Sinkevicius, Timmermans
Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius a výkonný podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans. PHOTO: © European Union.

EÚ investuje vyše 100 miliónov EUR do nového programu na ochranu životného prostredia a klímy

Európska komisia avizovala investície vo výške 101,2 milióna EUR určené na najnovšie projekty programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy. Finančné prostriedky budú plynúť na podporu desiatich veľkých projektov v oblasti životného prostredia a klímy v deviatich členských štátoch, ktorých cieľom je pomôcť pri prechode Európy na udržateľný spôsob hospodárstva a pri dosahovaní klimatickej neutrálnosti. Tieto projekty prebiehajú na Cypre, v Estónsku, vo Francúzsku, v Grécku, Írsku, Lotyšsku, na Slovensku, v Česku a Španielsku.

Výkonný podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans vyhlásil: „Európsky ekologický dohovor znamená úsilie zlepšiť životné podmienky našich občanov a priniesť im prosperitu a zároveň chrániť prírodu a klímu. Projekty LIFE už celé roky zohrávajú významnú úlohu a v praxi majú citeľný vplyv. Dnešná investícia vo výške 100 miliónov EUR pomôže zachovať vzácne prírodné biotopy, zabezpečiť čistotu ovzdušia a znížiť mieru znečistenia mnohých jazier a riek v Európe.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius dodal: „Integrované projekty programu LIFE orgánom členských štátov umožňujú priniesť skutočnú zmenu prospešnú pre životné prostredie i životy ľudí. Projekty pomôžu členským štátom pri ochrane prírody, zlepšovaní kvality ovzdušia a vody a snahe ekologizovať hospodárstvo. Zlepšíme tak našu odolnosť voči zmene klímy.“

Integrované projekty zlepšujú kvalitu života občanov, pretože členským štátom pomáhajú dodržiavať právne predpisy EÚ v šiestich oblastiach: príroda, voda, ovzdušie, odpad, zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy. Podporujú vykonávanie legislatívy zameranej na životné prostredie a klímu koordinovaným spôsobom a na veľkom území. Mobilizujeme pritom aj finančné prostriedky z iných zdrojov EÚ, od vnútroštátnych a regionálnych aktérov, ako aj súkromných investorov.

Zámerom pri investíciách v rámci programu LIFE je uvoľniť dodatočné prostriedky vo výške vyše 6,5 miliardy EUR, pretože členské štáty môžu využiť aj iné zdroje EÚ, napríklad poľnohospodárske, regionálne a štrukturálne fondy, program Horizont 2020, ako aj vnútroštátne fondy a investície súkromného sektora.

Veľké projekty slúžia na podporu európskeho ekologického dohovoru, ako aj ambície EÚ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom sveta. Pomôžu obnoviť a zachovať ekosystémy i druhy, od ktorých sme všetci závislí, uľahčiť prechod na obehové hospodárstvo, zlepšiť kvalitu ovzdušia a vody, podporiť udržateľné financovanie a zvýšiť odolnosť proti zmene klímy v Európe.

Konkrétny vplyv

  • Ochrana prírody: Integrované projekty v Estónsku, Írsku a na Cypre pomôžu pri zachovaní európskej prírody a zlepšovaní riadenia sústavy chránených území v EÚ Natura 2000. Priaznivé účinky pocítia mnohé dôležité biotopy, od lesov, cez poľnohospodárske pozemky, trávne porasty, pobrežné oblasti a rašeliniská, ako aj druhy, napríklad opeľovače. Tieto biotopy slúžia ako cenné záchyty uhlíka.
  • Nakladanie s odpadmi: Projekt v Grécku bude propagovať predchádzanie vzniku odpadu a jeho opätovné použitie, pričom cieľom je znížiť množstvá komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach. Vypracujú sa nové ukazovatele a normy týkajúce sa odpadu v záujme vybudovania obehového hospodárstva.
  • Kvalita ovzdušia: Prostriedky z programu LIFE pomôžu Slovensku dosiahnuť súlad so smernicami EÚ o kvalite ovzdušia a znížiť mieru, v akej je obyvateľstvo vystavené škodlivým látkam znečisťujúcim ovzdušie. Výhody pocíti aj susediace Česko, ktoré má s kvalitou ovzdušia podobné problémy.
  • Voda: Integrované projekty zamerané na povodia pomôžu pri ochrane a zlepšovaní kvality vôd riek a jazier v Írsku a Lotyšsku, vďaka čomu si tieto dve krajiny splnia svoje povinnosti, ktoré im vyplývajú z rámcovej smernice o vode.
  • Adaptácia na zmenu klímy: Financie z programu LIFE budú plynúť aj na zvyšovanie odolnosti proti zmene klímy. V Španielsku budú projekty zamerané na zahŕňanie aspektu adaptácie na zmenu klímy do všetkého plánovania, ako aj iných oblastí politík. Vo Francúzsku zas budú prebiehať projekty budovania schopnosti adaptácie pomocou riešení inšpirovaných prírodou.
Viac..  Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Udržateľné financovanie: Takisto vo Francúzsku bude integrovaný projekt zameraný na sprostredkúvanie poznatkov o tejto oblasti, keďže v nich prevládajú výrazné medzery, a na zahrnutie ekologických finančných produktov do bežného systému.

Súvislosti

Program LIFE je finančný nástroj EÚ pre životné prostredie a ochranu klímy. Prebieha od roku 1992, odkedy sa z jeho zdrojov financovalo vyše 5 400 projektov v EÚ i tretích krajinách. V každom okamihu sa vykonáva približne 1 100 projektov. Rozpočet na obdobie 2014 – 2020 je stanovený na úrovni 3,4 miliardy EUR v súčasných cenách. Integrované projekty LIFE sa zaviedli v roku 2014, pričom ich účelom je pomôcť členským štátom dodržiavať kľúčové právne predpisy EÚ v oblasti životného prostredia, prírody a klímy. Pokiaľ ide o ďalší dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027, Komisia navrhuje zvýšiť financovanie programu LIFE o takmer 60 %.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices