Nakúpili ste cez internet a chcete tovar vrátiť? Vďaka Európskej komisii to bude ľahšie

žena za pc
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Kúpili ste si nový 3D televízor s plochou obrazovkou a nikdy vám ho nedoručili? Alebo ste zaplatili zahraničnému dodávateľovi a on vám doručil chybný výrobok? Nemajte obavy, existuje lacný spôsob ako vymôcť vaše peniaze naspäť. Európska komisia navrhla posilniť postavenie spotrebiteľov a podnikov v cezhraničných sporoch s nízkou hodnotou.

Od roku 2007 existuje v EÚ postup na riešenie malých občianskoprávnych a obchodných sporov bez zbytočných komplikácií: Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Po šiestich rokoch Komisia nadväzuje na získané skúsenosti s cieľom ešte viac zjednodušiť a zlacniť Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu a zvýšiť jeho význam pre spotrebiteľov a podniky. Navrhnutá kľúčová zmena by znamenala zvýšenie hornej hranice na predkladanie nárokov v rámci uvedeného konania z dnešných 2 000 EUR na 10 000 EUR. Najväčší prospech z tejto zmeny budú mať malé podniky, keďže v súčasnosti nepresahuje hranicu 2 000 EUR len 20 % obchodných nárokov.

Žiadny spotrebiteľský alebo obchodný nárok nie je príliš malý na to, aby sa nemohol spravodlivo vymôcť“, vyhlásila podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Komisia vypočula spotrebiteľov a podniky a dnes prichádza s návrhom pravidiel, ktoré zefektívnia toto skutočne európske konanie a zvýšia jeho význam pre každodenný život. V čase, keď Európska únia stojí pred veľkými hospodárskymi výzvami, je efektívnejšia spravodlivosť v EÚ kľúčovým prvkom pre obnovu rastu a posilnenie obchodu. Dnes podnikáme kroky na zjednodušenie postupu na riešenie sporov s nízkou hodnotou na našom jednotnom trhu. Spotrebitelia a malé a stredné podniky by sa pri cezhraničných nákupoch mali cítiť ako doma.

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ktoré bolo prijaté v roku2007 auplatňuje sa od roku 2009, je užitočným nástrojom, ktorý sa osvedčil. Náklady na cezhraničné konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa vďaka nemu znížili až o 40 % a dĺžka takéhoto konania sa skrátila z pôvodných 2 rokov a 5 mesiacov na priemerné trvanie 5 mesiacov. Stále však existuje priestor na zlepšenie. V správe Komisie o Európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ktorá bola dnes uverejnená, sa uvádza, že kvôli hornej hranici na predloženie nároku vo výške 2 000 EUR zostáva príliš veľa sporov s nízkou hodnotou sporu z konania vylúčených, a to najmä sporov týkajúcich sa malých a stredných podnikov. Veľký počet sporov je takisto z konania vylúčených v dôsledku úzkej definície „cezhraničného“ sporu, čo znamená, že napríklad na automobilovú nehodu v pohraničnej oblasti iného členského štátu alebo na zmluvu o prenájme prázdninovej nehnuteľnosti sa v súčasnosti toto konanie nevzťahuje.

Komisia preto podniká kroky na zlepšenie využiteľnosti tohto konania tým, že zavádza cielený súbor praktických zmien, pokiaľ ide o spôsob fungovania konania. Návrh Komisie na revíziu nariadenia o Európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu prináša najmä:

1. Zvýšenie hranice na predkladanie nárokov „ vo veciach s nízkou hodnotou“ z 2 000 EUR na 10 000 EUR. To prinesie úžitok najmä malým a stredným podnikom, keďže bude možné toto konanie uplatniť v prípade 50 % obchodných nárokov (oproti dnešným 20 %). Prospech zo zvýšenej hranice budú mať aj spotrebitelia, keďže asi jedna pätina ich nárokov presahuje hodnotu 2 000 EUR.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Opozícia znova útočí na Slovensko v Bruseli

2. Rozšírenie definície „cezhraničného“ sporu s cieľom pomôcť väčšiemu počtu spotrebiteľov a podnikov pri riešení ich cezhraničných sporov.

3. Zavedenie hornej hranice súdnych poplatkov: V rámci súčasného konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu môžu byť súdne poplatky neprimerane vysoké, v niektorých prípadoch môžu dokonca prevyšovať hodnotu samotného nároku. Dnešným návrhom sa zabezpečí, aby súdne poplatky nepresahovali 10 % hodnoty nároku, pričom minimálny poplatok nesmie byť vyšší ako 35 EUR. V návrhu sa bude tiež vyžadovať, aby súdne poplatky bolo možné hradiť online prostredníctvom kreditnej karty.

4. Zníženie administratívnej záťaže a cestovných nákladov: Tieto nové pravidlá umožnia navrhovateľom, aby začali konanie online: e-mail sa stane právne platným komunikačným prostriedkom medzi zúčastnenými stranami a telekonferencia alebo videokonferencia sa stane prirodzeným nástrojom v ústnom pojednávaní vždy, keď to bude potrebné.

Úspešný príklad ako funguje konanie

Príklad týkajúci sa spotrebiteľa: Istý rakúsky spotrebiteľ si objednal lyžiarsku výstroj z nemeckej webovej stránky. Vopred zaplatil 1 800 EUR prostredníctvom bankového prevodu. Obchodník mu výstroj nikdy nedodal a ani nevrátil nákupnú cenu. Spotrebiteľ preto inicioval konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu. Príslušný rakúsky súd v Linzi vydal rozsudok v prospech spotrebiteľa, ktorý vymáhali nemecké orgány v Charlottenburgu. Spotrebiteľ následne dostal náhradu nákupnej ceny.

Príklad z oblasti malých a stredných podnikov: Maloobchodný predajca kozmetických výrobkov v Portugalsku renovoval svoj obchod a objednal si dlaždice od španielskeho výrobcu v hodnote 8 000 EUR. Po ich dodaní tento maloobchodník zaplatil faktúru, ale keď začali s renováciou, všimol si, že približne polovica dodaných dlaždíc je ohnutá , a teda nepoužiteľná.

Portugalský maloobchodník požiadal o výmenu dlaždíc, čo však španielska spoločnosť odmietla, a tiež odmietala vrátiť finančné prostriedky. Portugalský maloobchodník podal návrh na konanie s nízkou hodnotou sporu, pričom k žiadosti adresovanej miestnemu súdu (pretože miesto plnenia zmluvy bolo v Portugalsku) pripojil predmetnú faktúru a žiadal náhradu vo výške 3 000 EUR. Súd doručil žiadosť španielskej spoločnosti, ktorá nárok odmietla a tvrdila, že kvalita dlaždíc bola dobrá. Súd požiadal o stanovisko odborníka, ktorý potvrdil zlú kvalitu dlaždíc.

Súd rozhodol, že uvedený dôkaz je primeraný a dostatočný a prikázal španielskej spoločnosti zaplatiť náhradu vo výške 3 000 EUR a náhradu nákladov.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices