juncker
Jean Claude Juncker pri skladaní prísahy pred Európskym súdnym dvorom. PHOTO: European Union, 2014

Junckerova Komisia zložila prísahu nezávislosti pred Európskym súdnym dvorom

juncker
Jean Claude Juncker pri skladaní prísahy pred Európskym súdnym dvorom. PHOTO: European Union, 2014

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker a členovia kolégia komisárov zložili formálnu prísahu pred Súdnym dvorom EÚ v Luxemburgu. Týmto „slávnostným sľubom“ sa členovia Komisie zaväzujú dodržiavať zmluvy a Chartu základných práv EÚ, vykonávať svoje povinnosti úplne nezávisle a vo všeobecnom záujme Únie. Komisári tiež sľúbili, že nebudú žiadať ani prijímať pokyny od akýchkoľvek orgánov, že sa zdržia činností, ktoré sú nezlučiteľné s ich funkciou alebo plnením ich úloh, a že budú dodržiavať svoje povinnosti počas svojho funkčného obdobia a po jeho skončení.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker: „Prísaha, ktorú dnes skladáme, je mimoriadne vážna – ide o prísahu nezávislosti a dodržiavania našej charty základných práv. Je to silný politický záväzok celého kolégia na zabezpečenie toho, že sa bude charta rešpektovať a dodržiavať vo všetkých politikách EÚ, za ktoré je Komisia zodpovedná. Nejde o žiadnu ľahkovážnu záležitosť – bez našich hodnôt nie sme ničím.“

Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy sa komisári pri skladaní prísahy takisto zaväzujú, že budú rešpektovať Chartu základných práv EÚ.

Prvý podpredseda Frans Timmermans: „Európska komisia sa zaviazala slúžiť európskym záujmom, to znamená prinášať zmeny občanom. Preto sa sústredíme na hlavné priority – rast, pracovné miesta a investície. Tým, že kontrolujeme, aby bol každý z našich návrhov v súlade so štandardmi charty, posúvame vpred skutočnú kultúru základných práv, ktorá sa rozvinula v EÚ, a ktorá nemá nahrádzať, ale dopĺňať vnútroštátne systémy základných práv.“

Prísaha eurokomisárov

Viac..  Európska komisia predstavila plán na zníženie skleníkových plynov

Požiadavka, aby členovia Európskej komisie zložili pri preberaní funkcie „slávnostný sľub“, má dlhú tradíciu, ktorú v súčasnosti možno nájsť v článku 245 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Toto ustanovenie bolo prvýkrát zahrnuté do Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (1957) a uplatňuje sa na každú jednotlivú Komisiu, ktorá sa ujala funkcie od tohto dátumu. S každou novou zmluvou sa znenie slávnostného sľubu mierne prispôsobilo novej právnej situácii. Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy (2009) obsahuje znenie aj odkaz na Chartu základných práv EÚ.. Zodpovednosti a povinnosti členov Komisie sú stanovené v článku 17 Zmluvy o Európskej únii a článku 245 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Tradične sa tento slávnostný sľub skladá pred Európskym súdnym dvorom v Luxemburgu počas prvých mesiacov po začatí funkčného obdobia novej Európskej komisie.

Pozrite si ako vyzerala prísaha nového šéfa Európskej komisie (angličtina)

O red

Odporúčame pozrieť

Európska komisia predstavila plán na zníženie skleníkových plynov

Európska komisia predstavila nový plán boja proti klimatickej zmene. Skleníkové plyny chce znížiť o 90% …

Consent choices