rastliny, skodcovia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia uverejnila zoznam karanténnych škodcov rastlín na území EÚ

Komisia uverejnila zoznam 20 regulovaných karanténnych škodcov, ktorých určila ako prioritných škodcov. Medzi nimi sú druhy ako Xylella fastidiosa, chrústovec japonský, fúzač ázijský a pôvodcovia „zelenavosti“ citrusov a čiernej škvrnitosti citrusov, ktorých hospodársky, environmentálny a spoločenský vplyv je na území EÚ najviac citeľný. Členské štáty budú povinné vykonať informačné kampane pre verejnosť a ročné prieskumy a pripraviť pohotovostné plány, simulačné cvičenia a akčné plány eradikácie týchto škodcov.

Komisár Vytenis Andriukaitis zodpovedný za zdravie a bezpečnosť potravín prijatie zoznamu uvítal a vyhlásil: „Zdravie rastlín bolo počas môjho päťročného mandátu vždy medzi hlavnými bodmi programu. Preto som mimoriadne rád, že jedným z odkazov môjho pôsobenia bude toto určenie prioritných škodcov, ktoré EÚ a členským štátom pomôže zvyšovať mieru pripravenosti a rýchlo konať proti veľmi nebezpečným škodcom rastlín. Rovnako je príspevkom k plneniu Európskeho ekologického dohovoru a ochrane našej biodiverzity, prírodných ekosystémov a poľnohospodárstva EÚ.“

Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, ktorý je zodpovedný za Spoločné výskumné centrum, dodal: Na to, aby sme dokázali účinne chrániť naše rastliny a kvalitu života občanov, musíme v prvom rade zabrániť škodlivému vplyvu škodcov, ako je napríklad chrústovec japonský či pôvodca čiernej škvrnitosti citrusov, na naše hospodárstvo, životné prostredie a spoločnosť. Vďaka novému ukazovateľovi, ktorý vyvinulo Spoločné výskumné centrum, teraz vieme odhadnúť, aké škody títo škodcovia môžu spôsobiť, a to z viacerých hľadísk, i tých menej hmatateľných, ako je krajina a kultúrne dedičstvo, biodiverzita či ekosystémy. Umožnilo nám to určiť 20 najnebezpečnejších škodcov, na ktorých by sme mali zamerať naše úsilie.“

Zoznam škodcov sa zostavil na základe posúdenia, ktoré vykonalo Spoločné výskumné centrum Komisie a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a pri ktorom sa zohľadnila pravdepodobnosť šírenia, udomácnenia a vplyvov týchto škodcov v Únii. Rovnako sa zohľadnili názory špecializovanej skupiny expertov a pripomienky verejnosti na portáli pre lepšiu právnu reguláciu.

Viac..  EK objasňuje podporu pre poľnohospodárov v prípade mimoriadnych poveternostných udalostí

Pomocou novej metodiky sa napríklad ukázalo, že baktéria Xylella fastidiosa (škodca s najzávažnejšími dôsledkami pre poľnohospodárske plodiny, a to vrátane ovocia) by mohla spôsobiť ročné straty produkcie vo výške 5,5 miliardy EUR. Pri scenári jej rozšírenia na celé územie EÚ by mohla poškodiť až 70 % produkčnej hodnoty EÚ starších (vyše 30 ročných) olivovníkov a 35 % mladších. Okrem priamych dôsledkov na produkciu majú škodcovia aj výrazné nepriame vplyvy na celú škálu hospodárskych odvetví naprieč celým reťazcom. Ak by sa napríklad na celom území rozšíril chrústovec japonský (Anoplophora glabripennis), dôsledkom by mohla byť priama strata viac než 5 % celkového dreva na pni viacerých druhov lesného hospodárstva EÚ, medzi nimi jelše, jaseňa, buka lesného, brezy, bresta, javora či platana. Hodnota týchto stromov sa odhaduje na 24 miliárd EUR a hospodárske dôsledky pre predchádzajúce sektory lesného hospodárstva by sa mohli pohybovať na úrovni 50 miliárd EUR.

Súvislosti

Na základe článku 6 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty dopĺňajúce toto nariadenie o zoznamy prioritných škodcov.

Komisia delegovaný akt prijala 1. augusta 2019. Nasledovalo dvojmesačné obdobie na jeho preskúmanie, počas ktorého Rada ani Parlament nevzniesli žiadne námietky. Nariadenie je teraz uverejnené a môže nadobudnúť účinnosť.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices