Brusel dal Slovak Telekomu rekordnú pokutu! Vraj zneužíval dominantné postavenie na trhu

slovak telekom
PHOTO: Flickr.

Európska komisia po hĺbkovom vyšetrovaní uložila pokutu vo výške 38 838 000 EUR spoločnosti Slovak Telekom a. s. a jej materskej spoločnosti Deutsche Telekom AG za zneužívanie dominantného postavenia na trhu počas vyše piatich rokov, ktorého cieľom bolo vytlačiť z trhu so širokopásmovými službami na Slovensku jej konkurentov, v rozpore s antitrustovými pravidlami EÚ.

Komisia dospela najmä k záveru, že Slovak Telekom svojim konkurentom odmietol poskytnúť uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu a uplatňoval aj politiku stláčania marže. Deutsche Telekom ako materská spoločnosť s rozhodným vplyvom je za konanie svojej dcérskej spoločnosti zodpovedný tiež a z tohto dôvodu je za pokutu uloženú Slovak Telekomu zodpovedný spoločne a nerozdielne. Deutsche Telekom dostal aj dodatočnú pokutu vo výške 31 070 000 EUR s cieľom zabezpečiť dostatočne odrádzajúci účinok a sankcionovať opakované zneužívanie dominantného postavenia (opakované porušenie predpisov) vzhľadom na to, že pokuta za stláčanie marže na trhoch so širokopásmovým pripojením v Nemecku mu bola uložená už v roku 2003.

Podpredseda Komisie Joaquín Almunia zodpovedný za politiku hospodárskej súťaže: „Konanie spoločnosti Slovak Telekom viedlo k poškodeniu spotrebiteľov a narúšalo hospodársku súťaž na trhu so širokopásmovým pripojením na Slovensku počas vyše piatich rokov. Slovak Telekom nielen odmietol poskytnúť uvoľnený prístup k svojmu účastníckemu vedeniu za spravodlivých podmienok, ale uplatňoval aj politiku stláčania marže, čím znemožnil alternatívnym prevádzkovateľom využívať jeho pôvodnú infraštruktúru pre telefónnu sieť ak nechceli vykazovať stratu. Deutsche Telekom ako materská spoločnosť s rozhodným vplyvom nad svojou dcérskou spoločnosťou je za zneužívanie dominantného postavenia zodpovedný tiež.“

Slovak Telekom, etablovaný prevádzkovateľ (inkumbent) telekomunikačných služieb na Slovensku, ponúka okrem iného služby pevného širokopásmového pripojenia prostredníctvom svojich pôvodných metalických telefónnych sietí a optických sietí. Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚSR) v júni 2005 nariadil Slovak Telekomu, aby poskytol prístup k účastníckemu vedeniu v rámci svojej pôvodnej telefónnej siete.

V auguste 2005 Slovak Telekom zverejnil podmienky, za akých by uvoľnený prístup k svojmu účastníckemu vedeniu (LLU) umožnil alternatívnym prevádzkovateľom. Tieto podmienky boli také, aby sa prístup považoval za neakceptovateľný. Slovak Telekom konkrétne neoprávnene zatajil sieťové informácie nevyhnutné na uvoľnenie prístupu k účastníckemu vedeniu, jednostranne obmedzil rozsah svojej regulačnej povinnosti uvoľniť prístup a stanovil ďalšie nespravodlivé podmienky v súvislosti s každým z krokov potrebných na získanie prístupu (napr. v súvislosti s kolokáciou, kvalifikáciou, prognózovaním, opravami a bankovými zárukami). Došlo tak k zdržaniu vstupu alternatívnych prevádzkovateľov na maloobchodný trh so širokopásmovým pripojením na Slovensku alebo k jeho úplnému znemožneniu, čo predstavuje odmietnutie poskytnúť prístup.

Slovak Telekom navyše stanovil ceny za prístup k svojmu účastníckemu vedeniu a svoje maloobchodné ceny na takej úrovni, ktorá by jeho konkurentov nútila vykazovať straty, keby chceli poskytovať širokopásmové služby retailovým zákazníkom za maloobchodné ceny, ktoré by sa vyrovnali cenám ponúkaným spoločnosťou Slovak Telekom (ide o tzv. stláčanie marže). Za takýchto podmienok by alternatívni prevádzkovatelia nemohli reálne vstúpiť na slovenský trh. Ak sa alternatívni prevádzkovatelia rozhodli zaviesť svoje vlastné siete, vstup na trh bol obmedzený len na určité geografické oblasti a bol aj oneskorený.

Viac..  Komisia navrhuje predĺžiť núdzové opatrenia v oblasti energetiky o jeden rok

Obidva typy správania predstavujú zneužívanie dominantného postavenia spoločnosti Slovak Telekom, ktoré je zakázané v článku 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Deutsche Telekom je väčšinový akcionár spoločnosti Slovak Telekom. V držbe má 51 % jej akcií a využíva niekoľko osobitných práv, ako napríklad právo navrhnúť väčšinu členov predstavenstva a právo byť informovaný o všetkých riadiacich záležitostiach v rámci Slovak Telekomu, ktoré mu umožňujú uplatňovať rozhodujúci vplyv nad touto spoločnosťou. Vyšetrovanie Komisie odhalilo, že Deutsche Telekom rozhodujúci vplyv aj naozaj uplatňuje, a to najmä prostredníctvom prekrývania funkcií členov vrcholového manažmentu a ovplyvňovania rozhodovacieho procesu Slovak Telekomu. Podľa antitrustových pravidiel EÚ sú materské spoločnosti uplatňujúce takýto rozhodujúci vplyv zodpovedné za porušenie predpisov, ktorého sa dopustili ich dcérske spoločnosti. Deutsche Telekom preto spolu so spoločnosťou Slovak Telekom znáša zodpovednosť za porušenie predpisov.

Rekordné pokuty

Komisia výšku pokuty stanovila na základe svojich usmernení z roku 2006 o pokutách. Zohľadnila pri tom trvanie (od 12. augusta 2005 minimálne do 31. decembra 2010) a závažnosť porušenia.

Spoločnosti Deutsche Telekom Komisia navyše uložila pokutu za stláčanie marže na trhu v súvislosti s uvoľneným prístupom k jej účastníckemu vedeniu v Nemecku už v roku 2003. Vzhľadom na toto opakované zneužívanie dominantného postavenia (opakované porušenie predpisov) sa pokuta, ktorú má zaplatiť Deutsche Telekom, zvýšila o 50 %. S cieľom zabezpečiť dostatočne odrádzajúci účinok bola pokuta zvýšená o ďalších 20 % vzhľadom na veľkosť Deutsche Telekomu, ktorého celosvetový obrat v roku 2013 presiahol 60 miliárd EUR.

Celková pokuta, za ktorú je zodpovedná spoločnosť Deutsche Telekom, je 69 908 000 eur (vrátane 38 838 000, za ktoré sú spoločnosti Deutsche Telekom a Slovak Telekom zodpovedné spoločne a nerozdielne).

Komisia v prípade Slovak Telekomu začala hĺbkové vyšetrovanie v apríli 2009 a v prípade Deutsche Telekomu v decembri 2010. V máji 2012 prijala oznámenie námietok.

V článku 102 ZFEÚ sa zakazuje zneužívanie dominantného postavenia na trhu, ak sa tým ovplyvní obchod medzi členskými štátmi. Vykonávanie tohto ustanovenia sa definuje v antitrustovom nariadení [nariadenie Rady (ES) č. 1/2003], ktoré môže uplatňovať Komisia a vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže členských štátov EÚ.

O red

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices