Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Ochrana spotrebiteľa na úrovni EÚ. Otázky a odpovede z pera Európskej komisie

Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Prečo potrebujeme program na ochranu spotrebiteľa na úrovni EÚ?

Výdavky spotrebiteľov predstavujú 56 % HDP Európskej únie. Dobre informovaní a poučení spotrebitelia môžu viac ako inokedy podnietiť inovácie a rast tým, že budú vyžadovať hodnotu, kvalitu a služby. V dôsledku hospodárskej krízy a nových spôsobov predaja, napríklad elektronického obchodu či digitálnych služieb, sa objavili aj nové potreby. Informácie pre spotrebiteľov musia zároveň udržiavať krok s vývojom na trhoch, ako je napríklad liberalizácia trhov v oblasti energetiky a telekomunikácií.

Okrem toho je tiež potrebné reagovať na nové spoločenské výzvy – zložitosť rozhodovania spotrebiteľov, potrebu prechodu na trvalo udržateľnejšie modely spotreby, príležitosti a hrozby digitalizácie, zvýšenie sociálneho vylúčenia zraniteľných spotrebiteľov a starnutie obyvateľstva.

Aké sú hlavné výzvy, ktoré sa majú riešiť prostredníctvom programu na obdobie rokov 2014 – 2020?

Hlavné výzvy možno zoskupiť do týchto štyroch skupín:

  • Bezpečnosť. Je potrebné posilniť koordináciu vnútroštátnych orgánov na presadzovanie práva a riešiť riziká spojené s globalizáciou výrobného reťazca. Stále narastá požiadavka na bezpečné služby, a to aj v kontexte starnutia obyvateľstva.
  • Informovanosť spotrebiteľov a spotrebiteľská osveta. Je potrebné mať porovnateľné, spoľahlivé a ľahko použiteľné informácie pre spotrebiteľov, najmä cezhraničných, riešiť otázky spojené s nedostatočnými znalosťami spotrebiteľských práv zo strany spotrebiteľov aj zo strany maloobchodných predajcov, získavať rozsiahle údaje o tom, ako trh slúži spotrebiteľom, zvyšovať kapacity spotrebiteľských organizácií, najmä v niektorých členských štátoch a zlepšovať vzdelávacie a informačné nástroje, ktoré používame.
  • Práva spotrebiteľov a účinné odškodnenie. Je potrebné ďalej posilňovať práva spotrebiteľov, najmä v cezhraničných situáciách, a riešiť problémy, ktorým čelia spotrebitelia, keď sa snažia dosiahnuť odškodnenie, predovšetkým v cezhraničných prípadoch, aby sme spotrebiteľov presvedčili, že ich práva sú chránené doma aj v ktoromkoľvek inom členskom štáte.
  • Posilnenie presadzovania práva aj za hranicami. Je potrebné zvýšiť medzi spotrebiteľmi informovanosť o sieti európskych spotrebiteľských centier a ďalej posilňovať jej účinnosť. Posilniť treba tiež účinnosť siete vnútroštátnych orgánov presadzovania práva.

Pre koho bude program znamenať prínos?

Priamy prínos z tohto programu budú mať vnútroštátne orgány zodpovedné za spotrebiteľskú politiku, ochranu a presadzovanie práva v tejto oblasti, sieť európskych spotrebiteľských centier, spotrebiteľské organizácie na úrovni EÚ, a vnútroštátne organizácie spotrebiteľov. V konečnom dôsledku bude program znamenať prínos pre spotrebiteľov v EÚ, a to vďaka lepším spotrebiteľským organizáciám, poradenstvu zo strany európskych spotrebiteľských centier a presadzovaniu opatrení prijatých orgánmi, ktoré by sa inak v dôsledku obmedzených zdrojov neuskutočnili.

Viac..  Ivan Štefanec: Spotrebitelia ušetria a množstvo odpadu poklesne

Čo je nové v porovnaní s predchádzajúcim programom?

Nový program si ponechá najúspešnejšie prvky starého, pričom bude prihliadať na nové spoločenské výzvy, ako je napríklad väčšia zložitosť rozhodovania, potreba prechodu na trvalo udržateľnejšie modely spotreby, príležitosti a hrozby vyplývajúce z rozvoja digitalizácie a osobitné potreby zraniteľných spotrebiteľov.

Ako nový program pre spotrebiteľov podporí hlavnú stratégiu rastu Únie?

Každý z 500 miliónov občanov Európy je aj spotrebiteľom. Spotrebitelia sú hnacou silou európskeho hospodárstva a jednotného trhu. Ich výdavky predstavujú až 56 % HDP EÚ a majú obrovský potenciál ako zdroj rastu a inovácie. Čím viac spotrebiteľov dokáže robiť informované rozhodnutia, tým väčší vplyv môžu mať na posilnenie jednotného trhu a stimuláciu rastu.

Program Spotrebitelia je plne v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020: digitálnou agendou – vedúcou k lepším podmienkam pre spotrebiteľov; udržateľným rastom – smerujúcim k trvalo udržateľnej spotrebe; sociálnym začlenením – berúcim do úvahy zraniteľných spotrebiteľov a starnúcu populáciu; inteligentnou reguláciou – monitorovanie spotrebiteľského trhu prispeje k vyprofilovaniu inteligentnej a cielenej regulácie.

Koľko to stojí?

Prostredníctvom tohto programu sa budú financovať opatrenia vo všetkých 28 členských štátoch EÚ a krajinách Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sa podieľajú na Európskom hospodárskom priestore.

Pri porovnaní tohto programu, ktorý práve vstúpil do platnosti, s predchádzajúcim programom, v bežných cenách, mal Program spotrebitelia na obdobie rokov 2007 – 2013 rozpočet 156,8 milióna EUR, zatiaľ čo nový program bude mať rozpočet vo výške 188,8 miliónov EUR. Predstavuje to len 5 eurocentov na obyvateľa na rok.

O red

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices