Mešká vám lietadlo? Komisia sa usiluje o to, aby ste mohli účinnejšie uplatňovať svoje práva

lietadlo
PHOTO: Flickr.

Komisia sa usiluje o zabezpečenie toho, aby občania využívajúci leteckú dopravu mohli účinne uplatňovať svoje práva. Zároveň chce pomáhať pri vytváraní rovnakých podmienok pre leteckých dopravcov v celej EÚ, okrem iného tým, že podporí uverejnenie sankcií uložených orgánmi členských štátov. Štatistický dokument je odpoveďou na výzvy zaznievajúce z rôznych strán (t.j. zo strany EP, členských štátov, odvetvia leteckej dopravy) požadujúce poskytnutie spoľahlivých údajov o tom, ako členské štáty vykonávajú svoje povinnosti, pokiaľ ide o riešenie sťažností a presadzovanie práv.

Európska komisia uverejnila preskúmanie riešenia sťažností cestujúcich v európskej leteckej doprave a presadzovania ich práv v rokoch 2010 až 2012. V preskúmaní sa poukazuje na to, že počet sťažností týkajúcich sa náhrady a pomoci adresovaných vnútroštátnym orgánom sa od výnimočného roku 2010 (krízová situácia spôsobená oblakom vulkanického popola, prerušenia spôsobené snežením) vrátil na nižšiu úroveň.

Aj letecké spoločnosti boli sankcionované iba v 1 % prípadov, keďže väčšina sťažností bola vyriešená bez toho, aby sa takéto opatrenia presadzovania práv museli uplatniť. Sťažností zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou týkajúcich sa problémov v leteckej doprave je aj naďalej vo všeobecnosti veľmi málo a na letecké spoločnosti neboli v takýchto prípadoch uvalené žiadne sankcie.

Podpredseda Komisie Siim Kallas zodpovedný za oblasť dopravy uviedol: „Som hrdý na výsledky, ktoré Európa v oblasti práv cestujúcich za posledných päť rokov dosiahla. Ale práva majú význam len vtedy, ak sa účinne presadzujú. Komisia bude situáciu aj naďalej sledovať, aby zabezpečila, že cestujúci budú plne informovaní o svojich právach a v prípade potreby sa dozvedia, akým spôsobom sa majú sťažovať.“

Štatistiky vychádzajú z údajov, ktoré poskytli vnútroštátne orgány na presadzovanie práva 28 členských štátov a Islandu, Nórska a Švajčiarska. Hlavné zistenia správy:

Počet sťažností prijatých vnútroštátnymi orgánmi na presadzovanie práva v rámci nariadenia, ktorým sa zriaďuje systém náhrady a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania bol 91 726 v roku 2010, 52 675 v roku 2011 a 56 478 v roku 2012.

Viac..  Komisia aktualizuje zoznam zakázaných leteckých spoločností

Vo vykazovanom období boli vnútroštátne orgány na presadzovanie práva zdržanlivé pri udeľovaní sankcií leteckým dopravcom, ktorí dané práva porušili. Sankcie sa uplatnili len v približne 1 % prípadov. Z toho vyplýva, že sankcie sú stále poslednou možnosťou, ktorá sa využíva až vtedy, keď už všetky ostatné prostriedky na zabezpečenie súladu zlyhali.

Avšak sankcie uložené vnútroštátnymi orgánmi na presadzovanie práva leteckým dopravcom, ktorí porušujú dané práva, sú lepšie sledované a uplatňované. To znamená, že napriek ich nízkemu počtu sa sankcie stali niečím viac, než len varovaním na papieri.

Počet sťažností prijatých vnútroštátnymi orgánmi na presadzovania práva v rámci nariadenia, ktorým sa ustanovujú práva zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave bol 128 v roku 2010 a 111 v roku 2011. Počet sa zvýšil na 275 v roku 2012, ale tento nárast je čisto štatistický efekt – v tomto roku boli začlenené aj údaje pre Spojené kráľovstvo – a nejde teda o trvalý trend. Na leteckých dopravcov neboli uvalené žiadne sankcie.

Ďalšie kroky

Dňa 13. marca 2013 Komisia navrhla balík opatrení, ktorý má cestujúcim zabezpečiť nové a posilnené práva, pokiaľ ide o informácie, starostlivosť a zmenu trasy, v prípade, že sa zdržia na letisku, a zároveň zdokonalené postupy podávania sťažností a opatrenia na presadzovanie práv.

Návrh sa momentálne prejednáva v Európskom parlamente a Rade.

O ram

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Uľahčenie života cestujúcich v leteckej doprave

Poslanci Európskeho parlamentu chcú zaviesť jednotný štandard pravidiel pre batožiny leteckých spoločností, ktoré prevádzkujú vnútroúnijné …

Consent choices