potraviny
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Testovacia kampaň EÚ potvrdila dvojakú kvalitu u tretiny potravín

Komisia dnes uverejnila výsledky celoúnijnej testovacej kampane týkajúcej sa potravinových výrobkov, z ktorých vyplýva, že niektoré výrobky s rovnakou alebo podobnou značkou majú odlišné zloženie.

Predseda Jean-Claude Juncker je od svojho prejavu o stave únie v roku 2017 odhodlaný riešiť problém dvojakej kvality výrobkov. Európska komisia dosiahla pokrok v rôznych iniciatívach a dnes uverejnila štúdiu nadväzujúcu na testovanie potravinových výrobkov v celej EÚ pomocou rovnakej metodiky s cieľom lepšie pochopiť dvojitú kvalitu potravinových výrobkov v EÚ. Zo štúdie, ktorú na základe analýzy takmer 1 400 potravinových výrobkov v 19 krajinách EÚ vypracovalo Spoločné výskumné centrum, interný vedecký a znalostný útvar Komisie, vyplýva, že 9 % porovnávaných výrobkov malo odlišné zloženie, aj keď predná strana ich balenia bola rovnaká. Ďalších 22 % výrobkov s odlišným zložením malo podobnú prednú stranu balenia. Štúdia nepreukázala konzistentný geografický model. Vychádzajúc z novovypracovanej metodiky budú príslušné vnútroštátne orgány teraz môcť vykonať analýzu jednotlivých prípadov potrebnú na odhalenie zavádzajúcich praktík, ktoré sú na základe spotrebiteľského práva EÚ zakázané.

Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, ktorý je zodpovedný za Spoločné výskumné centrum, k tomu povedal: „Niektorí Európania majú pocit, že značkové potraviny, ktoré si kupujú, sú odlišné, možno aj horšie v porovnaní s tými, ktoré sú dostupné inde. Komisia sa obrátila na našich vedcov, aby nám pomohli objektívne posúdiť rozsah takýchto rozdielov na jednotnom trhu. Výsledky sú zmiešané: na jednej strane som šťastný, že vedci nenašli žiadne dôkazy o rozdieloch v zložení značkových potravín medzi východom a západom, na druhej strane ma však znepokojuje, že zistili, že až jedna tretina testovaných výrobkov s rovnakým alebo podobným označením má odlišné zloženie.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vĕra Jourová v tejto súvislosti dodala: Na jednotnom európskom trhu nebudú existovať dvojaké štandardy. Vďaka novým právnym predpisom, ktoré penalizujú dvojakú kvalitu a posilňujú práva spotrebiteľských orgánov, máme k dispozícii nástroje na ukončenie týchto praktík. Európski spotrebitelia budú môcť nakupovať s plnou dôverou, že kupujú to, čo vidia.”

Hlavné zistenia

V rámci štúdie sa posúdilo 1 380 vzoriek 128 rôznych potravinových výrobkov z 19 členských štátov. Z dôvodu obrovskej rozmanitosti potravinových výrobkov na trhu EÚ však vzorka nie je reprezentatívna. Zo štúdie vyplýva, že:

  • vo väčšine prípadov zloženie zodpovedá tomu, ako boli výrobky prezentované: 23 % výrobkov malo rovnakú prednú stranu balenia a rovnaké zloženie a 27 % výrobkov malo uvedené odlišné zloženie v rôznych krajinách EÚ a odlišnú prednú stranu balenia.
  • V 9 % prípadov mali výrobky prezentované ako rovnaké v celej EÚ odlišné zloženie:mali rovnakú prednú stranu balenia, ale odlišné zloženie.
  • Ďalších 22 % výrobkov, ktoré boli prezentované podobne, malo odlišné zloženie: mali podobnú prednú stranu balenia, ale odlišné zloženie.
  • Pokiaľ ide o používanie rovnakého alebo podobného balenia výrobkov s rôznym zložením, neexistuje konzistentný geografický model. Rozdiel v zložení testovaných výrobkov navyše nemusí nevyhnutne predstavovať rozdiel v kvalite výrobku.
Viac..  Michal Wiezik: Europarlament pripravil legislatívu proti obchádzaniu sankcií

Opatrenia Komisie v tejto oblasti

Odkedy sa predseda Komisie Jean-Claude Juncker venoval problému dvojakej kvality výrobkov vo svojom prejave o stave únie v roku 2017, Európska komisia dosiahla pokrok v rôznych iniciatívach:

  • objasnením, kedy dvojaká kvalita výrobkov predstavuje zavádzajúce praktiky, a to prostredníctvom právnych predpisov v rámci nedávno schválenej Novej dohody pre spotrebiteľov,
  • vytvorením spoločnej metodiky na testovanie potravinových výrobkov,
  • vydaním súboru usmernení s cieľom pomôcť vnútroštátnym orgánom pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ týkajúcich sa spotrebiteľov a potravín,
  • vyčlenením viac ako 4,5 milióna EUR na vyriešenie tohto problému,
  • testovaním výrobkov v celej EÚ rovnakou metodikou s cieľom lepšie pochopiť dvojitú kvalitu výrobkov.

Ďalšie kroky

Európska komisia dnes uverejnila novú výzvu na predkladanie návrhov s celkovým rozpočtom vo výške 1,26 milióna EUR na posilnenie kapacít spotrebiteľských organizácií v oblasti testovania výrobkov a identifikácie potenciálnych zavádzajúcich praktík. Žiadosti je možné podať najneskôr do 6. novembra 2019.

Súvislosti

V súlade s právnymi predpismi EÚ by obchodovanie s tovarom, ktorý sa na trhu v inom členskom štáte prezentuje ako rovnaký aj napriek tomu, že tento tovar má výrazne odlišné zloženie alebo vlastnosti, ktoré sa nedajú podložiť oprávnenými a objektívnymi dôvodmi, mohlo viesť k nespravodlivému a neoprávnenému zavádzaniu spotrebiteľov.

V štúdii, ktorú vypracovalo Spoločné výskumné centrum Komisie, sa opisuje situácia na trhoch 19 zúčastnených členských štátov počas obdobia vykonávania prieskumu (november – december 2018). Testovacia kampaň bola súčasťou reakcie Európskej komisie na obavy týkajúce sa dvojakej kvality potravín. Výrobky boli vybrané na základe návrhov členských štátov, a to po sťažnostiach na orgány alebo združenia na ochranu spotrebiteľov.

Testovanie bolo založené na harmonizovanej metodike, ktorú vypracovalo Spoločné výskumné centrum v spolupráci s členskými štátmi. Táto metodika umožňuje porovnateľný výber vzoriek, testovanie a interpretáciu údajov v celej EÚ. Všetky členské štáty EÚ boli vyzvané, aby zhromažďovali informácie týkajúce sa zloženia vybraných potravinových výrobkov ponúkaných na ich trhoch. Devätnásť členských štátov EÚ predložilo informácie o 113 značkových výrobkoch a 15 výrobkoch s vlastnou značkou. V prvom kroku táto analýza vychádzala z informácií na štítkoch výrobkov a na prednej strane balenia.

Dnes uverejnená správa poskytne lepší základ pre diskusiu o dvojakej kvalite v EÚ. Na to, aby bolo posúdenie reprezentatívnejšie, a na lepšie pochopenie prepojenia medzi zložením a kvalitou sú však potrebné ďalšie kroky a výskum.

Na prieskume sa zúčastnili tieto členské štáty: Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.

O dac

Odporúčame pozrieť

Jourova

Jourová bude v eurokomisii dočasne zodpovedať aj za politiku spravodlivosti

Podpredsedníčka Európskej komisie (EK) a eurokomisárka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v pondelok oznámila, …

Consent choices