Obrovské číslo! Až tretina žien v EÚ priznáva, že sa stala obeťou násilia

žena
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Komisia si pripomína Medzinárodný deň žien oznámením, že splnila svoje ciele týkajúce sa zastúpenia žien 11 mesiacov pred plánovaným termínom.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič: „Som rád, že môžeme Medzinárodný deň žien oslavovať s dôkazmi o konkrétnom pokroku pri realizácii rovnosti príležitostí v rámci Európskej komisie. Komisia čelí rastúcim výzvam, akými sú demografické rozloženie pracovných síl, 5 % zníženie počtu zamestnancov a zvýšené očakávania našich partnerov. To znamená, že dosahovanie čo najväčšej výkonnosti u našich zamestnancov, žien či mužov, nie je už iba želaním, ale nevyhnutnosťou. Preto som rovnosť príležitostí stanovil za kľúčovú prioritou svojho mandátu a dúfam, že môj nástupca na tento úspech nadviaže.“

V stratégii pre rovnosť príležitostí na obdobie 2010 – 2014 boli k 31. decembru 2014 stanovené ciele v troch oblastiach, kde boli ženy nedostatočne zastúpené: 25 % žien na pozície vyššieho manažmentu, 30 % na pozície stredného manažmentu a 43 % na nemanažérske administrátorské pozície (AD).

Z najnovších údajov vyplýva, že všetky tri ciele sa dosiahli k 1. februáru 2014: ženy teraz zastávajú 27,9 % pozícií vyššieho manažmentu, 30,3 % pozícií stredného manažmentu a 43,2 % nemanažérskych administrátorských pozícií. Očakáva sa, že tieto percentuálne podiely budú ďalej rásť. Predstavujú výrazné zlepšenie v porovnaní s rokom 1995, keď ženy zastávali iba 4 % pozícií vyššieho manažmentu, 10,7 % pozícií stredného manažmentu a 23,9 % nemanažérskych administrátorských pozícií.

Komisia sa od roku 1988 aktívne snaží zlepšiť svoje interné vyvážené zastúpenie žien a mužov. Aktuálna stratégia, ktorá bola prijatá v prvom roku terajšieho zloženia Komisie (2010), vychádza z predchádzajúcich úspechov a zároveň predkladá nové ctižiadostivé ciele. Skúsenosti z minulosti ukázali, že na to, aby boli ciele účinné, musí byť takýto prístup doplnený o opatrenia súvisiace s organizáciou výkonu práce. Nedávna revízia služobného poriadku, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2014, výslovne odkazuje na flexibilné pracovné podmienky. V súčasnosti takmer 10 % zamestnancov Komisie pracuje z domu a približne 40 % zamestnancov je vybavených bezpečnostným tokenom, ktorý im umožňuje pracovať kdekoľvek a kedykoľvek. Ako sa ukázalo, najmä pre ženy bola flexibilita kľúčovým faktorom, ktorá im uľahčila prevziať väčšiu zodpovednosť.

Viac..  EÚ pokračuje v boji proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov

V súčasnej stratégii sa takisto uznáva, že záväzok riadiacich pracovníkov vo vyššom manažmente je rozhodujúcim predpokladom dosiahnutia úspechu. Komisia preto vytvorila podmienky, aby riadiaci pracovníci vo vyššom manažmente prevzali väčšiu zodpovednosť. Jednotlivé generálne riaditeľstvá a útvary musia zdôvodňovať svoje výsledky na základe všeobecného výkonnostného rámca. Ich výkony sú hodnotené podľa výpočtu indexu rovnosti príležitostí. To viedlo k tomu, že deviatim generálnym riaditeľstvám, ktoré sa najviac usilujú o rovnosť príležitostí, bolo po prvýkrát udelené ocenenie pre pracovisko s vyrovnaným zastúpením žien a mužov. Štvrťročné monitorovanie cieľov vyváženého zastúpenia žien a mužov na úrovni generálnych riaditeľstiev vykonáva aj Generálne riaditeľstvo pre ľudské zdroje a bezpečnosť.

„MDŽ ponúka príležitosť upozorniť na ekonomickú aj emocionálnu hodnotu starostlivosti, ktorú ženy prirodzene poskytujú deťom a členom rodiny. Ide o náročnú prácu, ktorú spoločnosť dlhodobo prehliada, hoci už existujú prvé analýzy a štatistiky, ktoré sa snažia vyčísliť hodnotu tejto práce a zahrnúť ju do HDP,“ zdôraznila slovenská europoslankyňa Anna Záborská, ktorá je už druhé volebné obdobie členkou Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť v Európskom parlamente.

Viac sa dozviete v priloženom videu:

O red

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices