Tibor Navracsics
Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport. PHOTO: © European Union.

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2019 poukazuje na potrebu zatraktívnenia učiteľského povolania

Európska komisia pri príležitosti druhého európskeho samitu o vzdelávaní uverejnila Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2019, v ktorom analyzuje vývoj vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ a jej členských štátoch. Z monitora 2019 vyplýva, že sa dosiahol ďalší pokrok pri plnení dôležitých cieľov EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, zároveň však poukazuje na potrebu väčšej podpory pre učiteľov a zatraktívnenia učiteľského povolania.

Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport v tejto súvislosti uviedol: „Ak chceme vybudovať odolnú, súdržnú a spravodlivú Európu, musíme investovať do vzdelávania. To predovšetkým znamená investovať do učiteľov – poskytnúť im nástroje a zaistiť uznanie, ktoré si zaslúžia. Úspech každej reformy vzdelávania závisí od učiteľov – a práve preto je pre vybudovanie skutočného európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 nevyhnutne potrebné lepšie napĺňať ich potreby. Som hrdý na to, čo sme v spolupráci s členskými štátmi za posledné roky dosiahli, stále však pred nami zostáva množstvo práce. Monitor vzdelávania a odbornej prípravy bude zohrávať významnú úlohu pri podpore ďalšej reformy našich vzdelávacích systémov a pomôže nám zabezpečiť, aby každý mohol svoje danosti čo najlepšie využiť.“

Komisia poskytuje členským štátom podporu pri zlepšovaní systémov vzdelávania. Robí tak prostredníctvom spolupráce v oblasti politík, referenčného porovnávania a financovania programov, ako je napr. program Erasmus+. Neoddeliteľnou súčasťou tejto činnosti je aj monitor – hlavná publikácia o vzdelávaní, ktorú EÚ každoročne vydáva. Predstavuje množstvo politík a prispieva k rozvíjaniu dialógu, čím pomáha členským štátom navzájom sa porovnávať a zlepšovať ich vzdelávacie systémy.

Tohtoročné ôsme vydanie monitoru sa zameriava na učiteľov. Uvádzajú sa v ňom a analyzujú zistenia z rozsiahleho prieskumu medzi učiteľmi, ktorý uskutočnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Posledný medzinárodný prieskum učiteľov a vzdelávania poukázal na potrebu odbornej prípravy učiteľov, vďaka ktorej by dokázali lepšie zvládať najnaliehavejšie úlohy, ako je používanie informačných a komunikačných technológií, vyučovanie študentov s osobitnými potrebami a výuka v multikultúrnych triedach. V monitore sa odporúča tieto otázky riešiť zabezpečením primeraného počtu učiteľov v systéme, vo všetkých predmetoch a vo vidieckych aj v mestských oblastiach. Zároveň sa v ňom zdôrazňuje, že je potrebné vyvinúť väčšie politické úsilie s cieľom prilákať medzi učiteľov najvhodnejších kandidátov, zabezpečiť ich náležitú prípravu a motivovať ich k tomu, aby pri tomto povolaní zostali.

Pokiaľ ide o investície do vzdelávania, z najnovších údajov v rámci monitora vyplýva, že zatiaľ čo verejné výdavky na vzdelávanie v EÚ zostali na úrovni EÚ vo všeobecnosti stabilné, členské štáty stále investujú do vzdelávania menej ako pred hospodárskou krízou v rokoch 2007 – 2008.

Podľa najnovšieho vydania monitora členské štáty už takmer dosiahli svoj cieľ znížiť počet žiakov, ktorí ukončili školskú dochádzku predčasne. Ich podiel sa síce v rokoch 2009 až 2018 znížil zo 14,2 % na 10,6 %, no od roku 2016 sa dosahovaný pokrok spomalil. Podiel mladých ľudí s vysokoškolským diplomom vzrástol z 32,3 % v roku 2009 na 40,7 % v roku 2018. Z monitora zároveň vyplýva, že vyšší stupeň dosiahnutého vzdelania vedie k vyššej zamestnanosti medzi novými absolventmi a značne vyššej účasti na vzdelávaní dospelých.

Viac..  Europoslanec Peter Pollák: V čom sú európske školy lepšie než naše?

Podiel detí absolvujúcich vzdelávanie v ranom detstve vzrástol v rokoch 2009 až 2017 z 90,8 % na 95,4 %. Napriek tomu, že účasť na vzdelávaní v Európe stúpa, každý piaty pätnásťročný žiak stále nedokáže riešiť jednoduché úlohy z čítania, matematiky a vedy a príliš veľa detí je naďalej ohrozených chudobou v dôsledku nízkeho stupňa dosiahnutého vzdelania.

Súvislosti

Aktuálny ročník Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy vychádza po desiatich rokoch od vytvorenia rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave 2020, na ktorom sa v roku 2009 dohodli všetky členské štáty. Meria sa v ňom pokrok, ktorý každý členský štát dosiahol pri plnení cieľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na rok 2020, čo následne slúži ako podklad pre riešenie otázok vzdelávania v každoročnom procese európskeho semestra. Pomáha tiež určiť, na čo by sa malo zamerať financovanie EÚ v rámci nasledujúceho dlhodobého rozpočtu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a zručností.

V monitore sa analyzujú hlavné výzvy, ktorým čelia európske vzdelávacie systémy, a predstavujú politiky, ktoré by im mohli pomôcť lepšie reagovať na potreby spoločnosti a trhu práce. Správa zahŕňa porovnanie situácie v jednotlivých krajinách, 28 podrobných správ o jednotlivých krajinách a osobitnú webovú stránku s doplňujúcimi údajmi a informáciami.

Vzdelávanie je jednou z priorít politického programu EÚ. Komisia spolu s členskými štátmi položila základy európskeho vzdelávacieho priestoru, ktorý sa týka zlepšenia vzdelávania, spolupráce a excelentnosti. Popritom existuje celá škála programov EÚ, ktoré pomáhajú stimulovať investície a podporovať politické priority v oblasti vzdelávania. Patrí k nim program Erasmus+, európske štrukturálne a investičné fondy vrátane iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ako aj program Horizont 2020 a Európsky inovačný a technologický inštitút. Na podporu väčších ambícií v tejto oblasti Komisia v nasledujúcom dlhodobom rozpočte EÚ (2021 – 2027) navrhla výrazne zvýšiť finančné prostriedky pre mladých ľudí a na vzdelávanie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Erasmus+: 159 projektov na modernizáciu vysokoškolského vzdelávania na celom svete

Komisia vybrala 159 projektov, ktoré sa budú financovať zo zložky programu Erasmus+ na budovanie kapacít …

Consent choices