Dosť bolo zneužívania pracovníkov! Európska rada prijala novú smernicu o vysielaní pracovníkov

László Andor
László Andor, európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie. PHOTO: Flickr.

Právo spoločností ponúkať služby v inom členskom štáte EÚ a dočasne vyslať pracovníkov na účely poskytnutia daných služieb vyplýva z článku 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Platnou smernicou o vysielaní pracovníkov (smernica 96/71/ES) sa zaviedli záruky ochrany sociálnych práv vyslaných pracovníkov a prevencie proti sociálnemu dumpingu, pretože sa v nej členským štátom ako hosťovským krajinám ukladá povinnosť zabezpečiť, aby sa na vyslaných pracovníkov vzťahovali tamojšie zákony, ustanovenia alebo správne predpisy týkajúce sa:

maximálnej dĺžky pracovného času a minimálnej doby odpočinku,

minimálnej ročnej dĺžky platenej dovolenky,

minimálnych mzdových taríf vrátane sadzieb za nadčasy,

podmienok prenajímania pracovníkov, najmä sprostredkovania pracovníkov agentúrami na sprostredkovanie dočasného zamestnania,

zdravia, bezpečnosti a hygieny pri práci,

ochranných opatrení z hľadiska podmienok zamestnávania tehotných žien alebo žien, ktoré nedávno porodili, detí a mladistvých,

rovnakého zaobchádzania so ženami a s mužmi a iných protidiskriminačných ustanovení.

Európska komisia uvítala skutočnosť, že Rada ministrov EÚ s konečnou platnosťou prijala nové opatrenia zamerané na lepšie presadzovanie pravidiel EÚ v oblasti vysielania pracovníkov. Nová smernica o presadzovaní smernice o vysielaní pracovníkov predstavuje záruku dodržiavania práv vysielaných pracovníkov v praxi a posilní právny rámec pre poskytovateľov služieb. Členské štáty sú povinné transponovať novú smernicu o presadzovaní do svojej vnútroštátnej legislatívy najneskôr do dvoch rokov a dvadsiatich dní od jej uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ.

Prijatie smernice o presadzovaní pravidiel EÚ týkajúcich sa vysielaných pracovníkov je jasným signálom pred voľbami do Európskeho parlamentu, že Európa neakceptuje podvody na účet vysielaných pracovníkov ani ich zneužívanie, ani iné podoby sociálneho dumpingu, vyhlásil európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor. Nalieham na členské štáty, aby tieto pravidlá začali uplatňovať čo najskôr a vítam kroky so zámerom prijať takéto opatrenia, ktoré ohlásilo Francúzsko.

Silné záruky ochrany práv vyslaných pracovníkov a prevencie pred sociálnym dumpingom sú stanovené v smernici o vysielaní pracovníkov (96/71/ES) z roku 1996, ktorá predstavuje základný súbor povinných pravidiel týkajúcich sa podmienok zamestnania, ktoré sa musia zaručiť pracovníkom vyslaným pracovať do iného členského štátu. Nová smernica o presadzovaní pomôže zabezpečiť lepšie uplatňovanie týchto pravidiel v praxi, predovšetkým v niektorých odvetviach, napríklad v stavbárskom odvetví a cestnej doprave, kde napríklad tzv. schránkové spoločnosti (bez skutočnej hospodárskej činnosti vo svojej „domácej“ krajine) predstierajú vysielanie pracovníkov s cieľom obísť vnútroštátne pravidlá týkajúce sa sociálneho poistenia a pracovných podmienok. Takisto sa vďaka nej zlepší ochrana práv vyslaných pracovníkov, pretože predstavuje základ zabránenia podvodom, predovšetkým v subdodávateľských reťazcoch, kde sa zaznamenali prípady nedodržiavania práv pracovníkov.

Viac..  Politika súdržnosti EÚ: nových 1,3 milióna pracovných miest do roku 2027

Smernicou o presadzovaní práv sa najmä:

zvýši informovanosť pracovníkov a spoločností o ich právach a povinnostiach, pokiaľ ide o pracovné podmienky,

zlepší spolupráca štátnych orgánov zodpovedných za vysielanie pracovníkov (povinnosť odpovedať na žiadosť o pomoc zaslanú príslušným orgánom z iného členského štátu; lehota dvoch pracovných dní na odpoveď v prípade urgentných žiadostí o informácie a 25 pracovných dní v prípade bežných žiadostí),

objasní vymedzenie vysielania s cieľom zvýšiť právnu istotu vyslaných pracovníkov a poskytovateľov služieb a zároveň riešiť problém, ktorý predstavujú schránkové spoločnosti využívajúce vysielanie pracovníkov na obchádzanie zákonov,

vymedzuje zodpovednosť členských štátov pri overovaní dodržiavania pravidiel stanovených v smernici z roku 1996 (členské štáty poverujú konkrétne kontrolné orgány zodpovednosťou overovať dodržiavanie týchto pravidiel a členské štáty, v ktorých sú poskytovatelia služieb usadení, sú povinné prijať potrebné opatrenia v oblasti dohľadu a presadzovania predpisov),

Od vysielajúcich spoločností vyžaduje aby:

určili osobu, ktorá bude v kontakte s kontrolnými orgánmi,

nahlásili svoju totožnosť, počet pracovníkov, ktorí majú byť vyslaní, dátumy začiatku a konca vyslania a dĺžky jeho trvania, adresy pracoviska a povahy služieb,

archivovali základné dokumenty, ako sú pracovné zmluvy, výplatné pásky a pracovné výkazy vyslaných pracovníkov tak, aby boli k dispozícii,

zlepšuje presadzovanie práv a riešenie sťažností pretože tak hostiteľským, ako aj domovským členským štátom ukladá povinnosť zabezpečiť vyslaným pracovníkom – vďaka podpore zo strany odborov a iných zainteresovaných tretích strán – možnosť podávať sťažnosti a podnikať právne a/alebo administratívne kroky voči zamestnávateľom v prípade, že ich práva nie sú rešpektované,

zaručuje, aby administratívne sankcie a pokuty uložené poskytovateľom služieb v prípade nedodržania požiadaviek smernice z roku 1996 v jednom členskom štáte mohli platiť a byť vymáhateľné aj v inom členskom štáte. Sankcie za nedodržiavanie smernice musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

O ram

Odporúčame pozrieť

Analytik Gábriš z ČSOB: Slovensko naďalej odoláva recesii. Zamestnanosť však zaznamenáva pokles

Ekonomický rast Slovenska v prvom štvrťroku 2023 spomalil na +0,2% medzikvartálne, respektíve +0,9% medziročne. V poslednom štvrťroku 2022 …

Consent choices