V EÚ je stále zlé ovzdušie! Členské štáty nedodržujú normy

ovzdušie
PHOTO: Flickr.

Mnohé členské štáty EÚ stále nedodržiavajú dohodnuté normy EÚ pre kvalitu ovzdušia a vo všeobecnosti ani usmernenia Svetovej zdravotnej organizácie OSN týkajúce sa znečisťovania ovzdušia.

Hoci sa vďaka politike EÚ v oblasti kvality ovzdušia podarilo výrazne znížiť koncentrácie škodlivých znečisťujúcich látok, napr. tuhých častíc, oxidu siričitého (ktorý je hlavnou príčinou kyslých dažďov), olova, oxidov dusíka, oxidu uhoľnatého a benzénu, hlavné problémy stále pretrvávajú. Zvlášť jemné častice a ozón predstavujú aj naďalej značné zdravotné riziká a limity bezpečné pre zdravie sa pravidelne prekračujú. Normy EÚ v oblasti kvality ovzdušia a jej ciele nie sú v mnohých regiónoch a mestách dodržiavané, čo má za následok zhoršovanie verejného zdravia, a tým zvyšovanie nákladov na zdravotnú starostlivosť s negatívnymi vplyvmi na celé hospodárstvo. Celkové externé náklady súvisiace so zdravím, ktoré spoločnosť vynakladá z dôvodu znečisťovania ovzdušia, sa odhadujú na 330 až 940 miliárd eur ročne. Situácia je zvlášť alarmujúca v mestských oblastiach, v ktorých dnes žije väčšina Európanov.

ĽUDIA PLATIA VIAC ZA ZLÚ KVALITU OVZDUŠIA AKO ZA NEHODOVOSŤ NA CESTÁCH

Ľuda platia za zlú kvalitu ovzdušia viac ako za nehodovosť na cestách, a preto sa stala hlavnou environmentálnou príčinou predčasných úmrtí v EÚ. Zároveň negatívne vplýva na kvalitu života, pretože vyvoláva dýchacie problémy a astmu. Komisia na túto skutočnosť reaguje dnes prijatými novými opatreniami na zníženie znečisťovania ovzdušia. Balíkom politických opatrení, ktoré majú zaručiť čisté ovzdušie, sa aktualizujú existujúce právne predpisy a ešte viac znižujú škodlivé emisie z priemyslu, dopravy, elektrární a poľnohospodárstva, pričom cieľom je znížiť ich vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Znečistené ovzdušie totiž navyše zvyšuje počet stratených pracovných dní a vedie k vysokým nákladom na zdravotnú starostlivosť, pričom najviac postihnuté sú zraniteľné skupiny obyvateľstva ako deti, astmatici a starší ľudia. Zároveň ničí ekosystémy nadmerným uvoľňovaním dusíka (eutrofizácia) a kyslým dažďom. Každý rok tak pre spoločnosť predstavuje priame náklady vo výške približne 23 miliárd eur vrátane škôd na poľnohospodárskych plodinách a na budovách. Realizácia balíka opatrení znamená pre ľudské zdravie každoročne prínos vo výške okolo 40 miliárd eur, čo je viac ako dvanásťnásobok nákladov na znižovanie znečisťovania, ktoré podľa odhadov dosiahnu v roku 2030 výšku 3,4 miliardy eur.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik v tejto súvislosti uviedol: „Vzduch, ktorý dnes dýchame, je oveľa čistejší ako tomu bolo za uplynulých niekoľko desiatok rokov. No znečisťovanie ovzdušia je ešte stále „neviditeľným zabijakom“ a mnohým ľuďom brániť viesť plnohodnotný aktívny život. Opatreniami, ktoré navrhujeme, sa zníži počet predčasných úmrtí spôsobených znečisťovaním ovzdušia na polovicu, zvýši ochrana zraniteľných skupín, ktoré ju najviac potrebujú, a zlepší kvalita života všetkých ľudí. Je to dobrá správa aj pre prírodu a citlivé ekosystémy, navyše sa opatreniami podporí priemysel s čistými technológiami — dôležité rastové odvetvie pre Európu.“

NOVÉ PRAVIDLÁ PRE OCHRANU OVZDUŠIA

  • nový program Čisté ovzdušie pre Európu s opatreniami na zaručenie splnenia súčasných cieľov v krátkodobom horizonte a nové ciele kvality ovzdušia do roku 2030; súčasťou balíka sú aj podporné opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie kvality ovzdušia v mestách, podporu výskumu a inovácií, a presadzovanie medzinárodnej spolupráce,
  • revízia smernice o národných emisných stropoch s prísnejšími národnými emisnými stropmi v prípade šiestich hlavných znečisťujúcich látok a
  • návrh novej smernice na zníženie znečisťovania zo stredne veľkých spaľovacích zariadení, akými sú elektrárne pre obytné štvrte alebo veľké budovy a malé priemyselné zariadenia.
Viac..  E. Jurzyca: Ochota Slovákov vynakladať peniaze na zelené projekty naďalej klesá

Odhaduje sa, že do roku 2030 dôjde vďaka balíku politických opatrení v oblasti čistoty ovzdušia v porovnaní so stavom bez zavedenia týchto opatrení:

– k zabráneniu 58 000 predčasných úmrtí,

– k záchrane 123 000 km2 ekosystémov pred znečistením dusíkom (viac ako polovica územia Rumunska),

– k záchrane 56 000 km2 chránených oblastí Natura 2000 (viac ako celé územie Chorvátska) pred znečistením dusíkom,

– k záchrane 19 000 km2 lesných ekosystémov pred okysľovaním.

Len samotné zlepšenie verejného zdravia ušetrí spoločnosti 40 až 140 miliárd eur na externých nákladoch a prinesie asi 3 miliardy eur v priamych výhodách v podobe zvýšenej produktivity pracovnej sily, nižších nákladov na zdravotnú starostlivosť, zvýšenej úrodnosti a menších škôd na budovách. Vďaka návrhu sa zvýši produktivita a konkurencieschopnosť znížením počtu stratených pracovných dní, čo zodpovedá ekvivalentu okolo 100 000 dodatočných pracovných miest. Odhaduje sa, že to bude mať pozitívny priamy dopad na hospodársky rast.

Návrh vychádza zo záverov komplexnej revízie existujúcej politiky EÚ v oblasti ovzdušia. Prichádza po rozsiahlych konzultáciách, ktoré potvrdili širokú podporu opatreniam EÚ v tejto oblasti.

Komisár pre zdravie Tonio Borg dodal: „S radosťou vítam schválenie balíka týkajúceho sa čistoty ovzdušia, ktorý dá Európe ten správny smer, ak chceme v dlhodobom horizonte zabezpečiť čisté ovzdušie pre všetkých. Nová politika v oblasti ochrany ovzdušia umožní viesť Európanom zdravší a dlhší život: zníži sa počet detí, ktoré budú mať astmu alebo iné respiračné ochorenie, bude menej ľudí s rakovinou, s chronickým respiračným alebo kardiovaskulárnym ochorením a menej úmrtí spôsobených vplyvom znečisteného ovzdušia na ľudské zdravie.“

O red

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices