Malé a stredné podniky v Európe budú mať prístup k 25 mld!

vlajky
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Malé a stredné podniky (MSP) v Európe budú mať čoskoro prístup až k 25 mld. EUR dodatočného financovania v dôsledku dohody podpísanej dnes medzi Európskou komisiou a Európskym investičným fondom (EIF). Slávnostné podpísanie dohody sa uskutoční na pozvanie novovymenovaného komisára pre priemysel a podnikanie, Ferdinanda Nelli Ferociho.

Vďaka 1,3 miliardy EUR vyčlenených na financovanie rozpočtu COSME pre MSP, bude možné mobilizovať až 25 miliárd EUR pomocou pákového efektu prostredníctvom finančných sprostredkovateľov počas nasledujúcich siedmich rokov. Táto dohoda vytvára predpoklady pre kapitálové a dlhové nástroje financovania MSP v rámci programu COSME, čo by sa malo spustiť do konca roku 2014.

Európsky investičný fond uverejní na základe podpísanej dohody otvorenú výzvu na vyjadrenie záujmu, kde sa budú môcť prihlásiť oprávnené finančné inštitúcie (banky, záručné inštitúcie, fondy atď.). Európsky investičný fond na základe hĺbkovej analýzy vyberie finančných sprostredkovateľov, ktorí potom môžu sprístupniť nové financovanie európskym malým a stredným podnikom vo všetkých sektoroch.

Komisár pre priemysel a podnikanie Ferdinando Nelli Feroci uviedol: „Program pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME) čoskoro európskym malým a stredným podnikom umožní prístup k dodatočnému financovaniu v objeme 25 miliárd EUR, a to vo forme záruk za úvery, ako aj vo forme kapitálu. Toto je dôležitá súčasť našej reakcie v záujme prekonania dobre známych problémov MSP pri získavaní prístupu k úverom. Podpísanie tejto dohody je dôkazom, že Európska komisia je pevne odhodlaná pomáhať MSP v EÚ v ich rozvoji, pretože tieto podniky sú hlavnou oporou hospodárstva EÚ, keďže na ne pripadá 85 % všetkých nových pracovných miest.“

Pier Luigi Gilibert, výkonný riaditeľ EIF, uviedol: „Prostredníctvom Programu pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME) bude EIF schopný podporiť v priebehu nadchádzajúcich siedmich rokov ďalšie malé a stredné podniky po celej Európe. Program COSME vychádza z úspechov svojho predchodcu – Rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie, ktorý umožnil financovanie MSP približne 20 miliardami EUR a pomohol podporiť viac než 1 milión pracovných miest. Naším cieľom je zlepšiť prístup MSP k financovaniu pre MSP a prispieť k rastu a zamestnanosti v Európe.“

Záruky v objeme 21 mld. EUR za úvery pre MSP

Program COSME bude fungovať tak, že sa z neho budú financovať záruky pre banky, aby boli schopné poskytnúť viac úverov a pôžičiek kapitálu pre malé a stredné podniky. Vplyv tohto programu bude zásadný, pretože v dôsledku pákového efektu bude znamenať, že každé 1 euro z programu COSME na záruky môže priniesť na financovanie MSP z ďalších zdrojov sumu až do výšky 30 eur. Tieto záruky pomôžu MSP, ktoré by inak nemali šancu získať financovanie, pretože nie sú schopné poskytnúť dostatočnú zábezpeku za úver.

Viac..  Európa závislá od plynu vymieňa jedno energetické riziko za iné

Očakáva sa, že úvery kryté zárukami financovanými z programu COSME dostane až 330 tisíc MSP, pričom celková výška zdrojov na účely pôžičiek môže dosiahnuť až 21 miliárd EUR. Na základe skúseností získaných pri predchodcovi programu COSME – Programu pre konkurencieschopnosť a inovácie, sa očakáva, že 90 % príjemcov budú podniky s 10 a menej zamestnancami, pričom priemerný zaručený úver bude dosahovať výšku približne 65 000 EUR. Práve tento druh MSP má v súčasnosti najväčšie ťažkosti so získaním úveru.

4 miliardy EUR na kapitálovú pomoc pre MSP, aby mohli rásť a rozširovať sa

Časť rozpočtu programu COSME bude investovaná do fondov, ktoré poskytujú rizikový kapitál pre rastovú fázu MSP, a to najmä v súvislosti s cezhraničným pôsobením. Správcovia fondov budú fungovať na komerčnom základe, s cieľom zabezpečiť, aby investície boli smerované do malých a stredných podnikov s najväčším potenciálom rastu. Očakáva sa, že kapitálové investície dostane približne 500 podnikov, pričom celkový investičný objem dosiahne výšku až 4 mld. EUR, čo priláka ďalšie prostriedky na spolufinancovanie z iných verejných a súkromných zdrojov.

Prístup k financovaniu EÚ

Na osobitnom portáli venovanom problematike prístupu k financovaniu sú poskytnuté jednoduché, úplné a aktuálne informácie o tom, ako môžu podnikatelia a MSP počas nadchádzajúcich 7 rokov získať prístup k financovaniu EÚ prostredníctvom rôznych programov EÚ, a to až do celkovej výšky 100 miliárd EUR. Portál poskytuje podrobné informácie o tom, ako MSP môžu požiadať o financovanie, ktoré je podporované z EÚ, prostredníctvom niektorej z približne 1000 bánk a iných finančných inštitúcií. Portál je dostupný vo všetkých jazykoch EÚ, ako aj v jazykoch kandidátskych krajín.

Kontext

Program pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME) je programom EÚ, ktorý sa realizuje v období rokov 2014 až 2020, a to s plánovaným rozpočtom vo výške 2,3 miliardy EUR, čo môže na základe pákového efektu mobilizovať až sumu 25 miliárd EUR.

Cieľom tohto programu je podporiť malé a stredné podniky v oblasti zlepšenia prístupu k financovaniu, prístupu k trhom a podpory podnikateľskej kultúry. Program COSME nadväzuje na úspech Rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), pomocou ktorého sa v období rokov 2007 až 2013 podarilo zmobilizovať viac ako 16 miliárd EUR vo forme úverov a 2,8 miliárd vo forme rizikového kapitálu pre viac ako 328 tisíc MSP v Európe.

O ram

Odporúčame pozrieť

Bruno Le Maire

Le Maire: Verejný sektor v EÚ už nedokáže ďalej financovať boj proti zmene klímy

Zdroje na boj proti zmene klímy musia prichádzať zo súkromného sektora, keďže Francúzsko ani iné …

Consent choices