Valdis Dombrovskis
Výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdis Dombrovskis. PHOTO: © European Union.

Nové opatrenia EÚ prinesú mladým ľuďom príležitosť rozvinúť svoj potenciál a pretvárať budúcnosť EÚ

Európska komisia prijala opatrenia, ktoré mladým ľuďom prinesú všetky možné príležitosti v plnej miere rozvinúť svoj potenciál pretvárať budúcnosť EÚ a ťažiť z prechodu na zelené a digitálne hospodárstvo. Pandémia koronavírusu len potvrdila, aké je pre mladých ľudí mnohokrát ťažké presadiť sa na trhu práce. Potrebujeme konať rýchlo. Preto treba zamerať našu pozornosť na ďalšiu generáciu.

Komisia využíva túto príležitosť, aby prechod na zelené a digitálne hospodárstvo dostala do DNA politík EÚ pre mládež a zamestnanosť. Komisia už v programe „NextGenerationEU“ a budúcom rozpočte EÚ navrhla viacero možností finančnej podpory zamestnanosti mladých ľudí zo strany EÚ. Teraz je na členských štátoch, aby si určili priority. Na podporu zamestnanosti mladých ľudí by sa malo použiť najmenej 22 miliárd eur.

Výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: „Zvlášť v čase tejto krízy je dôležité, aby sme pomohli budúcej generácii Európanov rásť a posúvať sa na rebríčku profesijnej kariéry. Pre mladých ľudí navrhujeme jasné a konkrétne spôsoby, ako získať kariérne príležitosti, ktoré si zaslúžia. V dnešných návrhoch je stanovené aj to, akými finančnými prostriedkami môže EÚ podporiť členské štáty pri raste zamestnanosti mladých ľudí. Investovaním do dnešnej mládeže pomáhame vytvoriť konkurencieschopný, odolný a inkluzívny trh práce pre budúcnosť.“

Nicolas Schmit, komisár pre pracovné miesta a sociálne práva, dodáva: „Teraz je ten správny čas urobiť všetky potrebné reformy opatrení na podporu mladých ľudí. Milióny absolventov, ale aj tí, ktorí sa už pokúšajú robiť prvé kroky na trhu práce, si zaslúžia, aby sme zmobilizovali všetku podporu, ktorú im môžeme dať. Naša mládež musí mať tie najlepšie možné príležitosti na to, aby mohla plne rozvinúť svoj potenciál.“

Podpora zamestnanosti mladých ľudí: most k pracovným miestam pre ďalšiu generáciu

Balík na podporu zamestnanosti mladých ľudí pozostáva zo štyroch pilierov, na ktorých je most k pracovným miestam pre ďalšiu generáciu postavený:

  • EÚ vytvorila v roku 2013 záruku pre mladých ľudí a odvtedy „postavila mosty“ na trh práce pre približne 24 miliónov mladých ľudí. Návrhom Komisie na odporúčanie Rady o iniciatíve „Most k pracovným miestam“ sa posilní záruka pre mladých ľudí a zvýši dosah opatrení na zraniteľných mladých ľudí v celej EÚ, ktoré sú dnes určené ľuďom vo veku od 15 do 29 rokov. V odporúčaní je zachovaný záväzok, že ak sa zapojíte do záruky pre mladých ľudí, do štyroch mesiacov dostanete ponuku zamestnania, vzdelávania, učňovskej alebo odbornej prípravy. Most k pracovným miestam bude inkluzívnejší, aby sme sa vyhli všetkým formám diskriminácie a oslovili širšie spektrum najzraniteľnejších skupín, akými sú rasové a etnické menšiny, mladí ľudia so zdravotným postihnutím či mladí ľudia žijúci v niektorých okrajových, vzdialených alebo znevýhodnených mestských častiach. Vychádza z potrieb podnikov a ponúka požadované zručnosti, zvlášť tie, ktoré sú nevyhnutné na prechod na ekologické a digitálne hospodárstvo, ale aj krátke prípravné kurzy. Zároveň umožňuje prispôsobiť poradenstvo, pokyny a usmernenia daným potrebám.
  •  Cieľom návrhu Komisie na odporúčanie Rady o odbornom vzdelávaní a príprave je urobiť vzdelávacie systémy modernejšími, príťažlivejšími, flexibilnejšími a pripravenými na prechod na digitálne a ekologické hospodárstvo. Agilnejšie odborné vzdelávanie a odborná príprava so zameraním na študenta pripravia mladých ľudí na ich prvé pracovné miesta a dospelým poskytnú príležitosti na zlepšenie alebo zmenu ich kariéry. Poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy sa tak môžu stať špičkovými strediskami odborného vzdelávania a zároveň podporovať rozmanitosť a inkluzívnosť.
  •  Nový impulz pre učňovskú prípravu bude prínosom tak pre zamestnávateľov, ako aj pre mladých ľudí a zvýši počty kvalifikovaných pracovných síl v širokom spektre odvetví. Európske združenie učňovskej prípravy poskytlo viac ako 900 000 príležitostí. Toto obnovené združenie bude presadzovať vytváranie vnútroštátnych koalícií, podporí MSP a zvýši účasť sociálnych partnerov: odborových a zamestnávateľských organizácií. Cieľom je zachovať súčasnú ponuku učňovskej prípravy, keďže vieme, že z dnešných učňov sa o niekoľko rokov stanú vysokokvalifikované pracovné sily.
  •  K ďalším opatreniam na podporu zamestnanosti mladých ľudí patria stimuly do zamestnania a startupov v krátkodobom a do budovania kapacít, sietí mladých podnikateľov a medzipodnikových vzdelávacích centier v strednodobom horizonte.
Viac..  Týždeň v EP: Inflácia, bezpečnosť na cestách, údaje pacientov, aj podpora hudobníkov

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili podporu zamestnanosti mladých ľudí využitím veľkého objemu finančných prostriedkov dostupných v rámci programu „NextGenerationEU“ a z budúceho rozpočtu EÚ. EÚ tak môže pomôcť napríklad s financovaním:

  • grantov pre startupy a úverov mladým podnikateľom, mentorských programov a podnikateľských inkubátorov,
  • príspevkov pre MSP, ktoré zamestnávajú učňov,
  • odbornej prípravy na získanie nových zručností potrebných na trhu práce,
  • budovania kapacít verejných služieb zamestnanosti,
  • odbornej prípravy v oblasti riadenia kariéry v rámci formálneho vzdelávania,
  • investícií do digitálnej vzdelávacej infraštruktúry a technológií.

Súvislosti

V dôsledku celosvetovej finančnej krízy v roku 2008 vzrástla nezamestnanosť mladých ľudí zo 16,0 % v roku 2008 na maximálnych 24,4 % v roku 2013. Čísla postupne klesali a pred vypuknutím pandémie dosahovali rekordne nízku úroveň 14,9 %. Napriek tomu je nezamestnanosť mladých ľudí stále viac ako dvakrát vyššia než celková nezamestnanosť. Z najnovších údajov vyplýva, že v apríli 2020 bola v EÚ nezamestnanosť mladých ľudí na úrovni 15,4 %. Mnohí sa obávajú, že prudký nárast ešte len príde.

Členské štáty majú k dispozícii značné finančné prostriedky EÚ na vykonanie reforiem, ktorých základom budú tieto iniciatívy. Kľúčovým finančným zdrojom EÚ na podporu realizácie opatrení zvyšujúcich zamestnanosť mladých ľudí bude Európsky sociálny fond plus. Ako súčasť plánu obnovy Európy, mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a REACT-EU bude poskytovať dodatočné finančné prostriedky na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices