brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia vyzvala všetkých občanov a podniky EÚ aby sa pripravili na brexit bez dohody

Do 31. októbra 2019, dátumu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie, zostáva 8 týždňov. Komisia preto vo svojom 6. oznámení o pripravenosti na brexit opätovne vyzvala všetky zainteresované strany v EÚ27, aby sa pripravili na scenár bez dohody. Vzhľadom na pretrvávajúcu neistotu, ktorá v Spojenom kráľovstve panuje v súvislosti s ratifikáciou dohody o vystúpení dojednanou s vládou Spojeného kráľovstva v novembri 2018, a na celkovú politickú situáciu v krajine ostáva vystúpenie bez dohody k 1. novembru 2019 možným, hoci neželaným výsledkom.

Európska komisia preto uverejnila podrobný kontrolný zoznam s cieľom pomôcť podnikom, ktoré obchodujú so Spojeným kráľovstvom, urobiť konečné prípravy. S cieľom minimalizovať narušenie obchodu by všetky subjekty zapojené do dodávateľských reťazcov so Spojeným kráľovstvom – bez ohľadu na to, kde majú sídlo – mali byť oboznámené so svojimi povinnosťami a nevyhnutnými formalitami pri cezhraničnom obchode. Komisia pri tom vychádza z predchádzajúcich oznámení a zo 100 oznamov adresovaných zainteresovaným stranám, ktoré pokrývajú širokú škálu odvetví.

Komisia okrem toho navrhla Európskemu parlamentu a Rade aj cielené technické úpravy dĺžky trvania krízových opatrení EÚ v oblasti dopravy v prípade brexitu bez dohody. Komisia takisto navrhla, aby v roku 2020 naďalej platili existujúce krízové opatrenia z roku 2019 pre odvetvie rybolovu a opatrenia súvisiace s potenciálnou účasťou Spojeného kráľovstva na rozpočte EÚ na rok 2020. Tieto opatrenia sú potrebné vzhľadom na rozhodnutie predĺžiť lehotu podľa článku 50 do 31. októbra 2019.

A napokon Komisia navrhla, aby Európsky fond solidarity a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii boli k dispozícii na podporu podnikov, pracovníkov a členských štátov, v prípade ktorých bude mať scenár bez dohody najhoršie dôsledky. Tieto návrhy musí schváliť Európsky parlament aj Rada.

Komisia pripomína, že je zodpovednosťou všetkých zainteresovaných strán, aby sa pripravili na všetky scenáre. Keďže scenár bez dohody ostáva možným výsledkom, Komisia dôrazne vyzýva všetky zainteresované strany, aby využili dodatočný čas získaný v dôsledku predĺženia lehoty podľa článku 50 na to, aby sa ubezpečili, že prijali všetky opatrenia potrebné pri príprave na vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ.

Technická úprava konkrétnych krízových opatrení s cieľom zohľadniť dátum 31. október 2019 ako dátum vystúpenia Spojeného kráľovstva

Európska rada (článok 50) 11. apríla 2019 predĺžila lehotu podľa článku 50 do 31. októbra 2019. Urobila tak na žiadosť Spojeného kráľovstva a po dohode s ním.

Vzhľadom na toto predĺženie Komisia preskúmala všetky opatrenia EÚ týkajúce sa pripravenosti a krízových opatrení s cieľom zabezpečiť, aby boli naďalej vhodné na daný účel. Komisia dospela k záveru, že tieto opatrenia naďalej plnia svoje ciele, a preto nebolo potrebné meniť žiadne z nich vo svojej podstate. Komisia však navrhla vykonať určité technické úpravy konkrétnych krízových opatrení s cieľom zohľadniť nový časový rozvrh podľa článku 50.

Tieto úpravy sa týkajú troch hlavných oblastí:

1. Doprava

  • Nariadenie, ktorým sa zabezpečuje základná prepojenosť v cestnej nákladnej a osobnej doprave[nariadenie (EÚ) 2019/501]: Komisia navrhla predĺžiť účinnosť tohto nariadenia do 31. júla 2020, pričom sa zohľadní logika a trvanie pôvodného nariadenia.
  • Základná letecká prepojenosť [nariadenie (EÚ) 2019/502]: Komisia navrhla predĺžiť účinnosť tohto nariadenia do 24. októbra 2020, pričom sa zohľadní logika a trvanie pôvodného nariadenia.

2. Rybolovné činnosti

  • Nariadenie o oprávneniach na rybolov: Komisia navrhla rozšíriť prístup zvolený v krízovom nariadení [nariadenie (EÚ) 2019/498] prijatím podobného opatrenia na rok 2020, ktoré vytvára rámec na to, aby si rybári z EÚ a Spojeného kráľovstva zachovali vzájomný prístup do svojich vôd aj v roku 2020.

3. Rozpočet EÚ

  • Komisia navrhla rozšíriť prístup krízového nariadenia o rozpočte na rok 2019 [nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2019/1197] o podobné opatrenie na rok 2020. To znamená, že Spojené kráľovstvo a prijímatelia zo Spojeného kráľovstva by boli naďalej oprávnení zúčastňovať sa na programoch v rámci rozpočtu EÚ a prijímať finančné prostriedky do konca roka 2020, ak Spojené kráľovstvo akceptuje a splní podmienky už stanovené v krízovom nariadení na rok 2019, zaplatí rozpočtové príspevky na rok 2020 a umožní vykonanie požadovaných auditov a kontrol.

Finančná podpora EÚ pre tých, ktorých brexit bez dohody najviac postihne

Komisia v štvrtom oznámení o pripravenosti na brexit z 10. apríla 2019 oznámila, že v určitých oblastiach môže byť sprístupnená technická a finančná pomoc EÚ na podporu tých, ktorých scenár bez dohody najviac postihne.

Viac..  Europoslanci podporili plány na podporu využívania obnoviteľnej energie

Komisia okrem existujúcich programov a nástrojov navrhla:

  • rozšíriť rozsah pôsobnosti Európskeho fondu solidarity tak, aby sa za určitých podmienok vzťahoval aj na výrazné finančné zaťaženie členských štátov v prípade scenára bez dohody,
  • zaistiť, aby bol Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii za určitých podmienok k dispozícii na podporu pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí boli prepustení v dôsledku scenára bez dohody.

V sektore poľnohospodárstva bude k dispozícii celé spektrum existujúcich nástrojov na podporu trhu a priamu finančnú podporu pre poľnohospodárov, aby sa zmiernili najhoršie dôsledky pre poľnohospodársko-potravinárske trhy. Pokiaľ ide o bezprostrednú podporu, napríklad v prípade menších podnikov s veľkou mierou naviazania na Spojené kráľovstvo, v pravidlách štátnej pomoci EÚ možno nájsť pružné riešenia pre vnútroštátne podporné opatrenia.

Írsko

Komisia a Írsko pokračujú v spolupráci, v kontexte jedinečnej situácie na ostrove Írsko a ich dvojitého cieľa ochrany integrity vnútorného trhu pri súčasnom zabránené vzniku tvrdej hranice, s cieľom identifikovať opatrenia pre krízové riešenia bezprostredne po vystúpení bez dohody, ako aj pre stabilnejšie riešenie na nasledujúce obdobie. Zabezpečovací mechanizmus stanovený v dohode o vystúpení je jediným identifikovaným riešením, ktoré chráni Veľkopiatkovú dohodu, zabezpečuje dodržiavanie povinností vyplývajúcich z medzinárodného práva a zachováva integritu vnútorného trhu.

Príprava na scenár bez dohody

V scenári bez dohody sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou bez akýchkoľvek prechodných dojednaní. Od toho momentu sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať všetky primárne a sekundárne právne predpisy EÚ. Nebude sa uplatňovať žiadne prechodné obdobie stanovené v dohode o vystúpení. Táto situácia bude mať samozrejme značne rušivý vplyv na občanov a podniky a priniesla by vážne negatívne hospodárske dôsledky, ktoré by boli proporcionálne oveľa rozsiahlejšie v Spojenom kráľovstve než v členských štátoch EÚ27.

Od decembra 2017 sa Európska komisia pripravuje na scenár bez dohody. Dodnes predložila 19 legislatívnych návrhov, pričom všetky boli prijaté v Európskom parlamente a Rade. Komisia takisto prijala 63 nelegislatívnych aktov a uverejnila 100 oznamov o pripravenosti. Komisia neplánuje pred novým dátumom vystúpenia žiadne nové opatrenia.

Ako vyhlásil predseda Juncker 3. apríla 2019 v Európskom parlamente, ak by sa naplnil scenár bez dohody, od Spojeného kráľovstva by sa očakávalo riešenie troch hlavných otázok spojených s odlúčením, ktoré by pre EÚ boli nevyhnutným predpokladom na začatie rokovaní o budúcom vzťahu. Týmito otázkami sú: 1. ochrana a zachovanie práv občanov, ktorí využili svoje právo na voľný pohyb pred brexitom, 2. dodržanie finančných záväzkov, ktoré Spojené kráľovstvo prijalo ako členský štát, a 3. uchovanie litery a ducha Veľkopiatkovej dohody, udržanie mieru na ostrove Írsko a zachovanie integrity vnútorného trhu.

Scenár bez dohody sa dotkne každého jedného podniku, ktorý obchoduje so Spojeným kráľovstvom, či už v oblasti tovaru, alebo služieb. Komisia uverejnila „kontrolný zoznam pripravenosti na brexit“, ktorému by mali venovať osobitnú pozornosť všetky dotknuté podniky. Podniky by teraz mali byť pripravené splniť všetky požadované formality.

Oznámenie poskytuje prehľad o zaisťovaní pripravenosti v tých oblastiach, ku ktorým je v nadchádzajúcich mesiacoch naďalej potrebné pristupovať s osobitnou ostražitosťou. Zahŕňajú občianske práva, pohraničné formality a obchod, lieky, zdravotnícke pomôcky a chemické látky, finančné služby a rybolov.

Ďalšie informácie: čo treba robiť v prípade scenára bez dohody?

Pokiaľ ide o obdobie bezprostredne po vystúpení, Komisia zriadila telefonické kontaktné centrum pre správne orgány členských štátov, aby získali jednoduchý prístup k odborným poznatkom útvarov Komisie vytvorením priameho komunikačného kanála, a to aj na účely uľahčenia potrebnej koordinácie medzi vnútroštátnymi orgánmi. Občania EÚ, ktorí chcú vedieť viac o tom, ako sa dá pripraviť na scenár bez dohody, môžu v prípade akýchkoľvek otázok kontaktovať Europe Direct. Na bezplatné telefónne číslo 00 800 6 7 8 9 10 11 môžete volať z celej EÚ a v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices