peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európske štrukturálne a investičné fondy pomáhajú napĺňať ciele v oblasti rastu a zamestnanosti

Správa ukazuje hlavné výsledky dosiahnuté v rámci piatich európskych štrukturálnych a investičných fondov v polovici rozpočtového obdobia EÚ na roky 2014 – 2020.

Do októbra 2018 boli takmer dve tretiny prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov na obdobie 2014 – 2020 vyčlenené na konkrétne projekty. Do konca roka 2017 získalo podporu milión podnikov, vrátane 74 000 startupov na rozšírenie, inovácie, uvedenie nových výrobkov na trh a vytváranie pracovných miest. Na podporu od EÚ bolo vybraných viac ako 1,7 mil. investičných projektov z celej Európy a ďalších 2,7 mil. príjemcov v rámci programov pre rozvoj vidieka.

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen, ktorý je zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, povedal: „Táto správa dokazuje, že európske štrukturálne a investičné fondy nám pomáhajú napĺňať naše ciele v oblasti rastu a zamestnanosti v kľúčových oblastiach, ako sú napr. výskum a inovácie, ale aj prechod na nízkouhlíkové, obehové hospodárstvo. Tento pokrok jasne preukazuje pridanú hodnotu štrukturálnych fondov ako pre podniky, tak i pre občanov.“ 

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețuová vyhlásila: „Politika súdržnosti prináša výsledky. Čísla hovoria za všetko: implementácia programov v polovici rozpočtového obdobia 2014–2020 optimálne napreduje. Za týmito pôsobivými číslami sú príbehy miliónov Európanov, ktorých životy sa vďaka investíciám EÚ menia k lepšiemu. Práve toto je silný argument pre politiku súdržnosti po roku 2020.“ 

Európske štrukturálne a investičné fondy pomohli zahojiť rany spôsobené ekonomickou a finančnou krízou po celej Európe. Do konca roka 2017 podporili 15,3 mil. ľudí pri hľadaní zamestnania a pri rozvoji nových schopností, pričom sa toto číslo v porovnaní s minulým rokom zdvojnásobilo. V súčasnosti má 42,5 mil. občanov prístup k lepšej zdravotnej starostlivosti.

Viac..  J. Nagel: Na dlhové pravidlá v eurozóne by mala dohliadať nezávislá inštitúcia

V súlade so záväzkami EÚ prijatými v rámci Parížskej dohody európske štrukturálne a investičné fondy podporujú prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo: už 330 000 domácností čerpá výhody z renovačných prác v oblasti energetickej účinnosti financovaných z prostriedkov EÚ a vďaka zlepšeniu energetickej účinnosti vo verejných budovách, ktoré je tiež financované z prostriedkov EÚ, môžu ušetriť až viac ako 3 terawatthodiny energie, čo zodpovedá spáleniu množstva približne 370 000 ton uhlia.

Platforma otvorených údajov pre oblasť súdržnosti bola aktualizovaná o najnovšie výsledky európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

Súvislosti

Z európskych štrukturálnych a investičných fondov bolo do Únie v období 2014 – 2020 preinvestovaných 647 miliárd EUR, pričom EÚ venovala 460 miliárd EUR.

Ich cieľom je podporovať sociálno-ekonomickú konvergenciu, odolnosť a územnú súdržnosť. Tieto fondy predstavujú najväčší zdroj podpory EÚ pre kľúčové oblasti, ktoré si vyžadujú investície podľa politických priorít Junckerovej Komisie.

Fondy podporujú tvorbu nových pracovných miest a rast, investície do jednotného digitálneho trhu a energetickej Únie, a posilňujú jednotný trh a správu hospodárskych záležitosti EÚ, čím reagujú na potreby reálnej ekonomiky a podporujú štrukturálne zmeny a reformy stanovené v rámci Európskeho semestra.

Správa slúži ako tretí každoročný prehľad o vykonávaní 531 programov na celoštátnej i regionálnej úrovni a vychádza z výročných správ o programoch, ktoré boli predložené v polovici roka 2018.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices