lietadlo
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Audítori preskúmali intervenciu EÚ v oblasti letovej prevádzky v Európe

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov právne predpisy EÚ podporujú modernizáciu manažmentu letovej prevádzky. Financovanie projektov z EÚ však bolo z veľkej časti zbytočné a v jeho riadení boli nedostatky, tvrdia audítori.

EÚ začala program s názvom SESAR v roku 2005 s cieľom harmonizovať a modernizovať systémy a postupy manažmentu letovej prevádzky (ATM) v Európe. Tieto systémy sa tradične vyvíjajú na vnútroštátnej úrovni. EÚ vyčlenila na projekt SESAR v období 2005 až 2020 spolu 3,8 mld. EUR. Z tejto sumy bola na podporu zavádzania takýchto systémov a postupov vyčlenená suma vo výške 2,5 mld. EUR.

Audítori posudzovali, ako Európska komisia riadila zavádzanie projektu SESAR a ako pomáhala pri plnení cieľov politiky jednotného európskeho neba. Preskúmali, či intervencia EÚ bola navrhnutá tak, aby sa zameriavala na existujúce a budúce potreby a či bola prínosom pre riadenie letovej prevádzky v Európe.

„Pri priemernom počte 30 000 letov za deň vyžadovala letová prevádzka v Európe spoľahlivý, harmonizovaný a moderný systém riadenia,“ uviedol George Pufan, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Prínosy finančných prostriedkov EÚ vynaložených na zavádzanie projektu SESAR však zďaleka nie sú zrejmé.“

Audítori uznávajú, že právne predpisy a koordinácia na úrovni EÚ prispeli k modernizácii ATM. Koncepcia spoločných projektov v programe SESAR podporuje koordinované opatrenia a zmierňuje jav nazývaný „výhoda posledného na trhu“, pri ktorom zainteresované strany zvyčajne odkladajú svoje investície, pretože vedia, že výhody z nich budú môcť využiť až vtedy, keď budú vybavené všetky zainteresované strany. Pri prvom uplatnení – v pilotnom spoločnom 2 SK projekte – však chýbali zodpovedajúce ustanovenia o presadzovaní a projekt obsahoval funkcie, ktoré nespĺňali potrebné kritériá na výber.

Viac..  Robert Hajšel: Návrh na zmeny zakladajúcich zmlúv EÚ by limitovalo zvrchovanosť členských krajín

Financovanie modernizácie ATM z EÚ bolo z veľkej časti zbytočné, pretože väčšina projektov by bola financovaná i bez podpory EÚ. Účinnosť financovania EÚ znižovali ďalšie nedostatky vo vykonávaní. Značný objem finančných zdrojov bol poskytnutý bez toho, aby boli dostatočne stanovené priority a zohľadnená účinnosť. Audítori okrem toho poznamenávajú, že nebol dostatočne zmiernený možný konflikt záujmov vyplývajúci zo súčasného mechanizmu financovania, v ktorom sa príjemcovia podieľajú na preverovaní vlastných žiadostí.

Audítori upozorňujú na to, že niektoré projekty nebudú realizované v lehotách stanovených v právnych predpisoch, čím sa zvyšuje riziko oneskorení. Zistili tiež, že v skutočnom prevádzkovom prostredí sa nedostatočne merajú výsledky.

Audítori predkladajú niekoľko odporúčaní, ako dosiahnuť lepšie výsledky. Konkrétne žiadajú, aby Európska komisia:

  • zlepšila zameranie spoločných projektov a posilnila ich účinnosť,
  • preskúmala finančnú podporu EÚ určenú na modernizáciu manažmentu letovej
    prevádzky,
  • preskúmala a formalizovala prípravu a predkladanie žiadostí o financovanie,
  • zabezpečila primerané monitorovanie výkonnostných prínosov plynúcich z modernizácie
    ATM.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices