Extrémizmus v Európskej únii sa stupňuje

extrémizmus
PHOTO: Flickr.

Teroristické a násilné extrémistické činnosti sa vyvinuli, sú na vzostupe a sú vážnou hrozbou v EÚ. Tieto činnosti páchajú nielen organizované skupiny, ale čoraz častejšie aj menšie skupiny alebo jednotlivci, ktorí v súčasnosti konajú z rôznych pohnútok. Používanie on-line nástrojov na účely náboru a šírenie propagandy zaznamenáva nárast, čo sťažuje predvídanie či odhaľovanie násilných činov. Okrem toho rastie počet Európanov, ktorí cestujú do zahraničia, kde prejdú výcvikom a bojujú v bojových zónach, pričom sa stávajú ešte radikálnejšími a po svojom návrate môžu predstavovať hrozbu pre našu bezpečnosť.

Európska komisia prijala oznámenie, v ktorom predstavila 10 oblastí, v ktorých sa členské štáty a EÚ vyzývajú, aby posilnili svoje opatrenia na predchádzanie všetkým formám extrémizmu, ktorý vedie k násiliu, bez ohľadu na to, z čoho pramení. Medzi navrhované opatrenia patrí vytvorenie európskeho znalostného centra pre násilný extrémizmus, vypracovanie odbornej prípravy pre odborníkov v prvej línii, finančná podpora projektov využívajúcich moderné komunikačné nástroje a sociálne média na boj proti teroristickej propagande. Od členských štátov sa takisto vyžaduje, aby vypracovali programy, ktoré uľahčia členom extrémistických skupín vzdať sa násilia a príslušnej ideológie. Daných desať odporúčaní je výsledkom dvojročnej práce siete na zvyšovanie povedomia o radikalizácii (RAN), ktorú Komisia založila v roku 2011 a ktorá spája 700 odborníkov a odborníkov v prvej línii z celej Európy.

„Žiadna krajina nie je ušetrená od hrôz násilného extrémizmu. Doposiaľ sa voči tejto rastúcej hrozbe však postavilo len príliš málo členských štátov EÚ. Potrebujeme silné preventívne opatrenia na boj proti extrémizmu vo všetkých jeho formách. Našim cieľom je podporiť úsilie členských štátov proti radikalizácii a extrémistickému násiliu a poskytnúť im súbor nástrojov pre preventívne opatrenia v Európe, uviedla komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

Na ochranu občanov pred týmito hrozbami je potrebný prístup, ktorý zahŕňa široký okruh partnerov na miestnej, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni i na úrovni EÚ. Komisia navrhuje podporiť úsilie členských štátov o riešenie radikalizácie zameraním sa na týchto 10 oblastí opatrení:

Vypracovanie komplexných národných stratégií. Členské štáty by mohli vytvoriť primerané rámce, ktoré by zapojili mimovládne organizácie, pracovníkov v prvej línii, bezpečnostné služby a odborníkov v danej oblasti, na uľahčenie vytvorenia opatrení na účinnejšie zabránenie násilnému extrémizmu a terorizmu.

Vytvorenie európskeho znalostného centra v budúcom roku, ktorého úlohou by bolo vypracovať a šíriť osvedčené postupy a utvárať výskumný program. Bude nápomocné pre tvorcov politík na vnútroštátnej a miestnej úrovni i na úrovni EÚ a koordinovať iniciatívy v oblasti predchádzania radikalizácii v EÚ aj mimo nej. Komisia vyčlení v období 2014 – 2017 20 miliónov EUR na toto znalostné centrum a ďalšie preventívne a centrálne riadené činnosti vrátane činností siete RAN a podpory pre programy zamerané na výstupné stratégie v členských štátoch.

Nadviazanie na prácu siete na zvyšovanie povedomia o radikalizácii (RAN) s cieľom posilniť jej úlohy a zabezpečiť, aby dokázala na žiadosť členských štátov poskytovať praktické usmernenia.

Vypracovanie a uľahčenie odbornej prípravy pre odborníkov v prvej línii, ktorí pracujú s rizikovými jednotlivcami alebo skupinami, ktorá bude určená nielen pracovníkom orgánov presadzovania práva a väzenskému personálu, ale aj napr. sociálnym pracovníkom, vychovávateľom a zdravotníckym pracovníkom, a prostredníctvom ktorej lepšie pochopia proces radikalizácie a spôsoby, ako naň reagovať.

Poskytnutie programov na podporu demobilizácie a deradikalizácie pre členov extrémistických skupín („výstupné stratégie“) v každej krajine EÚ. Takéto programy nie sú napriek svojej účinnosti v súčasnosti k dispozícii v prevažnej väčšine členských štátov EÚ. Takéto činnosti sa často najlepšie vykonávajú v spolupráci s niekoľkými subjektmi z jednotlivých sektorov, najmä s rodinami a členmi komunít blízkych násilným extrémistom. Komisia poskytuje na požiadanie usmernenia pre vypracovanie výstupných stratégií a prípravu odbornej prípravy pre miestnych odborníkov zapojených do práce týkajúcej sa výstupných stratégií. Komisia v minulosti vynaložila na projekty deradikalizácie približne 10 miliónov EUR z programu ISEC. Z prostriedkov uvedeného programu financovala veľké množstvo projektov na zlepšenie znalostí o procese radikalizácie a expertízy v spôsobe navrhovania účinných preventívnych opatrení.

Viac..  Slovenské združenie Integra nominované na Cenu EHSV pre občiansku spoločnosť za duševné zdravie

Užšia spolupráca s občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom pri riešení internetových hrozieb.Extrémistický materiál a propaganda sú ľahko dostupné na internete cez diskusné stránky, sociálne média, blogy atď. Musí sa však urobiť viac než len zakázať alebo odstraňovať nelegálny materiál, a zahrnúť aj vypracovanie posolstiev, ktoré sú protiargumentáciou na vyvrátenie extrémistických názorov. Komunitné skupiny, občania, obete a bývalí extrémisti môžu sprostredkovať silný odkaz. Komisia navrhuje vytvoriť fórum s kľúčovými subjektmi v príslušnom odvetví s cieľom diskutovať o príležitostiach na užšiu spoluprácu a podporuje vypracovanie a šírenie príbehov s protiargumentáciou.

Príspevok obetí. Svedectvo obetí je mocným nástrojom predchádzania radikalizácii a deradikalizácie, ale len pod podmienkou, že nemajú problém vyrozprávať svoj príbeh a že budú pri tom náležite podporení. Komisia bude podporovať skupiny a siete obetí, okrem iného prostredníctvom financovania projektov, s cieľom uľahčiť komunikačné aktivity a zvýšiť povedomie.

Podnietenie kritického myslenia medzi mladými ľuďmi o extrémistických odkazoch. Vzdelávanie a práca s mládežou sú kľúčovými oblasťami, ktoré môžu mladým ľuďom pomôcť kriticky myslieť o extrémistických názoroch a vyjadreniach a odhaliť trhliny takejto propagandy. Komisia podporí miestne komunity a skupiny pracujúce s bývalými násilnými extrémistami a ich obeťami, keďže vedia najlepšie opísať napríklad skutočnosti vojny a výcvikové tábory teroristov.

Posilnenie výskumu trendov v radikalizácii. EÚ bude naďalej financovať výskum, ktorý sa bude zaoberať tým, prečo a ako sa ľudia radikalizujú alebo deradikalizujú, a aké úlohy zohrávajú napríklad ideológie, internetové techniky náboru a rolové vzory.

Užšia spolupráca s partnerskými krajinami mimo EÚ. Náchylné na radikalizáciu sú aj krajiny mimo EÚ. Komisia a vysoký predstaviteľ budú naďalej spolupracovať s tretími krajinami s cieľom predchádzať radikalizácii prostredníctvom využitia financovania EÚ na odbornú prípravu alebo podporu médií a iných základných preventívnych opatrení. Stratégie na predchádzanie radikalizácii a násilnému extrémizmu by mali byť začlenené aj do vypracovania nástrojov a prostriedkov spolupráce.

Okrem toho Komisia uverejnila zbierku koncepcií a postupov týkajúcich sa predchádzania radikalizácii a boja proti nej, ktorú vytvorila sieť RAN. Možno v nej nájsť súbor ôsmich koncepcií odborníkov v oblasti predchádzania radikalizácii, ktoré sú ilustrované niekoľkými vybranými postupmi a projektami. Účelom tejto zbierky je ďalej podporovať opatrenia navrhované v oznámení.

Od roku 2005 sa úsilie proti radikalizácii riadi stratégiou EÚ na boj proti radikalizácii a náboru teroristov, ktorá bola naposledy revidovaná v roku 2008. Táto stratégia, v ktorej sa uznáva, že za bezpečnosť sú zodpovedné orgány členských štátov, obsahuje spoločné štandardy a opatrenia zamerané na predchádzanie radikalizácii teroristov a náboru v týchto troch hlavných oblastiach:

– marenie činnosti sietí a jednotlivcov, ktorí navádzajú ľudí na terorizmus;

– zabezpečenie toho, aby hlasy väčšinového názorového prúdu prevažovali nad hlasmi extrémistov;

– ráznejšia podpora bezpečnosti, spravodlivosti, demokracie a príležitostí pre všetkých.

Oznámenie Komisie nadväzuje na závery Rady z júna 2013 a je príspevkom k revízii stratégie EÚ v priebehu roka 2014.

Európska komisia už podporuje úsilie členských štátov o predchádzanie násilnému extrémizmu a boj proti nemu. Komisia uznáva, že radikalizácii možno najlepšie zamedziť na úrovni, ktorá je čo najbližšie k náchylným jednotlivcom v najviac ohrozených komunitách, a preto v septembri 2011 zriadila sieť EÚ na zvyšovanie povedomia o radikalizácii.

RAN podporuje odborníkov v prvej línii, ktorí sú zapojení do predchádzania radikalizácii a násilnému extrémizmu v celej EÚ, a uľahčuje výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi nimi. Sieť RAN spája vedúcich odborníkov a odborníkov v danej oblasti do týchto ôsmich pracovných skupín: polícia a presadzovanie práva; svedectvá obetí terorizmu; internet a sociálne média; prevencia; deradikalizácia; väzenská a probačná služba; zdravie vnútorná a vonkajšia dimenzia.

O red

Odporúčame pozrieť

potraviny

Ostrá kritika zo strany slovenských mlynárov: ohrozenie potravinárstva pre „bruselských byrokratov“

Mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov podporujú požiadavky slovenských poľnohospodárov. Vedenie Európskej únie a najmä tamojší byrokrati …

Consent choices