Gabriel, Ansip
Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabriel a podpredseda pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip. PHOTO: © European Union.

Nové európske pravidlá zlepšia spravodlivosť obchodných postupov online platforiem

Európsky parlament, Rada Európskej únie a Európska komisia dosiahli politickú dohodu o vôbec prvých pravidlách zameraných na vytvorenie spravodlivého, transparentného a predvídateľného podnikateľského prostredia pre podniky a obchodníkov pri používaní online platforiem.

Nové pravidlá prinesú výhody okrem iného obchodníkom predávajúcim na online trhoch, hotelom využívajúcim rezervačné platformy, či vývojárom aplikácií. Vďaka novému nariadeniu sa vytvorí predvídateľnejšie a transparentnejšie online obchodné prostredie, ako aj nové možnosti riešenia sporov a sťažností.

V rámci stratégie digitálneho jednotného trhu sa nové pravidlá budú vzťahovať na celú platformovú ekonomiku – približne 7 000 online platforiem alebo trhovísk pôsobiacich v EÚ vrátane svetových gigantov, ale aj veľmi malých začínajúcich podnikov, ktoré však majú často významnú vyjednávaciu silu voči komerčným používateľom. Určité ustanovenia sa budú vzťahovať aj na vyhľadávače, najmä pokiaľ ide o transparentné určovanie poradia.

Podpredseda pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip uviedol: Dnešná dohoda, z ktorej budú mať prospech milióny európskych podnikov využívajúcich na oslovovanie svojich zákazníkov digitálne platformy, predstavuje pre digitálny jednotný trh dôležitý míľnik. Naším cieľom je postaviť niektoré z najnekalejších praktík mimo zákon a vytvoriť kritérium transparentnosti. Zároveň tým zachováme nesmierne výhody, ktoré online platformy spotrebiteľom aj podnikom poskytujú.“

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska dodala: Naše nové pravidlá sa navrhovali s osobitným zreteľom na milióny malých a stredných podnikov, ktoré tvoria hospodársky pilier EÚ. Mnohým z nich chýba vyjednávacia sila na to, aby začali spor s veľkou platformou. Vďaka novým pravidlám však majú novú bezpečnostnú sieť a už sa viac nebudú musieť obávať, že budú náhodne vyšachovaní z platformy, alebo že poradie výsledkov vyhľadávača bude netransparentne určené.“

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielová doplnila: „Tieto pravidlá sú prvé svojho druhu na svete a nastoľujú spravodlivú rovnováhu medzi stimuláciou inovácie a ochranou európskych hodnôt. Zlepšia vzťah medzi podnikmi a platformami, čím sa zvýši spravodlivosť a transparentnosť, a v konečnom dôsledku prinesú spotrebiteľom veľké výhody. Budeme pozorne sledovať vývoj v tejto oblasti, v neposlednom rade prostredníctvom nášho strediska pre monitorovanie ekonomiky online platforiem.“

Podľa prieskumu Eurobarometra takmer polovica (42 %) malých a stredných podnikov v EÚ uviedla, že na predaj svojich výrobkov a služieb využívajú online trhy. Komisia pred vypracovaním svojich návrhov vykonala posúdenie vplyvu. Vyplýva z neho, že takmer 50 % európskych podnikov pôsobiacich na týchto platformách čelí problémom. Približne 38 % problémov týkajúcich sa zmluvných vzťahov zostáva nevyriešených a 26 % sa vyriešilo iba s ťažkosťami. Priamym dôsledkom tejto situácie sú nezrealizované tržby v objeme 1,27 až 2,35 miliardy EUR.

Okamžité výhody pre malé podniky:

 1. Zákaz určitých nekalých praktík
 • Koniec náhlych, neobjasnených pozastavení účtov. Vďaka novým pravidlám už digitálne platformy nemôžu pozastaviť alebo zrušiť účet predajcu bez jasných dôvodov a možností odvolania. Ak k pozastaveniu došlo omylom, platforma bude musieť účet predajcov opätovne aktivovať.
 • Jasné a zrozumiteľné podmienky a zmeny oznámené v dostatočnom predstihu. Podmienky musia byť ľahko dostupné a poskytnuté v jasnom a zrozumiteľnom jazyku. Ich zmenu treba oznámiť aspoň 15 dní vopred, aby spoločnosti mohli týmto zmenám prispôsobiť svoje podnikanie. Ak si zmeny vyžadujú zložité úpravy, táto lehota musí byť dlhšia.
 1. Väčšia transparentnosť online platforiem
 • Transparentné určovanie poradia. Trhoviská a vyhľadávače musia zverejniť hlavné parametre, ktoré používajú na určovanie poradia tovaru a služieb na stránke, aby predajcovia mohli optimalizovať svoje správanie. Cieľom týchto pravidiel je pomôcť predajcom, a zároveň zabrániť manipulácii so systémom určovania poradia.
 • Povinné zverejňovanie informácií pre mnohé obchodné praktiky. Niektoré online platformy neponúkajú iba trhovisko, ale na tom istom trhu sú zároveň aj predajcami. Podľa nových pravidiel transparentnosti musia platformy dôkladne informovať o každom prípadnom zvýhodnení vlastných produktov oproti iným. Musia tiež zverejniť, aké údaje zhromažďujú a ako ich využívajú, a najmä ako takéto údaje zdieľajú s inými obchodnými partnermi. Pokiaľ ide o osobné údaje, uplatňujú sa pravidlá všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 1. Nové možnosti riešenia sporov.
Viac..  Ch. Lagardová: ECB musí pokračovať v reštriktívnej menovej politike

Predajcovia dnes v prípade problémov nemajú možnosť odvolať sa alebo vyriešiť sťažnosť. Nové pravidlá to zmenia.

 • Všetky platformy musia zaviesť interný systém vybavovania sťažností komerčných používateľov. Z tejto povinnosti budú vyňaté len platformy najmenšie z hľadiska počtu zamestnancov alebo obratu.
 • Platformy budú musieť poskytnúť podnikom viac možností na vyriešenie prípadného problému prostredníctvom mediátorov. Pomôže sa tým vyriešiť viac problémov mimosúdnou cestou, čím sa podnikom ušetrí čas a peniaze.
 1. Presadzovanie pravidiel
  • Ak platformy nebudú dodržiavať tieto pravidlá, záujmové združenia sa budú môcť obrátiť na súd. Podnikom to pomôže prekonať strach z odvetných opatrení a znížiť náklady na súdne konania v prípade nedodržiavania nových pravidiel. Členské štáty okrem toho budú mať možnosť vymenovať verejné orgány s presadzovacími právomocami, na ktoré sa podniky môžu obrátiť.

Ďalšie kroky

Nové pravidlá sa začnú uplatňovať 12 mesiacov po ich prijatí a uverejnení. Počas nasledujúcich 18 mesiacov budú predmetom preskúmania s cieľom zabezpečiť, že držia krok s rýchlo sa rozvíjajúcim trhom. EÚ tiež zriadila špecializované stredisko pre monitorovanie ekonomiky online platforiem s cieľom monitorovať vývoj na trhu a účinné vykonávanie pravidiel.

Súvislosti

Platformy ponúkajú širokú škálu príležitostí na rýchly a efektívny prístup na medzinárodné spotrebiteľské trhy, a preto ich intenzívne využívajú milióny úspešných podnikov. Niektoré štrukturálne problémy však vedú k nekalým obchodným praktikám medzi podnikmi, ktoré sú pri oslovovaní zákazníkov závislé od online platforiem, a oslabujú tak inovačný potenciál týchto platforiem.

V oznámení Komisie o online platformách z mája 2016 sa určili určité oblasti, v ktorých treba vyvinúť väčšie úsilie na zabezpečenie dôveryhodného a zákonného ekosystému založeného na inováciách v EÚ. Komisia preto v apríli 2018 predložila návrh nariadenia EÚ o spravodlivosti a transparentnosti pri obchodovaní na online platformách, ako aj návrh na vytvorenie strediska pre monitorovanie ekonomiky online platforiem. Táto iniciatíva plní záväzok prijatý v správe predsedu Junckera o stave Únie v roku 2017, ktorým je zabezpečenie spravodlivého, predvídateľného, udržateľného a dôveryhodného podnikateľského prostredia v digitálnej ekonomike.

Nové pravidlá vychádzajú z posúdenia vplyvu, ktoré zahŕňa dôkazy a názory zainteresovaných strán zhromaždené počas dvojročného prieskumu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices