VW
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ chce, aby bol VW aktívnejší voči spotrebiteľom

Európska komisia a vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa v EÚ zverejnili závery týkajúce sa zvolávania 8,5 milióna automobilov, ku ktorému pristúpila v Únii skupina Volkswagen po škandále „Dieselgate“.

Vítajú úsilie skupiny Volkswagen vybudovať dôveru vďaka zvolávaniu vozidiel a výraznému zlepšeniu informácií poskytovaných spotrebiteľom. Miera opráv v súčasnosti dosahuje 80 % a skupina sa zaviazala k pokračovaniu bezplatnej aktualizácie a súvisiacej faktickej záruky pri riešení problémov, ktoré nastanú po aktualizácii, až do konca roka 2020. Komisia a orgány na ochranu spotrebiteľa však vyjadrujú poľutovanie nad tým, že spoločnosť nemohla poskytnúť úplnú a jednoznačnú záruku v prípade problémov po oprave.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v tejto súvislosti vyhlásila: „Snažili sme sa, aby bol VW aktívnejší voči spotrebiteľom v EÚ, ktorých sa škandál Dieselgate dotkol. Spoločnosť VW splnila sľúbený akčný plán, to však bolo všetko. Opäť sa ukazuje, že musíme zabezpečiť prísnejšie pravidlá pre individuálne uplatňovanie nárokov v EÚ vrátane kolektívnych žalôb.“

Európska komisia a orgány na ochranu spotrebiteľa sa vo svojich záveroch zhodujú v tom, že opatrenia prijaté spoločnosťou Volkswagen doteraz viedli k pozitívnemu vývoju, pokiaľ ide o opatrenie na budovanie dôvery a dostupné online informácie s podrobnými otázkami a odpoveďami a videoklipmi o dôvodoch aktualizácie a spôsobe, ako ju získať. Na druhej strane spoločnosť Volkswagen neposkytla úplnú a jednoznačnú záruku, že aktualizácia nemá vplyv na výkonnosť automobilov, a odmietla zjednodušiť podmienky prístupu k opatreniu na budovanie dôvery. Skupina VW sa zaviazala odpovedať na všetky sťažnosti, ktoré môžu mať spotrebitelia po oprave. Ak majú dotknutí spotrebitelia problémy s aktualizáciou, majú sa obrátiť na svojich miestnych predajcov. V prípade, že im nebude poskytnutá pomoc, mali by podať formálnu sťažnosť na národné kontaktné miesta spoločnosti Volkswagen pre zvolávanie a informovať o tom svoju vnútroštátnu spotrebiteľskú organizáciu.

Ďalšie kroky

Ukončenie tohto koordinovaného opatrenia na úrovni EÚ nevylučuje ďalšie opatrenia zo strany orgánov presadzovania práva na vnútroštátnej úrovni v závislosti od miestnych podmienok.

Súvislosti

Po škandále „Dieselgate“ získala komisárka Jourová od spoločnosti Volkswagen v septembri 2016 rozsiahly akčný plán na úrovni EÚ, ktorý má zabezpečiť opravu dotknutých osobných automobilov v Únii, riadne informovanie spotrebiteľov a ich čo najmenšie zaťaženie v súvislosti s týmto postupom. Keďže v júni 2017 bol proces opráv stále pomalý, Volkswagen poskytol ako doplnok tzv. opatrenie na budovanie dôvery, ktorým sa zaviazal riešiť problémy vzniknuté po oprave až do konca roka 2018. Faktická záruka súvisiaca s opatrením na budovanie dôvery je obmedzená na 11 častí motora.

Viac..  Dodávky ruského plynu do Európy klesli v prvej polovici novembra o takmer 7 %

V septembri 2017 vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa pod vedením holandského úradu pre spotrebiteľov a trhy a Európskej komisie vyzvali spoločnosť Volkswagen, aby prijala dodatočné opatrenia. Správa poskytuje prehľad výsledkov opatrení, ktoré spoločnosť Volkswagen realizovala na základe tejto výzvy.

Na základe nariadenia EÚ o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa vznikla celoeurópska sieť na presadzovanie práva, ktorá spája vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa. Vďaka tomuto rámcu môže úrad z jednej krajiny EÚ požiadať príslušný partnerský úrad v inej krajine EÚ, aby prijal opatrenia v prípade cezhraničného porušenia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Táto spolupráca sa uplatňuje pri predpisoch v oblasti ochrany spotrebiteľa, ako je napríklad smernica o nekalých obchodných praktikách a smernica o právach spotrebiteľa alebo smernica o predaji spotrebného tovaru a zárukách naň. V rámci spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa príslušné úrady pravidelne preskúmavajú otázky spoločného záujmu, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa na jednotnom trhu, a koordinujú svoje činnosti v oblasti dohľadu nad trhom aj prípadné opatrenia na presadzovanie práva. Komisia napomáha výmenu informácií medzi úradmi a ich koordináciu.

Všeobecnejšie povedané, keď výrobca automobilov poruší predpisy EÚ týkajúce sa typového schvaľovania, členský štát, ktorý typ vozidla schválil, musí urobiť dve veci: nariadiť nápravné opatrenia, ako je napríklad zvolávanie, aby sa zabezpečilo, že všetky dotknuté automobily budú uvedené do súladu s právnymi predpismi, a ukladať účinné, primerané a odrádzajúce sankcie voči výrobcovi automobilov.

Komisia pravidelne uverejňuje prehľad o dosiahnutom pokroku zvolávania v súvislosti s emisiami NOx. Veľmi pozorne sleduje dodržiavanie týchto pravidiel členskými štátmi a v súvislosti so skupinou Volkswagen začala viaceré konania o nesplnení povinnosti, a to aj proti Nemecku, Luxembursku, Španielsku a Spojenému kráľovstvu.

Komisia takisto vyzvala k zásadnej revízii pravidiel EÚ týkajúcich sa typového schvaľovania. V dôsledku toho bude môcť Komisia od septembra 2020 nariadiť celoúnijné zvolanie vozidiel a uložiť výrobcom alebo technickým skúšobniam administratívne sankcie do výšky 30 000 EUR za každé nevyhovujúce vozidlo.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices