Timmermans, Jourova
Eurokomisári Frans Timmermans a Vĕra Jourová. PHOTO: © European Union.

Komisia: V EÚ nie je miesto pre diskrimináciu

Komisia členským štátom odporučila súbor opatrení, ktoré ich orgánom pre rovnosť umožnia účinne chrániť občanov a bojovať proti diskriminácii.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans uviedol: „Hoci rovnosť je jednou zo základných hodnôt, na ktorých je založená Európska únia, nie je samozrejmosťou. Na obranu našich základných princípov a hodnôt potrebujeme dobré zákony a silné a nezávislé orgány pre rovnosť, aby sa obete diskriminácie dočkali nápravy krívd, s ktorými sa stretávajú.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová dodala: „V EÚ nie je miesto pre diskrimináciu. Obete a svedkovia diskriminácie by mali vedieť, kam sa obrátiť, a orgány pre rovnosť sú tu na to, aby im v týchto situáciách pomáhali. Musíme sa postarať o to, aby boli národné orgány pre rovnosť nezávislé a aby mali na plnenie svojho poslania dostatočné zdroje. Zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní rovnakých práv a príležitostí pre všetkých občanov.“

Orgány pre rovnosť sú nezávislé organizácie, ktoré pomáhajú obetiam diskriminácie, monitorujú prípady diskriminácie, podávajú o nich správy a podporujú rovnosť v celej EÚ. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli nezávislé a mali dostatok zdrojov na pokrytie všetkých druhov diskriminácie, či už na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu, náboženstva a vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Okrem toho by sa mali postarať o zvýšenie povedomia o úlohe národných orgánov pre rovnosť a o tom, ako sa môžu občania v prípade diskriminácie dostať k orgánom pre rovnosť a uplatniť svoje práva.

Komisia odporúča tieto opatrenia:

  • Viac nezávislosti: Členské štáty by mali zabezpečiť nezávislosť orgánov pre rovnosť vhodnou administratívnou štruktúrou, rozpočtovými prostriedkami, postupmi menovania a odvolávania zamestnancov a prevenciou konfliktov záujmov. Zároveň by mali orgánom pre rovnosť umožniť zhromažďovať dôkazy a informácie.
  • Právna pomoc: Členské štáty by mali orgánom pre rovnosť umožniť, aby sa zaoberali individuálnymi a kolektívnymi sťažnosťami, poskytovali právnu pomoc a zastupovali obete alebo organizácie pred súdom.
  • Primerané zdroje: Členské štáty by mali zabezpečiť, aby mali orgány pre rovnosť potrebné ľudské, technické a finančné zdroje a infraštruktúru.
  • Účinná koordinácia a spolupráca: Členské štáty by mali zabezpečiť podmienky nevyhnutné na riadnu komunikáciu medzi orgánmi pre rovnosť v jednotlivých členských štátoch celej EÚ, ako aj na medzinárodnej úrovni.
Viac..  Členské krajiny EÚ definitívne schválili nový pakt o migrácii a azyle

Ďalšie kroky

Členské štáty sa vyzývajú, aby opatrenia prijaté v nadväznosti na toto odporúčanie uviedli v povinných správach o vykonávaní smerníc o rovnosti.

Súvislosti

Podľa súboru smerníc známych ako „smernice o rovnosti“ sú členské štáty povinné zriadiť aspoň jednu organizáciu – orgán pre rovnosť, ktorý bude analyzovať a monitorovať diskrimináciu, a zároveň podporovať a chrániť rovnaké zaobchádzanie s každým, kto v danom štáte žije.

Po uznesení Európskeho parlamentu z roku 2015, ktoré apelovalo na posilnenie orgánov pre rovnosť, nasledovalo v roku 2016 oznámenie Komisie Právo EÚ: Lepšie výsledky pomocou lepšieho uplatňovania práva, v ktorom sa zaviazala pomáhať členským štátom, aby diskriminovaní jednotlivci a skupiny využívali ochranu Únie a poznali svoje práva. Právne predpisy EÚ sa najúčinnejšie implementujú a presadzujú cez nezávislé orgány pre rovnosť.

Aj Charta základných práv, aj Zmluva o Európskej únii zaručujú, že nikoho nemožno diskriminovať na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku či sexuálnej orientácie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices