskej investičnej banky (EIB) vzhľadom na svoju úlohu verejnej banky EÚ, schopnosť pôsobiť vo všetkých členských štátoch a skúsenosti s riadením EFSI zostane v rámci InvestEU hlavným finančným partnerom Komisie. Okrem toho sa za určitých podmienok môžu finančnými partnermi stať národné a regionálne podporné banky členských štátov a iné inštitúcie, ktoré dokážu ponúknuť určité odborné znalosti a skúsenosti;
  • Pomôže členským štátom efektívnejšie využívať fondy EÚ: Členské štáty budú mať možnosť presunúť niektoré z pridelených fondov politiky súdržnosti do rozpočtovej záruky InvestEU. Všetky finančné prostriedky presunuté do fondu budú využívať záruku EÚ a jej vysoký úverový rating, čím sa zvýši účinnosť národných a regionálnych investícií. Ak sa členský štát rozhodne pre túto možnosť, finančné prostriedky budú vyčlenené pre danú konkrétnu krajinu. S cieľom uľahčiť plynulé zavádzanie Fondu InvestEU Komisia pracuje aj na ďalšom zjednodušení kontroly poskytovania štátnej pomoci v prípade prostriedkov členských štátov, ktoré budú presunuté do fondu.
Viac..  Nové krajiny z členstva v Únii profitovali, rástli rýchlejšie ako priemer EÚ

2. Poradenské centrum InvestEU

Na základe modelu Európskeho centra investičného poradenstva, ktoré bolo vytvorené v rámci Investičného plánu, zlúči Poradenské centrum InvestEU 13 rôznych existujúcich poradenských služieb do jedného kontaktného miesta poskytujúceho pomoc pri vypracúvaní projektov. Bude poskytovať technickú podporu a pomoc pri príprave, vypracúvaní, štruktúrovaní a implementácii projektov, ako aj pri budovaní kapacít.

3. Európsky portál investičných projektov

Európsky portál investičných projektov, vytvorený v rámci Investičného plánu na zviditeľnenie investičných projektov v celej EÚ, bude pokračovať aj v rámci Programu InvestEU. Portál bude pre investorov a predkladateľov projektov predstavovať ľahko dostupnú a používateľsky ústretovú databázu, pomocou ktorej sa zlepší viditeľnosť projektov a investorom umožní nájsť investičné príležitosti v sektore alebo na mieste ich záujmu.

Bez štrukturálnych reforiem to nejde

Len samotné prostriedky EÚ nevyriešia nízku mieru investovania v Európe. Členské štáty by mali využiť všetky existujúce podporné opatrenia na odstránenie vnútroštátnych prekážok, ktoré bránia investíciám, a na zlepšenie podnikateľského prostredia, najmä implementáciou odporúčaní pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra. Dňa 31. mája navrhla Komisia vytvorenie programu na podporu prioritných reforiem s celkovým rozpočtom 25 miliárd EUR. Cieľom programu je podporovať prioritné reformy vo všetkých krajinách EÚ. Súčasťou nového programu je finančná podpora reforiem, technická podpora a expertíza.

Ďalšie kroky

Rýchle dosiahnutie dohody o všeobecnom dlhodobom rozpočte EÚ a jeho sektorových návrhoch je nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby prostriedky EÚ začali čo najskôr prinášať prvé výsledky. Oneskorenia by znamenali pokračujúcu nízku mieru verejných a súkromných investícií v EÚ, čo by malo konkrétne dôsledky pre zamestnanosť a rast v členských štátoch.

Dosiahnutím dohody o budúcom dlhodobom rozpočte už v roku 2019 by sa zabezpečil hladký prechod zo súčasného dlhodobého rozpočtu (2014 – 2020) na nový rozpočet a zaistila by sa predvídateľnosť a kontinuita financovania v prospech všetkých.

Súvislosti

Podmienky investovania v Európe sa od Junckerovho plánu zlepšili aj vzhľadom na štrukturálne reformy členských štátov, priaznivú hospodársku situáciu a verejnú intervenciu, aká sa poskytuje napríklad prostredníctvom EFSI. Európa však stále čelí značnému nedostatku investícií:

  • Investovanie do rizikovejších činností, ako sú napr. výskum a inovácia, je stále nedostatočné, čo môže oslabovať priemyselnú a hospodársku konkurencieschopnosť Únie a znižovať kvalitu života jej občanov;
  • Investície do infraštruktúry v EÚ dosahovali 1,8 % HDP EÚ v roku 2016 v porovnaní s 2,2 % v roku 2009;
  • Okrem toho musíme riešiť štrukturálne investičné potreby EÚ v kontexte technologických zmien a globálnej konkurencieschopnosti. Tieto sa týkajú inovácie, zručností, infraštruktúry, malých a stredných podnikov a potreby riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako sú udržateľnosť a starnutie obyvateľstva.

Investičný plán pre Európu, tzv. Junckerov plán, zaviedla Komisia v novembri 2014 s cieľom zvrátiť negatívny trend nízkej úrovne investícií a nasmerovať Európu k oživeniu hospodárstva. Operácie schválené v rámci Európskeho fondu pre strategické investície vytvoreného v rámci uvedeného plánu by mali od mája 2018 mobilizovať investície v hodnote 287 miliárd EUR. Výhody lepšieho prístupu k financiám by malo využiť okolo 635 000 malých a stredných podnikov.

Dňa 12. decembra 2017 Európsky parlament a členské štáty odsúhlasili nariadenie o posilnení EFSI a zvýšení investičného cieľa na 500 miliárd EUR do konca roka 2020. Nariadenie o EFSI 2.0 nadobudlo účinnosť 30. decembra 2017.

V diskusnom dokumente Komisie o budúcnosti financií EÚ z 28. júna 2017 sa zdôrazňuje potreba „robiť za menej viac“ a využiť pákový efekt rozpočtu EÚ v čase rozpočtových obmedzení.

Zo záverov nezávislého hodnotenia EFSI z júna 2018 vyplýva, že záruka EÚ predstavuje účinný spôsob, ako zvýšiť objem rizikovejších operácií EIB. V porovnaní s finančnými nástrojmi využíva záruka menej rozpočtových zdrojov. Zdôrazňuje sa v ňom tiež potreba pokračovať v zlepšovaní prístupu k financiám na inováciu, ako aj posilniť synergie s ostatnými programami financovania z prostriedkov EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices