priroda
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Kohézna politika EÚ: 76 miliónov eur na zmenu klímy v Rakúsku

Komisia prijala územné plány spravodlivého prechodu (TJTP) pre Rakúsko spolu s prvým financovaním v rámci Fondu spravodlivého prechodu (JTF) vo výške 76 miliónov EUR. Rakúsko dostane v rámci JTF celkovo 136 miliónov EUR, aby pomohlo zabezpečiť, že prechod na klimatickú neutralitu nenechá nikoho v rakúskom miestnom hospodárstve a spoločnosti pozadu.

Výkonný podpredseda Európskej komisie pre zelenú dohodu Frans Timmermans povedal: „Prijatie rakúskeho plánu spravodlivého prechodu spolu s prvou splátkou JTF je pre Rakúsko dobrou správou. Zelené hospodárstvo je našou budúcnosťou a Fond spravodlivého prechodu je tu na to, aby podporil hladký a spravodlivý zelený prechod v rakúskych regiónoch, ktoré čakajú najstrmšie kroky na ceste ku klimatickej neutralite.“

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira povedala: „Som veľmi rada, že bol prijatý plán a že Rakúsku boli pridelené prvé prostriedky z Fondu spravodlivého prechodu. Tento program posilní inovácie a výskum na podporu prechodu na klímu a zároveň zabezpečí, aby v tomto procese prechodu nikto nezostal pozadu.“

Rakúske regióny a obce prechádzajúce významnou transformáciou, ktoré získajú podporu z JTF, sa nachádzajú v Hornom Rakúsku, Korutánsku, Dolnom Rakúsku a Štajersku. Tieto regióny majú silné zastúpenie priemyselných odvetví s vysokou uhlíkovou náročnosťou, ako sú kovy, papier, cement a chemikálie.

Podpora podnikania a ekologických inovácií

Plán vytvorí pracovné miesta a zmierni straty pracovných miest spojené s ekologickým prechodom. Uskutoční sa to investovaním do rozvoja nových obchodných modelov a udržateľných zelených oblastí podnikania, ktoré aktívne sprevádzajú spoločnosti v procese ich prechodu.

Plán bude financovať poradenské služby pre miestne malé a stredné podniky (MSP) a začínajúce podniky (inkubácia, akcelerácia, súvisiace investície do infraštruktúry) a miestne ekosystémy pre začínajúce podniky. To zahŕňa posilnenie už zriadených inkubátorov, budovanie nových inkubačných kapacít so zameraním na zelené podnikateľské modely a zlepšenie prístupu k inkubačným kapacitám (napr. v spolupráci s inštitúciami terciárneho vzdelávania a výskumnými inštitúciami).

Viac..  Komisia navrhuje komplexné monitorovanie na zlepšenie odolnosti európskych lesov

Súvislosti

JTF podporuje územia, ktoré čelia najväčším výzvam pri prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Identifikácia týchto území je uvedená v TJTP a uskutočňuje sa prostredníctvom dialógu s Komisiou v rámci rokovaní o dohodách o partnerstve na roky 2021 – 2027 a súvisiacich programoch. V TJTP, ktoré boli vypracované v úzkej spolupráci s miestnymi partnermi, sa stanovujú výzvy na každom území, ako aj rozvojové potreby a ciele, ktoré sa majú splniť do roku 2030. Určujú tiež typy plánovaných operácií spolu s konkrétnymi mechanizmami riadenia.

JTF je prvým z troch pilierov mechanizmu spravodlivého prechodu. Schválenie TJTP otvára dvere aj pre účelové financovanie v rámci ďalších dvoch pilierov: osobitný program v rámci InvestEU a úverový nástroj pre verejný sektor na spravodlivý prechod, ktorý kombinuje granty Komisie s úvermi Európskej investičnej banky. Mechanizmus spravodlivého prechodu celkovo poskytne cielenú podporu, ktorá pomôže zmobilizovať približne 55 miliárd EUR v období 2021 – 2027 v najviac postihnutých regiónoch s cieľom zmierniť negatívny sociálno-ekonomický vplyv prechodu.

Komisia 2. mája 2022 prijala dohodu o partnerstve s Rakúskom, v ktorej sa stanovuje investičná stratégia politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 vrátane JTF. Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) ako súčasť dohody o partnerstve je ďalším zdrojom podpory výskumu a inovácií na zlepšenie energetickej efektívnosti rakúskeho hospodárstva. Na zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobovanie sa jej v krajine bude vyčlenených 30 % prostriedkov z EFRR.

O mam

Odporúčame pozrieť

Minister Blanár vo Viedni: Rakúsko je pre nás viac než sused

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár rokoval vo Viedni so spolkovým …

Consent choices