europa pre obcanov
PHOTO: redakcia/red

Chcete získať peniaze pre svoj projekt? Program Európa pre občanov schválila milióny EUR, o ktoré môžete zabojovať

europa pre obcanov
Predstavenie programu Európa pre občanov 2020 PHOTO: redakcia/red

V utorok, 6. mája 2014, bola zverejnená programová príručka pre záujemcov o grant z dotačného programu Európa pre občanov. Zároveň bol oficiálne potvrdený termín prvej uzávierky a to na 12 hodinu 4. júna 2014. Dovtedy majú samosprávy, verejné a neziskové organizácie so samostatnou právnou subjektivitou možnosť žiadať o peniaze z programu.

Program má k dispozícii rozpočet 185,5 mil. Eur, z čoho plánuje podporiť viac ako 550 subjektov ročne. Okrem toho prispeje na prevádzku približne 70-tich neziskových organizácií pracujúcich s verejnou mienkou a históriou 20. storočia. 

Máte záujem obnoviť staré partnerstvá vašej obce alebo mesta? Má váš región, samospráva nedoriešenú tému, prípadne nenaplnený potenciál? Pracuje vaša „neziskovka“ na verejných otázkach, otázkach občianstva alebo európskych témach? Potrebujete financie na pripomenutie si udalosti z nedávnej histórie? Toto všetko Vám pomôže zafinancovať program Európa pre občanov.

Program má po novom dve akcie:

Akcia č. 1 Európska pamiatka, ktorej cieľom je pripomínať si najmä dôsledky vojnových konfliktov 20. storočia a hodnotu mieru ako takého, sleduje článok 3 Zmluvy o Európskej únii (Cieľom Únie je presadzovať mier, jeho hodnoty a blaho svojich národov).

Cieľom akcie č. 2 Podpora demokracie a občianskej participácie je podpora aktívneho občianstva; t.j. zaangažovať občanov EÚ čo najviac do tvorby konkrétnych politík EÚ a do diskusií na jednotlivé témy. Medzi aktivity, ktoré akcia financuje patria:cezhraničná spolupráca medzi mestami a obcami za účelom medzi-kultúrnej výmeny alebo riešenia vybranej témy/pálčivej regionálnej otázky a činnosti neziskového sektoru ako sú výskum verejnej mienky, dobrovoľníctvo a podpora angažovanosti občanov na rozvoji lokality, kde žijú.

„Rada Európy dala zelenú novému programu Európa pre občanov 2014 – 2020 v pondelok, 14. 4. 2014.“ povedal na margo schválenia Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a dodáva, že „Mierové spolunažívanie sa v čase udalostí na Ukrajine stáva otázkou číslo jedna, aj preto finančné prostriedky vynaložené na program, ktoré tvoria 0,02 % z celkového rozpočtu Únie, získavajú na dôležitosti a to viac ako predtým.

Finančné krytie na vykonávanie programu na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 je 185 468 000 Eur, teda 0,02% z 960 miliárd, čo je celkový rozpočet EÚ.

Pracovný program pre rok 2014

19,7 mil. Eur bude prerozdelených medzi 586 úspešných žiadateľov z celej Európy (v roku 2014 sa udeľujú i prevádzkové granty). V 373 prípadoch pôjde o podporu jednorazových akcií – podporu cezhraničných partnerstiev miest a obcí (Opatrenie 2,1) a v 213 razoch pôjde o podporu projektov dlhších ako jeden rok. O peniaze z neho môžu žiadať aj slovenské mimovládne neziskové organizácie, samosprávy, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie.

Viac..  Väčšina občanov EÚ si myslí, že únia je dôležitá pri podpore právneho štátu

Program každoročne stanovuje tzv. ročné priority, ktoré v danom kalendárnom roku reflektujú dôležité historické medzníky a politický kontext. Pre rok 2014 to sú:

  • 100 rokov od vypuknutia 1.svetovej vojny
  • 25 rokov od pádu Berlínskeho múru
  • 10 rokov od rozšírenia Európskej únie o štáty strednej a východnej Európy
  • voľby do Európskeho parlamentu a aktívna účasť občanov na demokratickom živote EÚ
  • prehlbovanie debaty o budúcnosti EÚ

Tieto témy sú pre program prioritné, nie však exkluzívne. Európsky kontaktný bod ich odporúčabrať do úvahy pri stavaní projektov, a to v súvislosti so slovenskými reáliami.

História programu 

Doteraz bolo z programu Európa pre občanov podporených celkovo 195 slovenských projektov v celkovej výške takmer 4,5 mil. Eur. Z tejto sumy 67,5 % financií putovalo na podporu projektov v rámci opatrenia Partnerské mestá. Peniaze pomohli zafinancovať slovenským mestám a obciam najmä oblasť cezhraničnej spolupráce, teda oblasť tzv. vonkajších vzťahov,na ktorú rozpočet miest a obcí nestačí, napriek jej dôležitosti priich ďalšom rozvoji.

V roku 2013 bolo v rámci programu Európa pre občanov podporených spolu 44 projektov slovenských žiadateľov v celkovej výške 935 000 Eur, z čoho 38 projektov prešlo v rámci opatrenia Partnerské mestá. V rámci vyhodnotenia výsledkov júnového kola v roku 2013 sa podarilo Slovákom z Európskej komisie získať sumu 479 000 Eur, čím sa v tabuľke najviac podporovaných krajín zaradili na tretie miesto z 27 podporených krajín.

Medzi podporené väčšie projekty patria napr. Podpora zodpovedného občianstva Nadácie Pontis alebo Haviva – Návrat k európskej pamiatke, projekt Múzea SNP. Projekt Európska kultúrna aréna z roku 2007 pomohol mestu Košice pri kandidatúre na Európske hlavné mesto kultúry 2013.

O ram

Odporúčame pozrieť

V rozpočte EÚ na rok 2025 sa má zvýšiť financovanie európskych priorít

Komisia navrhla rozpočet EÚ na rok 2025 vo výške 199,7 miliardy eur. Rozpočet bude doplnený …

Consent choices