Lepšie uplatnenie vďaka študentskému programu Erasmus!

erasmus
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Komisia vo svojej stratégii modernizácie vysokoškolského vzdelávania zdôraznila potrebu poskytnúť študentom viac príležitostí, aby získali zručnosti prostredníctvom štúdia alebo odbornej prípravy v zahraničí. Cieľom EÚ v rámci celkovej mobility študentov je dosiahnuť do konca desaťročia ich aspoň 20 % účasť. V súčasnosti študuje alebo sa na odbornej príprave v zahraničí zúčastňuje okolo 10 % študentov EÚ s finančnou podporou verejných a súkromných prostriedkov. Približne 5 % študentov dostáva štipendium Erasmus. (Toto číslo sa zakladá na najnovších dostupných údajoch Eurostatu za roky 2011 – 2012, podľa ktorých bol počet absolventov vysokých škôl v účastníckych krajinách programu Erasmus viac ako 5,35 milióna a počet študentov zúčastnených na programe Erasmus takmer 253 000.)

Štúdia je kombináciou kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu. Online prieskumy prebehli v 34 krajinách (členské štáty EÚ, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko) a analyzovali odpovede viac ako 75 000 študentov a absolventov vrátane vyše 55 000, ktorí štúdium alebo odbornú prípravu absolvovali v zahraničí. Okrem toho sa na online prieskume zúčastnilo 5 000 zamestnancov, 1 000 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a 650 zamestnávateľov (55 % MSP). Kvalitatívna štúdia sa zameriava na osem krajín, ktoré sú rôznorodé, pokiaľ ide o veľkosť a polohu: Bulharsko, Česká republiku, Fínsko, Nemecko, Litvu, Portugalsko, Španielsko a Spojené kráľovstvo. Zahŕňa návštevy na mieste, rozhovory, cieľové skupiny a inštitucionálne semináre.

Štúdiu vplyvu programu Erasmus vykonala nezávislá skupina odborníkov pod vedením berlínskych špecialistov CHE Consult spolu s odborníkmi z Brussels Education Services, Compostela Group of Universities a zo študentskej siete Erasmus.

Erasmus+, nový program pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, bol spustený v januári 2014 s celkovým rozpočtom takmer 15 miliárd EUR na nasledujúcich sedem rokov – o 40 % vyššie ako pri predchádzajúcej úrovni.

Mladí ľudia, ktorí študujú alebo sa odborne pripravujú v zahraničí, nezískavajú len poznatky v špecifických odboroch, ale posilňujú aj kľúčové prierezové zručnosti, ktoré si zamestnávatelia vysoko cenia. Z novej štúdie vplyvu programu Európskej únie s názvom Erasmus zameraného na výmenu študentov vyplýva, že absolventom s medzinárodnými skúsenosťami sa na trhu práce darí oveľa lepšie. Je o polovicu menej pravdepodobné, že sa stanú dlhodobo nezamestnanými v porovnaní s tými, ktorí štúdium ani odbornú prípravu v zahraničí neabsolvovali, a päť rokov po ukončení štúdia je miera ich nezamestnanosti o 23 % nižšia. Štúdia vypracovaná nezávislými odborníkmi je najväčšou svojho druhu a získala spätnú väzbu od takmer 80 000 respondentov vrátane študentov a podnikov.

„Zistenia štúdie vplyvu programu Erasmus sú veľmi významné vzhľadom na kontext neprijateľne vysokej miery nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ. Posolstvo je jasné: ak štúdium alebo odbornú prípravu absolvujete v zahraničí, máte väčšiu šancu sa zamestnať. V rámci nového programu Erasmus+ sa v rokoch 2014 až 2020 poskytnú štipendiá EÚ štyrom miliónom ľudí, čo im umožní získať skúsenosti zo života v inej krajineprostredníctvom štúdia, odbornej prípravy, výučby alebo dobrovoľníctva,“ uviedla Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Viac..  Nový Eurobarometer ukazuje pozitívny postoj Európanov k jazykovému vzdelávaniu

Z novej štúdie takisto vyplýva, že 92 % zamestnávateľov hľadá charakterové vlastnosti posilnené týmto programom, medzi ktoré patrí tolerancia, dôvera, schopnosť riešiť problémy, zvedavosť, poznanie svojich silných/slabých stránok a rozhodnosť pri výbere zamestnania. Testy pred nastúpením na výmenný pobyt v zahraničí a po ňom odhalili, že študenti programu Erasmus si už aj pred začiatkom svojho výmenného pobytu viac vážia uvedené osobnostné črty, a kým sa vrátia, rozdiel vo vnímaní týchto hodnôt vzrastie v priemere o 42 % v porovnaní s vnímaním u iných študentov.

Študenti, ktorí využívajú financovanie z programu Erasmus, si môžu vybrať štúdium alebo stáž v zahraničí. Správa poukazuje na to, že viac ako jednému z troch stážistov programu Erasmus ponúka podnik, kde vykonávajú svoju stáž, miesto. Stážisti programu Erasmus majú takisto silnejšieho podnikateľského ducha ako ich kolegovia, ktorí ostali doma: 1 z 10 si založí vlastný podnik a viac ako 3 zo 4 tak plánujú urobiť alebo si dokážu predstaviť, že tak urobia. Môžu takisto očakávať rýchlejší kariérny postup; vzhľadom na to, že podľa 64 % zamestnávateľov sú zamestnanci s medzinárodnými skúsenosťami poverení väčšou profesijnou zodpovednosťou.

Erasmus nezlepšuje len kariérne vyhliadky, ale študentom takisto rozširuje obzory a poskytuje sociálne väzby. Od ukončenia štúdia 40 % študentov zmenilo krajinu svojho pobytu alebo práce aspoň raz, čo je takmer dvojnásobok počtu tých, ktorí sa na takejto výmene počas štúdia nezúčastnili. Zatiaľ čo 93 % študentov s medzinárodnými skúsenosťami si dokáže predstaviť, že by v budúcnosti žilo v zahraničí, v prípade študentov, ktorí počas svojho štúdia ostávajú v tej istej krajine, je to iba 73 %.

Takisto je pravdepodobnejšie, že bývalí študenti programu Erasmus budú mať partnerov z iných krajín: 33 % bývalých študentov programu Erasmus má partnera inej štátnej príslušnosti v porovnaní s 13 % tých, ktorí počas štúdií ostali doma; 27 % študentov programu Erasmus stretlo svojho dlhodobého partnera počas pobytu v rámci programu Erasmus. Komisia na základe uvedených skutočností odhaduje, že od roku 1987 sa narodil približne jeden milión bábätiek párom z programu Erasmus.

Nový program Erasmus+ poskytne v nadchádzajúcich siedmich rokoch (2014 – 2020) príležitosť ísť do zahraničia 4 miliónom ľudí, a to vrátane 2 miliónov študentov vysokých škôl a 300 000 zamestnancov pôsobiacich v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Okrem toho sa z programu bude financovať 135 000 výmen študentov a zamestnancov s partnerskými krajinami mimo Európy. Erasmus+ bude ešte prístupnejší vďaka zvýšenej jazykovej podpore, flexibilnejším pravidlám a dodatočnej podpore pre ľudí s osobitnými potrebami, zo znevýhodneného prostredia alebo zo vzdialených oblastí.

O ram

Odporúčame pozrieť

brexit, londyn

Británia odmietla rokovania s EÚ o celoeurópskom programe mobility mladých ľudí

Britská vláda vylúčila akúkoľvek dohodu s EÚ, ktorá by mladým Britom uľahčila život, štúdium a …

Consent choices