Základné práva LGBTI chce Európsky parlament viac chrániť

LGBTI pochod
PHOTO: Flickr.

Európska únia by mala vypracovať komplexný viacročný plán alebo stratégiu na ochranu základných práv lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov, transrodových osôb a intersexuálov (LGBTI), uvádza sa v uznesení, ktoré schválil Európsky parlament. Podľa minuloročného prieskumu Agentúry EÚ pre základné práva sa za posledných päť rokov 47% respondentov z LGBTI komunity v EÚ cítilo diskriminovaných alebo obťažovaných a 26% opýtaných bolo fyzicky napadnutých alebo čelili hrozbe napadnutia.

„Homofóbia už viac nesmie byť v Európe tolerovaná. Mnoho nás lesbičiek, gejov, bisexuálov, transrodových osôb a intersexuálov, žilo svoje životy pridlho v strachu. V strachu chytiť sa na ulici za ruku, strachu z osočovania, strachu z vyhodenia z domovov, škôl, zamestnaní. Moja správa tvrdí, že EÚ musí konať, aby sme si aj my mohli užívať práva, ktoré sú v EÚ zaručené všetkým,“ uviedla spravodajkyňa uznesenia, poslankyňa Ulrike Lunacek (Zelení/EFA, AT).

Parlamentné uznesenie, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 394 (za): 176 (proti): 72 (zdržalo sa hlasovania), veľmi ľutuje, že základné práva lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov, transrodových osôb a intersexuálov (LGBTI) sa v Európskej únii v plnej miere ešte vždy nedodržiavajú. Uznesenie vyzýva Komisiu, členské štáty a príslušné agentúry, aby spoločne pracovali na komplexnej viacročnej politike na ochranu základných práv osôb LGBTI, ktorá by mala vychádzať z existujúcich stratégií EÚ proti diskriminácii na základe pohlavia , zdravotného postihnutia alebo etnického pôvodu.

Táto komplexná politika by podľa poslancov mala zahŕňať ciele v oblasti zamestnania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, prístupe k tovarom a službám, partnerskej a rodinnej politiky, slobody pohybu, slobody prejavu, ako aj v otázkach nenávistných prejavov, azylu a zahraničnej politiky.

Uznesenie však zároveň jasne uvádza, že táto komplexná politika musí rešpektovať právomoci členských štátov.

Trestné činy páchané z nenávisti

Rámcové rozhodnutie Rady o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva by malo byť prepracované, uvádza sa v uznesení. Nový text by mal podľa poslancov zahŕňať aj tie formy trestnej činnosti, ktorých motívom sú predsudky, a podnecovanie k nenávisti na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity.

Rodiny a sloboda pohybu

Komisia by mala vypracovať usmernenia s cieľom zabezpečiť, aby sa pri uplatňovaní smerníc o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov a o práve na zlúčenie rodiny, rešpektovali všetky formy rodiny, ktoré sú právne uznané vnútroštátnymi predpismi členských štátov, uvádza sa v uznesení.

Viac..  Scholz varoval pred voľbami do EP pred nárastom pravicového populizmu

Opatrenia proti šikanovaniu

Komisia by mala podporovať rovnosť a zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity vo všetkých svojich programoch zameraných na mládež a vzdelávanie. Mala by tiež uľahčiť výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi prostredníctvom nezáväznej otvorenej metódy koordinácie v oblasti formálneho vzdelávania, vrátane vzdelávacích materiálov a politík v oblasti boja proti šikanovaniu a diskriminácii, uvádza schválený text.

Transrodové osoby

Členské štáty by podľa poslancov mali zaviesť alebo preskúmať postupy právneho uznania rodu tak, aby plne rešpektovali právo transrodových osôb na dôstojnosť a telesnú integritu, a upustili napríklad od požiadaviek na ich sterilizáciu. Uznesenie zároveň vyzýva Komisiu, aby v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie pokračovala v úsilí o vyčiarknutie odlišností rodovej identity zo zoznamu duševných porúch.

„Slovo tolerancia akoby strácalo vážnosť a nahrádzajú ho nenávistné činy. Verím, že správa pani Lunacek je správnym krokom k zaisteniu rovnakého prístupu pre všetkých občanov EÚ. Mali by sme si uvedomiť, že naše rodiny neohrozujú homosexuáli, ale násilie, netolerancia, neschopnosť dialógu a nanucovanie ‚jediného správneho názoru‘,“ uviedla poslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, SK).

„Prijatie tejto správy je príkladnou ukážkou ideologickej a hodnotovej agresie EÚ do spoločenského usporiadania národných štátov. Uplatňovanie diktátu Moskvy išlo cez Komunistickú stranu a bolo limitované jej vplyvom. Diktát Bruselu ide cez nadradenosť práva EÚ, preto nie je obmedzený. Vystúpil som aj hlasoval proti jej prijatiu,“ uviedol poslanec Jaroslav Paška (EFD, SK).

O red

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu počas tohto mandátu

Blížia sa eurovoľby a niektorí sa ma pýtate, čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu …

Consent choices