Parlament žiada vystupňovanie úsilia na pomoc oceliarstvu

oceliarne
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Od roku 2007 spôsobilo zatváranie oceliarní stratu 60.000 pracovných miest a zníženie výroby o viac ako pätinu. Hlavnými príčinami je klesajúci dopyt a tvrdá konkurencia na globálnom trhu. Oceliarsky priemysel v súčasnosti zamestnáva viac ako 350.000 ľudí priamo a ďalších niekoľko miliónov v súvisiacich odvetviach vrátane recyklácie.

Európska únia by mala zvýšiť úsilie v snahe pomôcť oceliarskemu priemyslu prekonať krízu, uvádza sa v uznesení, ktoré v stredu schválil Európsky parlament. Poslanci vyzvali Európsku komisiu, aby v rámci obchodných dohôd zlepšia vývozné podmienky pre európskych oceliarov a zaistila, aby pravidlá EÚ v oblasti hospodárskej súťaže a štátnej pomoci neviedli k nespravodlivým riešeniam na trhu EÚ. Parlament tiež požaduje viac investícií do vzdelávania a odbornej prípravy pracovníkov, ako aj do výskumu.

 Parlament vyzval Komisiu na hĺbkovú analýzu trhu s oceľou, ktorá by poskytla presné informácie o európskej a celosvetovej rovnováhe medzi dopytom a ponukou. Komisia by tiež podľa poslancov mala predložiť správu o hlavných sociálnych, hospodárskych a environmentálnych problémoch európskeho oceliarstva za účelom vypracovania strednodobých a dlhodobých iniciatív na podporu oceliarskeho priemyslu v EÚ.

Analýza súčasných pravidiel EÚ

Komisia by mala podľa poslancov overiť, či uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže alebo štátnej pomoci neviedlo k nespravodlivým riešeniam či narušeniu súťaže. Pokiaľ sa preukáže, že k takýmto situáciám dochádzalo, Komisia by mala predložiť nápravné opatrenia, uvádza schválený text.

Parlament tiež požiadal Komisiu, aby v súvislosti s reštrukturalizáciami zabránila globálnym výrobcom ocele postaviť členské štáty proti sebe.

Úprava obchodných dohôd a podpora exportu

Poslanci tiež žiadajú, aby budúce obchodné dohody obsahovali ustanovenia, ktoré významne zlepšia vývozné príležitosti a prístup na trhy pre európsku oceľ a oceliarske výrobky. Uznesenie zdôrazňuje, že spravodlivý obchod s oceliarskymi produktmi môže fungovať len na základe dodržiavania základných práv zamestnancov a environmentálnych noriem. Poslanci tiež podčiarkli nutnosť naliehavo modernizovať nástroje EÚ na ochranu obchodu.

Obchod s emisnými kvótami

Parlament prostredníctvom uznesenia vyzval Komisiu, aby preskúmala schodnosť medzištátnych kompenzačných opatrení týkajúcich sa emisií uhlíka (platby kvót ETS pre oceľ vyrobenú mimo EÚ), na základe ktorých by sa vytvorili rovnaké podmienky, pokiaľ ide o emisie CO2. Poslanci tiež navrhli, aby spoločnosti všetky svoje prostriedky z predaja bezplatných kvót investovali do nízkouhlíkového hospodárstva (vybavenie, technológie, výskum a vývoj a odborná príprava pracovníkov).

Viac..  OZ KOVO vyzýva na naliehavú ochranu oceliarstva a zamestnanosti v EÚ

Investície do oceliarskych projektov, odbornej prípravy a výskumu

Parlament tiež vyzval Komisiu, aby zvážila vyčlenenie časti svojho investičného balíka na životaschopné dlhodobé projekty v oblasti infraštruktúry a na inovácie týkajúce sa rozsiahlych priemyselných projektov. Podľa poslancov by sa do financovania projektov v oblasti oceliarstva a investícií do odbornej prípravy a výskumu mala zapojiť aj Európska investičná banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj, ako aj niektoré programy EÚ.

Parlament uznesenie schválil pomerom hlasov 466 (za): 133 (proti): 100 (zdržalo sa hlasovania).

Reakcie slovenských poslancov

„Reštrukturalizácia a prípadné fúzie sa často javia ako nevyhnutnosť v záujme zachovania priemyselnej prevádzky. Musia sa však vykonávať  zodpovedným a citlivým spôsobom a berúc do úvahy celkovú hospodársko-sociálnu situáciu v dotknutom regióne.  Aplikácia práva hospodárskej súťaže by mala tieto imperatívy taktiež zohľadňovať,“ uviedol poslanec Miroslav Mikolášik (EPP, SK).

„Situáciu v oceliarskom priemysle vnímam veľmi pozorne. USS v Košiciach patrí dlhodobo k najväčším zamestnávateľom na východe Slovenska. Tomuto podniku stále hrozí znižovanie výroby a prepúšťanie. Preto vítam, že na pôde EP sa zaoberáme situáciou v oceliarskom priemysle z pohľadu konkurencieschopnosti, stabilizácie a rozvoja,“ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

„Reindustrializácia Európskej únie je dôležitou témou najbližšieho obdobia. Z dôvodu potreby udržania pracovných miest v tomto odvetví priemyslu je potrebné robiť opatrenia v prospech zamestnancov i subjektov, ktoré vytvárajú tieto pracovné miesta,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

 

 

O ram

Odporúčame pozrieť

elektrina

Európsky parlament schválil reformu trhu EÚ s elektrinou

Vďaka aktuálne prijatej reforme bude trh EÚ s elektrinou stabilnejší, dostupnejší a udržateľnejší. Opatrenia zahŕňajúce …

Consent choices