EK a EUIPO zradili fond vo výške 47 miliónov eur na ochranu duševného vlastníctva MSP v EÚ

Komisia a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zriadili nový fond EÚ pre MSP, ktorý ponúka poukážky pre MSP so sídlom v EÚ s cieľom pomôcť im chrániť ich práva duševného vlastníctva. Ide o druhý fond EÚ pre MSP zameraný na podporu MSP pri obnove po pandémii COVID-19 a zelenej a digitálnej transformácii na nasledujúce tri roky (2022 – 2024).

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže uviedla: „Hovorí sa, že čo je malé, to je pekné, ale ak chcú MSP rásť alebo prevziať vedúcu úlohu v oblasti nových technológií, musia chrániť svoje vynálezy a výtvory, ako to robia veľké spoločnosti. Nové myšlienky a odborné znalosti sú hlavnou pridanou hodnotou, ktorú máme v EÚ. Týmto fondom chceme podporovať MSP, aby čelili tomuto zvláštnemu obdobiu a zostali silné a inovatívne aj v nadchádzajúcich desaťročiach.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton povedal: „Niet pochýb, že kríza spôsobená ochorením COVID-19 osobitne zasiahla MSP. Nič sa však nemení na tom, že zostávajú oporou nášho hospodárstva a našich ekosystémov. Tento fond bude podporovať MSP pri zhodnocovaní ich inovácií a tvorivosti a má pre MSP zásadný význam, pokiaľ ide o rekapitalizáciu a podnecovanie zelenej a digitálnej transformácie.“

Fond EÚ pre MSP s rozpočtom 47 miliónov eur bude ponúkať túto podporu:

  • náhrada 90 % poplatkov účtovaných členskými štátmi za služby predbežnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan), ktoré zabezpečujú rozsiahle posúdenie potrieb žiadajúceho MSP v oblasti duševného vlastníctva, pričom sa zohľadňuje inovačný potenciál jeho nehmotných aktív,
  • náhrada 75 % poplatkov účtovaných úradmi duševného vlastníctva (vrátane vnútroštátnych úradov duševného vlastníctva, Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo a Úradu Beneluxu pre duševné vlastníctvo) za zápis ochranných známok a dizajnov,
  • náhrada 50 % poplatkov, ktoré účtuje Svetová organizácia duševného vlastníctva za získanie medzinárodnej ochrannej známky a ochrany dizajnov,
  • náhrada 50 % poplatkov účtovaných národnými patentovými úradmi za registráciu patentov v roku 2022,
  • od roku 2023 by sa mohli zahrnúť ďalšie služby, napr. čiastočná náhrada nákladov na patentovú rešerš na stav techniky a na žiadosti o registráciu patentov; súkromné poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva, ktoré si účtujú právni zástupcovia v oblasti duševného vlastníctva (v prípade registrácie patentov, licenčných zmlúv, oceňovania duševného vlastníctva, nákladov na alternatívne riešenie sporov atď.).

MSP potrebujú flexibilný súbor nástrojov v oblasti duševného vlastníctva a rýchlo dostupné financovanie na ochranu svojich inovácií. Preto sa nový fond EÚ pre MSP po prvýkrát vzťahuje aj na patenty. Finančný príspevok Komisie, ktorý predstavuje 2 milióny eur, bude v plnej miere určený na služby súvisiace s patentmi. MSP by napríklad mohol požiadať o náhradu registračného poplatku za patentovanie svojho vynálezu v členskom štáte.

EUIPO bude spravovať fond pre MSP prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov. Prvá výzva sa zverejní dnes na webovom sídle EUIPO.

Viac..  Ľahší prístup vidieckych oblastí k finančným prostriedkom EÚ vďaka súboru nástrojov

S cieľom zabezpečiť spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie s potenciálnymi príjemcami, ako aj účinné riadenie akcie bude žiadosť o granty sprístupnená počas celého obdobia 2022 – 2024. Žiadosti sa preskúmajú a vyhodnotia na základe kritéria „prvý dnu, prvý von“. MSP, ktoré nemajú skúsenosti v oblasti duševného vlastníctva, sa vyzývajú, aby najskôr požiadali o službu IP Scan a až potom o ostatné služby.

Na Dňoch priemyslu EÚ (8. – 11. februára 2022) sa fondu pre MSP bude venovať osobitné zasadnutie, na ktorom budú môcť MSP klásť otázky odborníkom, ktorí spravujú fond, a dostať praktické usmernenia týkajúce sa spôsobu, ako požiadať o jednotlivé služby. Osobitné zasadnutie je naplánované na 11. februára 2022. Možno sa na ňom zúčastniť na diaľku po prihlásení sa na Dni priemyslu EÚ.

Súvislosti

EÚ musí zvýšiť odolnosť svojich MSP, aby im umožnila čeliť súčasným výzvam vyvolaným krízou spôsobenou ochorením COVID-19 a aby im pomohla pri prechode na zelené a digitálne technológie. EÚ využíva hodnotu nehmotných aktív, ktoré vytvárajú a rozvíjajú a o ktoré sa delia jej spoločnosti, a to tak, že im pomáha efektívnejšie spravovať tieto aktíva a poskytuje finančnú podporu a lepší prístup k finančným prostriedkom.

Komisia uverejnila v novembri 2020 akčný plán v oblasti duševného vlastníctva na podporu obnovy a odolnosti EÚ. V rámci priorít akčného plánu sa Komisia zaviazala podporovať účinné využívanie a zavádzanie nástrojov duševného vlastníctva, najmä zo strany MSP. Komisia konkrétne ponúkla finančnú podporu MSP postihnutým krízou spôsobenou ochorením COVID-19, pomohla im riadiť ich portfóliá duševného vlastníctva a pomohla im prejsť na zelené a digitálne technológie.

V roku 2021 Komisia spolu s EUIPO spustila prvý fond EÚ pre MSP, ktorý ponúka služby v oblasti náhrady nákladov na IP Scan a nákladov na zápis národnej ochrannej známky a dizajnu. Spolu 12 989 MSP zo všetkých 27 členských štátov využilo z rozpočtu celkovo 6,8 milióna eur. Celkovo bolo v prvom roku pôvodného fondu pre MSP poskytnutých 28 065 služieb, čo dokazuje, že akcia sa ukázala ako veľmi úspešná.

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ podporí nový fond podporujúci firmy aktívne v obehovej ekonomike plastov

Európsky investičný fond (EIF) sumou 50 miliónov eur podporí Fond pre obehovú ekonomiku plastov spoločnosti …

Consent choices