sudnictvo
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia pokračuje v právnom konaní proti Poľsku

Európska komisia sa rozhodla zaslať Poľsku odôvodnené stanovisko týkajúce sa poľského zákona o Najvyššom súde.

Novým poľským zákonom o Najvyššom súde sa znižuje vek odchodu do dôchodku sudcov najvyššieho súdu zo 70 na 65 rokov, v dôsledku čoho 27 zo 72 súčasných sudcov najvyššieho súdu hrozí, že budú musieť odísť do dôchodku. Toto opatrenie sa vzťahuje aj na prvého predsedu Najvyššieho súdu, ktorému by sa predčasne skončilo 6-ročné funkčné obdobie zakotvené v poľskej ústave.

Podľa tohto zákona majú súčasní sudcovia, ktorých sa týka znížená veková hranica odchodu do dôchodku, možnosť požiadať prezidenta republiky o predĺženie svojho mandátu. Toto predĺženie sa môže udeliť na tri roky a môže byť jedenkrát obnovené. Vo vzťahu k rozhodnutiu prezidenta nie sú stanovené žiadne kritériá a ak žiadosť zamietne, nie je k dispozícii žiadne súdne preskúmanie. Komisia je na rozdiel od poľských orgánov presvedčená, že konzultácia s Národnou súdnou radou nie je dostatočnou zárukou. Stanovisko Národnej súdnej rady nie je záväzné a zakladá sa na nejasných kritériách. Okrem toho po reforme z 8. decembra 2017 v súčasnosti Národná súdna rada pozostáva zo sudcov, ktorých menuje poľský parlament, čo predstavuje porušenie európskych štandardov nezávislého súdnictva.

Komisia dôkladne analyzovala odpoveď poľských orgánov na formálnu výzvu zaslanú Komisiou 2. júla 2018, ktorá sa týkala zákona o najvyššom súde. Reakcia poľských orgánov nezmierňuje právne obavy Komisie.

Európska komisia stále zastáva názor, že poľský zákon o Najvyššom súde je v rozpore s právom EÚ, keďže oslabuje zásadu nezávislosti súdnictva, ktorej súčasťou je neodvolateľnosť sudcov, a preto si Poľsko neplní povinnosti v zmysle článku 19 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v spojení s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie.

Komisia sa preto posúva do ďalšej fázy konania o porušení povinnosti. Poľské orgány majú teraz jeden mesiac na to, aby prijali opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto odôvodneným stanoviskom. Ak poľské orgány neprijmú primerané opatrenia, Komisia môže rozhodnúť o postúpení veci Súdnemu dvoru EÚ.

Súvislosti

Zásada právneho štátu je jednou zo spoločných hodnôt, na ktorých je založená Európska únia. Je zakotvená v článku 2 Zmluvy o Európskej únii. Európska komisia je spolu s Európskym parlamentom a Radou v súlade so zmluvami zodpovedná za zaručenie dodržiavania zásady právneho štátu ako jednej zo základných hodnôt Únie a za zabezpečenie dodržiavania práva EÚ, ako aj jej hodnôt a zásad.

Viac..  Maďarský šéf diplomacie Szijjártó: Ukrajina nie je vhodná na vstup do EÚ

Udalosti v Poľsku viedli Európsku komisiu k tomu, aby v januári 2016 začala dialóg s poľskou vládou prostredníctvom rámca na podporu právneho štátu. Tento proces je založený na nepretržitom dialógu medzi Komisiou a dotknutým členským štátom. Komisia pravidelne informuje Európsky parlament a Radu.

29. júla 2017 začala konanie o porušení povinnosti týkajúce sa poľského zákona o všeobecných súdoch, a to aj na základe dôchodkových ustanovení zákona a ich vplyvu na nezávislosť súdnictva. Komisia 20. decembra 2017 postúpila tento prípad Súdnemu dvoru. Prípad sa v súčasnosti rieši na Súdnom dvore.

20. decembra 2017 v dôsledku nedostatku pokroku prostredníctvom rámca právneho štátu Komisia zároveň po prvýkrát uplatnila postup podľa článku 7 ods. 1 a predložila odôvodnený návrh na rozhodnutie Rady o tom, že v Poľsku existuje jasné riziko vážneho porušenia zásad právneho štátu. V článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii sa stanovuje, že Rada môže štvorpätinovou väčšinou svojich členov rozhodnúť, že existuje jasné riziko vážneho porušenia spoločných hodnôt uvedených v článku 2 zmluvy zo strany niektorého členského štátu.

Na vypočutí Rady pre všeobecné záležitosti týkajúcom sa zásad právneho štátu v Poľsku, ktoré sa v rámci postupu podľa článku 7 ods. 1 konalo 26. júna 2018, poľské orgány neposkytli žiadne informácie o pripravovaných opatreniach, ktoré by rozptýlili pretrvávajúce obavy Komisie. Vzhľadom na túto skutočnosť a na nedostatočný pokrok v tejto otázke v rámci dialógu o právnom štáte s Poľskom sa kolégium komisárov 27. júna 2018 rozhodlo po dohode s predsedom Komisie Junckerom splnomocniť prvého podpredsedu Fransa Timmermansazačať toto konanie o porušení povinnosti. Komisia sa 2. júla 2018 rozhodla vydať formálnu výzvu, v ktorej jasne stanovila svoje právne obavy. Poľské orgány odpovedali na formálnu výzvu 2. augusta 2018.

Týmto porušením povinnosti sa nezastavuje prebiehajúci dialóg o právnom štáte s Poľskom, ktorý chce Komisia aj naďalej prednostne využívať na riešenie systémového ohrozenia právneho štátu v Poľsku.

O dac

Odporúčame pozrieť

polnohospodarstvo

Poľsko: Vstup Ukrajiny do EÚ nesmie uškodiť poľským poľnohospodárom

Poľský minister poľnohospodárstva Robert Telus v pondelok vyzval Európsku Úniu, aby hľadala riešenia na ochranu …

Consent choices