Eurobarometer: So železnicami je spokojná polovica Európanov

železnice
PHOTO: Flickr.

Podľa prieskumu Eurobarometer, 58 % Európanov je spokojných so železničnými službami vo svojej krajine. Vlaky však využíva pomerne málo Európanov. V niektorých krajinách je znepokojivo veľa ľudí, ktorí si myslia, že je príliš komplikované kúpiť si cestovný lístok. A približne 19 % Európanov nevyužíva vlak pre nedostatočnú dostupnosť. Osoby so zníženou pohyblivosťou sa sťažovali najmä na zlú dostupnosť železničných vozňov a nástupíšť a nedostatok informácií o dostupnosti pri plánovaní svojej cesty.

Podpredseda Komisie Siim Kallas zodpovedný za dopravu vyhlásil: „Pravidelne využíva vlak len štvrtina cestujúcich v EÚ.“ To nestačí. Musíme zatraktívniť železničnú dopravu a táto štúdia nám jasne ukázala, kde je potrebné prijať opatrenia. Napríklad je neprijateľné, aby bola kúpa cestovných lístkov v niektorých krajinách tak komplikovaná. Rozhodnúť sa ísť vlakom by malo byť tak rýchle a ľahké ako vybrať auto z garáže.

Lístky a informácie

Celková miera spokojnosti, pokiaľ ide o jednoduchosť kúpy lístka, sa od roku 2011 nezlepšila (78 % spokojnosť). V Rakúsku (nárast 14 percentuálnych bodov) a v Grécku (10 percentuálnych bodov) však došlo k značnému zlepšeniu a v Taliansku, Dánsku a Slovinsku (vo všetkých prípadoch o viac ako 10 percentuálnych bodov) naopak k znepokojivému nárastu nespokojnosti.

Spokojnosť s poskytovaním informácií počas cesty vlakom, najmä v prípade meškania, je naďalej nedostatočná (menej ako 50 % spokojnosť). Najvyššiu mieru spokojnosti zaznamenali Spojené kráľovstvo (70 %), Fínsko (68 %) a Írsko (62 %). Najvyššiu mieru nespokojnosti mali Francúzsko (47 %) a Nemecko (42 %).

Štvrtý železničný balík obsahuje návrhy, ktoré umožňujú vytvoriť spoločné informačné systémy a integrované systémy predaja cestovných lístkov.

Spoľahlivosť

Spokojnosť s presnosťou a spoľahlivosťou je najvyššia v Írsku, Lotyšsku, Rakúsku a Spojenom kráľovstve (nad 73 %). Nespokojnosť je najvyššia v Taliansku (44 %), Nemecku (42 %), Poľsku (40 %) a vo Francúzsku (39 %).

Spokojnosť s frekvenciou premávky vlakov je podstatná z hľadiska prilákania cestujúcich, keďže načasovanie spojov je kľúčovým faktorom pri rozhodovaní zákazníkov o výbere dopravného prostriedku. S frekvenciou premávky vlakov je spokojných spolu 59 % Európanov. Najnižšiu mieru spokojnosti zaznamenali Taliansko a krajiny strednej a juhovýchodnej Európy.

Návrhy nachádzajúce sa v štvrtom železničnom balíku spočívajúce v posilnení správcov infraštruktúry by mali posilniť riadenie železničnej siete a zlepšiť jej spoľahlivosť.

V rámci novej politiky EÚ v oblasti infraštruktúry Európska únia investuje 26 miliárd EUR na financovanie celoeurópskych dopravných projektov. Pôjde najmä o železnice, výstavbu chýbajúcich cezhraničných spojov, odstránenie nepriechodných miest a rozvoj inteligentnejších sietí.

Dostupnosť

Iba 37 % opýtaných Európanov je veľmi spokojných s celkovou dostupnosťou vlakových staníc pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Spokojnosť je najvyššia v Spojenom kráľovstve (61 %), Írsku (56 %) a vo Francúzsku (52 %). Podpriemernú spokojnosť vykázalo Nemecko, Švédsko, Taliansko a krajiny východnej Európy.

Iba 46 % respondentov je spokojných s dostupnosťou nástupíšť (40 % v prípade železničných vozňov) a ešte menej ľudí vyjadrilo spokojnosť s úrovňou informácií o dostupnosti poskytovaných pred cestou (39 %) a s pomocou osobám so zníženou pohyblivosťou (37 %). Spokojnosť sa ďalej znižuje, keď sa určitý problém priamo týka respondentov (43 % spokojnosť s dostupnosťou nástupíšť a 37 % spokojnosť s dostupnosťou vozňov).

Ak chceme zvýšiť podiel železničnej dopravy, je nevyhnutné vyriešiť otázky týkajúce sa dostupnosti, a to najmä v súvislosti so starnutím európskeho obyvateľstva. 34 % respondentov, ktorí nikdy nevyužívajú vlaky, uviedlo ako dôvod svojho nevyužívania minimálne jeden problém súvisiaci s dostupnosťou. Mohlo by to znamenať, že približne 19 % obyvateľov EÚ nevyužíva služby železníc z dôvodu dostupnosti.

Vybavovanie sťažností

Spokojnosť s vybavovaním sťažností sa od roku 2011 zvýšila o úctyhodných 11 percentuálnych bodov, čo predstavuje prvé výsledky vykonávania nariadenia o právach cestujúcich1. V štyroch členských štátoch (Francúzsko, Lotyšsko, Fínsko a Španielsko) sa spokojnosť zvýšila o viac ako 20 percentuálnych bodov.

Súčasné využívanie vlakov v EÚ

– Iba 35 % Európanov využíva vlaky Intercity niekoľkokrát za rok alebo častejšie, hoci 83 % obyvateľov býva menej ako 30 minút od vlakovej stanice.

– 32 % Európanov nikdy nevyužíva vlaky Intercity.

– 53 % Európanov nikdy nevyužíva prímestské vlaky, hoci 31 % býva menej ako 10 minút od vlakovej stanice. Niekoľkokrát do týždňa využíva prímestské vlaky iba 14 % Európanov.

Automobily naďalej zostávajú dominantným dopravným prostriedkom v Európe, tento trend sa však mení: v roku 2010 cestoval priemerný Európan autom takmer9 500 km, čo je o100 kmmenej ako v roku 2004.

O red

Odporúčame pozrieť

Európska únia možno uvalí na Irán nové sankcie

Európska únia možno uvalí na Irán nové sankcie v súvislosti s jeho víkendovým útokom na …

Consent choices