Dombrovskis, Katainen
Eurokomisári Valdis Dombrovskis a Jyrki Katainen. PHOTO: © European Union.

Únia kapitálových trhov poskytne spotrebiteľom viac možností sporiť na svoju budúcnosť

Komisia uvítala, že Európsky parlament napokon schválil právne predpisy, ktorými sa položia základné kamene únie kapitálových trhov (CMU).

Prijatím tohto významného počtu návrhov urobil ďalší krok k dokončeniu CMU, ktorá predstavuje jednu z najdôležitejších politických priorít Junckerovej Komisie.

Projekt únie kapitálových trhov je v centre úsilia Komisie o posilnenie rastu v Európe, investícií do inovácie a konkurencieschopnosti EÚ vo svete. Vďaka tomu, že už bolo 11 z 13 návrhov schválených, CMU bude môcť poskytnúť európskym firmám ďalšie zdroje financovania a občanom nové možnosti sporiť na svoju budúcnosť. Tak sa stane skutočnou hnacou silou investícií na jednotnom trhu. CMU investuje do projektov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, čím prispieva k udržateľnému a uhlíkovo neutrálnemu programu EÚ. Silná CMU je potrebná aj na dobudovanie bankovej únie, aby sa posilnila hospodárska a menová únia a medzinárodná úloha eura.

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis uviedol: „Únia kapitálových trhov umožní spoločnostiam získať viac príležitostí na financovanie na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Únie a poskytne spotrebiteľom viac možností sporiť na svoju budúcnosť. Alternatívne trhové zdroje financovania sú mimoriadne dôležité pre financovanie inovácie, podnikateľských projektov a startapov, ktoré sú hlavným motorom zamestnanosti. Aj keď projekt bude prínosný pre všetky členské štáty, prostredníctvom podpory súkromného rozdelenia rizika zvlášť posilní hospodársku a menovú úniu.“

Podpredseda zodpovedný za pracovné miesta, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen povedal: „Komisia si splnila záväzok, že do roku 2019 položí základné kamene únie kapitálových trhov. CMU priamo podporuje plnenie záväzku Junckerovej Komisie naštartovať investície, zamestnanosť a rast diverzifikáciou trhového financovania európskych firiem. Položili sme základy CMU a aby ich veľké aj malé podniky, investori a sporitelia mohli naďalej využívať vo svoj prospech, nasledujúca Komisia musí v tomto úsilí pokračovať.

Všetky prijaté návrhy celkovo prispejú k rozšíreniu cieľov CMU týkajúcich sa inovatívneho financovania a nových investičných príležitostí od miestnej až po európsku úroveň. Každý z nich pokrýva osobitnú oblasť pôsobnosti:

Kolektívne investičné fondy: Vďaka tomuto návrhu sa odstránia regulačné prekážky pre investičné fondy a rozdielne vnútroštátne pravidlá, čo podporí hospodársku súťaž, zjednoduší vnútroúnijnú distribúciu investičných fondov a investorom poskytne širší výber, lepšiu hodnotu a silnejšiu ochranu.

Viac..  De Guindos: Inflácia v eurozóne sa môže dočasne zrýchliť

Preskúmanie európskych orgánov dohľadu (ESA)Týmto preskúmaním sa zvýši účinnosť a efektívnosť európskeho systému finančného dohľadu. Jedným z mnohých cieľov reformy je zaručiť, že dohľad nad rizikom prania špinavých peňazí vo finančnom sektore bude iniciatívny a rýchly. Zabezpečí rovnomerné presadzovanie pravidiel v celej EÚ a Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) poverí koordinačnou úlohou v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Preskúmanie investičných spoločností: Vďaka týmto prepracovaným právnym predpisom budú mať všetky investičné firmy vyváženejšie pravidlá a lepší dohľad nad kapitálom, likviditou a ďalšími otázkami riadenia rizík, pričom zabezpečia rovnaké podmienky pre veľké a systémové finančné inštitúcie. Zároveň sa posilnia a sprehľadnia pravidlá rovnocennosti pre poskytovanie investičných služieb spoločnosťami z tretích krajín.

Kryté dlhopisy: Vďaka harmonizovanému rámcu EÚ budú tieto právne predpisy podporovať rozvoj finančných nástrojov, ktoré vydávajú banky na financovanie hospodárstva v celej EÚ.

Rastové trhy malých a stredných podnikov (MSP): Schválené pravidlá sa prejavia na lacnejšom a jednoduchšom prístupe MSP k verejným trhom, a to aj vďaka obchodným miestam určeným pre malých emitentov.

Požiadavky na zverejňovanie informácií o udržateľných investíciách: Ako súčasť akčného plánu pre udržateľné financie tieto pravidlá posilnia a zlepšia zverejňovanie „zelených“ informácií výrobcami finančných produktov a finančných poradcov pre konečných investorov.

Nariadenie o infraštruktúre európskych trhov (EMIR) 2.2Týmito právnymi predpismi sa zabezpečí spoľahlivejší a účinnejší dohľad nad centrálnymi protistranami, ktoré ponúkajú služby do EÚ. V konečnom dôsledku to prispeje k zachovaniu finančnej stability v EÚ.

Nariadenie EMIR – REFIT: Táto reforma poskytne jednoduchšie a primeranejšie pravidlá pre mimoburzové deriváty, čo pomôže znížiť náklady a regulačnú záťaž účastníkov trhu bez ohrozenia finančnej stability.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices