Plánujete sa presťahovať do iného členského štátu EÚ? Budete to mať ľahšie

kufor
PHOTO: Flickr.

Občania a firmy sťahujúci sa do iného členského štátu by mohli v budúcnosti čeliť menšiemu náporu byrokracie. Európsky parlament schválil novú legislatívu, ktorá zjednodušuje preukazovanie pravosti niektorých verejných listín, vrátane rodného a sobášneho listu. Na ich vstup do platnosti je však potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny členských štátov.

“Toto nariadenie bude priamym prínosom pre občanov EÚ. Zníži totiž byrokraciu a odstráni tak ďalšiu prekážku skutočne nadnárodnej Európskej únie bez hraníc,“ uviedol spravodajca navrhovanej legislatívy, poslanec Bernhard Rapkay (S&D, DE).

“Rada ministrov sa však najprv musí naučiť klásť potreby občanov na prvé miesto. Parlament preto nalieha na Radu, aby sa dohodla a umožnila tak občanom využívať nové pravidlá,“ dodal poslanec Rapkay.

Nariadenie, ktoré stanovuje pravidlá overovania pravosti verejných listín bez toho, aby zaviazalo členské štáty uznávať ich obsah, poslanci schválili pomerom hlasov 573 (za): 62 (proti): 44 (zdržalo sa hlasovania).

Menej administratívnych formalít

Nová právna úprava by pri vybraných verejných listinách, ktoré potvrdzujú napríklad rodinný stav a väzby či práva duševného vlastníctva, odstránila nutnosť osvedčovať pravosť týchto dokumentov prostredníctvom legalizácie alebo apostilu. Poslanci presadzujú, aby tieto administratívne formality neboli nutné ani pri ďalších verejných listinách, ktoré sa týkajú napríklad odbornej kvalifikácie a dosiahnutého vzdelania, daňových povinností či sociálneho zabezpečenia. Parlament zároveň posilnil pravidlá, ktoré uľahčia uznávanie neoverených kópií a prekladov.

Voliteľné viacjazyčné formuláre EÚ

Návrh nariadenia počíta so zavedením štandardných viacjazyčných formulárov EÚ, ktoré by ako alternatíva vnútroštátnych verejných listín odbúrali občanom náklady na preklad a zároveň uľahčili prácu verejným orgánom.

Pôvodne navrhovaný text počítal s viacjazyčnými formulármi, ktoré by potvrdzovali narodenie, úmrtie, manželstvo, registrované partnerstvo, právne postavenie a zastupovanie spoločnosti alebo iného podniku. Na základe poslaneckých pozmeňovacích návrhov však Parlament navrhol ďalších 11 formulárov. Potvrdzovali by napríklad meno, pôvod (mená rodičov), adopciu, neexistenciu manželského zväzku, rozvod, zrušenie registrovaného partnerstva, občianstvo Únie a štátnu príslušnosť, neexistenciu záznamu v registri trestov, bydlisko (pobyt), ukončené vzdelanie a zdravotné postihnutie.

Viac..  EÚ poskytuje 83 miliónov eur na humanitárnu pomoc na podporu ľudí na Ukrajine a v Moldavsku

Záruky proti podvodom

V prípade odôvodnených pochybností si môžu orgány členského štátu, kde bola verejná listina alebo jej kópia predložená, overiť jej pravosť u vystavujúceho orgánu prostredníctvom existujúceho informačného systému o vnútornom trhu (IMI).

„Zjednodušenie uznávania verejných dokumentov mimo hraníc domovskej krajiny jednoznačne prispeje k zníženiu finančných nákladov pre študentov aj pracovníkov pôsobiacich v inom členskom štáte. Považujem to za dôležitý krok smerom k odstráneniu byrokracie, ktorá zbytočne predlžuje právne úkony a sťažuje slobodný pohyb občanov v EÚ,“ uviedla poslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, SK).

„Viacjazyčné, všeobecne uznávané formuláre verejných listín môžu pomôcť občanom cestujúcim za prácou či štúdiom do iných krajín EÚ preukazovať potrebné osobné údaje. Vo vystúpení som upozornil na potrebu spoločného účinného mechanizmu overovania týchto listín, aby sa predišlo ich zneužitiu falšovaním,“ uviedol poslanec Jaroslav Paška (EFD, SK).

O red

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices