vlajka EU
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Rozpočet EÚ: Komisia uverejňuje usmernenia o všeobecnom režime podmienenosti

Európska komisia prijala usmernenia o všeobecnom režime podmienenosti, ktorého cieľom je chrániť rozpočet EÚ pred porušovaním zásad právneho štátu. V usmerneniach sa podrobne vysvetľuje, ako bude Komisia uplatňovať nariadenie o podmienenosti vrátane toho, ako budú chránené práva konečných príjemcov a prijímateľov finančných prostriedkov EÚ.

Predsedníčka Európskej komisie von der Leyenová uviedla: „Právny štát je spojivom našej Únie, ktorý ju drží pohromade, je základom našej jednoty. Nikdy ho neprestaneme zo všetkých síl obhajovať. Dnešné usmernenia poskytujú dodatočnú jasnosť, keďže Komisia naďalej rieši každé porušenie zásad právneho štátu, ktoré má vplyv na rozpočet EÚ. Musíme zabezpečiť, aby sa každé euro a každý cent vynaložili v súlade s daným účelom a zásadami právneho štátu.“

Komisár Johannes Hahn, zodpovedný za rozpočet a administratívu, dodal: „Nemôžeme robiť ústupky, pokiaľ ide o ochranu finančných záujmov Únie a jej základných hodnôt. Vďaka nariadeniu o podmienenosti máme k dispozícii ďalší nástroj, a to v čase, keď riadime najväčší rozpočet EÚ v histórii. Ak budú splnené podmienky nariadenia, budeme konať rozhodne.“

V usmerneniach sa podrobne vysvetľuje, ako sa bude nariadenie uplatňovať, a najmä:

  • podmienky na prijatie opatrení vrátane otázky, čo by mohli byť príslušné porušenia zásad právneho štátu, a ako sa bude posudzovať, či tieto porušenia dostatočne priamym spôsobom ovplyvňujú finančné záujmy EÚ;
  • komplementárnosť medzi nariadením o podmienenosti a inými nástrojmi na ochranu rozpočtu EÚ vrátane rozpočtových pravidiel EÚ a pravidiel platných v jednotlivých odvetviach. Sem patria pravidlá pre fondy v rámci zdieľaného riadenia (napr. politika súdržnosti, spoločná poľnohospodárska politika) a pre Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je základným prvkom nástroja NextGenerationEU;
  • potreba, aby navrhované opatrenia boli primerané, vhodné a potrebné na riešenie predmetnej problematiky;
  • kroky, ktoré treba vykonať pred navrhnutím opatrení, vrátane zdrojov informácií, ktoré Komisia zohľadňuje, významu sťažností, kontaktov s členskými štátmi: postupy prijímania a rušenia opatrení;
  • potreba chrániť práva konečných príjemcov alebo prijímateľov finančných prostriedkov EÚ, keďže krajiny EÚ by mali za každých okolností naďalej uskutočňovať platby v rámci programov alebo fondov EÚ.
Viac..  M. Draghi: EÚ sa musí stať jednotným štátom a nájsť nový model rastu

Usmernenia boli vypracované v rámci komplexného procesu vrátane konzultácií s Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ. Zohľadňujú sa v nich aj rozsudky Európskeho súdneho dvora vo veciach C-156/21 a C-157/21, ktoré boli vydané 16. februára 2022 a ktoré sa týkali zákonnosti nariadenia.

Súvislosti

Nariadením o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie sa zabezpečuje ochrana rozpočtu EÚ v prípadoch, keď porušenia zásad právneho štátu majú priamy vplyv na správne finančné riadenie rozpočtu Únie alebo finančné záujmy Únie alebo existuje vážne riziko takéhoto vplyvu, a to dostatočne priamym spôsobom. Uplatňuje sa od januára 2021. Komisia odvtedy monitoruje situáciu v krajinách EÚ a zhromažďuje príslušné informácie.

Komisia navrhne Rade vhodné a proporcionálne opatrenia, ak budú splnené podmienky nariadenia a ak žiadny iný postup stanovený v právnych predpisoch Únie jej neumožní účinnejšiu ochranu rozpočtu Únie. Rada potom prijme konečné rozhodnutie. Koneční príjemcovia a prijímatelia finančných prostriedkov Únie sú v každom prípade naďalej oprávnení prijímať svoje platby. Na tento účel by príslušné členské štáty mali pokračovať v uskutočňovaní týchto platieb.

O mam

Consent choices